Đến tháng 9 Sở Khoa học và Công nghệ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 86
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết