CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.004959.000.00.00.H56 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện