Đến tháng 9 Sở Y tế đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 49
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết