Đến tháng 6 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 0
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết