Đến tháng 9 Sở Giao thông vận tải đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 37770
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 26/09/2023). Xem chi tiết