Đến tháng 9 Sở Xây dựng đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 131
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết