Đến tháng 6 Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết
97,60%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:27:46 27/06/2022)