UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 17302/UBND-CNTT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chủ tịch UBND yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 30-12-2019. Đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý 1-2020 đối với các thủ tục, dịch vụ: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới giấy phép lái xe; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến để được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đảm bao đạt 40% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang cung cấp; Đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. thuế,... trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công.

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành việc đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đổi với các thủ tục hành chính trước ngày 30-12-2019; Thực hiện quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính do tỉnh công bố, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia; điều chỉnh đường liên kết Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đặt banner Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh tập trung thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các dịch vụ công đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tổ chức thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quổc gia; điều chỉnh đường liên kết đối với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử và các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html nhằm tăng cường truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(Nguồn tin: https://baothanhhoa.vn/)


Tin đã đăng

    Tin liên quan