Đến tháng 5 UBND Huyện Như Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1721
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 30/05/2023). Xem chi tiết