Đến tháng 9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1343
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/09/2023). Xem chi tiết