Đến tháng 6 UBND Huyện Hà Trung đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 11616
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết