Đến tháng 6 UBND Xã Hoằng Xuân đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 406
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết