Đến tháng 11 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1940
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/11/2023). Xem chi tiết