CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 4 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.008362.000.00.00.H56 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.008363.000.00.00.H56 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
3.000205.000.00.00.H56 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Việc làm Ủy ban nhân dân cấp Huyện
3.000204.000.00.00.H56 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc làm Ủy ban nhân dân cấp Huyện