Đến tháng 4 Sở Xây dựng đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 157
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/04/2023). Xem chi tiết