Đến tháng 10 UBND Thị xã Nghi Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3293
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/10/2023). Xem chi tiết