Đến tháng 6 UBND Huyện Lang Chánh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2136
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết