Đến tháng 10 Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết
97,69%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:13:10 01/10/2023)