Đến tháng 12 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 0
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/12/2022). Xem chi tiết