Đến tháng 9 UBND Huyện Quan Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1138
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2023). Xem chi tiết