Đến tháng 10 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 99
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 03/10/2023). Xem chi tiết