Đến tháng 6 Sở Giao thông vận tải đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 16090
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết