Đến tháng 4 Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết
97,62%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:24:26 02/03/2023)