Đến tháng 12 UBND Huyện Như Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1721
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 10/12/2023). Xem chi tiết