Đến tháng 5 UBND Thành phố Sầm Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2377
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/05/2023). Xem chi tiết