Đến tháng 6 UBND Huyện Như Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 6190
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết