Đến tháng 4 UBND Huyện Thiệu Hóa đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2444
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/04/2023). Xem chi tiết