Đến tháng 3 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 24
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 24/03/2023). Xem chi tiết