Đến tháng 4 UBND Huyện Vĩnh Lộc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1219
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/04/2023). Xem chi tiết