Đến tháng 11 UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3204
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/11/2023). Xem chi tiết