CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 15 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.004875.000.00.00.H56 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.002192.000.00.00.H56 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh Hóa
2.002191.000.00.00.H56 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Giao thông vận tải
1.007061 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa. Thi đua - khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh Hóa
2.000908.000.00.00.H56 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Sở Giáo dục đào tạo
1.005388.000.00.00.H56 Thủ tục thi tuyển Viên chức Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
1.005384.000.00.00.H56 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh Hóa
1.005385.000.00.00.H56 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh Hóa
2.002156.000.00.00.H56 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
1.005392.000.00.00.H56 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
1.005393.000.00.00.H56 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
1.004888.000.00.00.H56 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.002411.000.00.00.H56 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
2.002407.000.00.00.H56 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
2.002400.000.00.00.H56 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Ủy ban nhân dân cấp xã