Đến tháng 10 UBND Phường Trường Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 218
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/10/2023). Xem chi tiết