Đến tháng 10 UBND Huyện Lang Chánh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 660
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 03/10/2023). Xem chi tiết