Đến tháng 9 UBND Huyện Hà Trung đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2717
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 27/09/2023). Xem chi tiết