Đến tháng 9 UBND Huyện Bá Thước đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 5963
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết