CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001661.000.00.00.H56 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
1.000132.000.00.00.H56 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
1.010941.000.00.00.H56 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã