Đến tháng 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 427
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/11/2023). Xem chi tiết