Đến tháng 1 UBND Thành phố Sầm Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 683
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 31/01/2023). Xem chi tiết