Đến tháng 5 Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết
99,13%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:13:06 24/04/2024)