Đến tháng 2 UBND Huyện Ngọc Lặc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 697
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 04/02/2023). Xem chi tiết