Đến tháng 9 UBND Huyện Lang Chánh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2191
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết