Đến tháng 3 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 381
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/03/2023). Xem chi tiết