Đến tháng 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 134
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết