Đến tháng 9 Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết
97,88%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:22:39 25/09/2022)