Đến tháng 10 Sở Khoa học và Công nghệ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 244
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/10/2023). Xem chi tiết