DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

         Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

         Tổng đài điện thoại: 02373900900;  Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn.

 TT 

           Họ tên           

           Chức vụ              

              Đơn vị               

 Số máy lẻ Tổng đài  

Địa chỉ thư điện tử

1  Trần Thị Lê  Chuyên viên  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  lett.bhxh@thanhhoa.gov.vn
2  Hùng Văn Phúc  Chuyên viên  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  phuchv.bhxh@thanhhoa.gov.vn
 Trần Việt Cường  Chuyên viên  Sở Công Thương 103  cuongtv.sct@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Thị Ngọc  Chuyên viên   Sở Y tế 104  ngoclt.syt@thanhhoa.gov.vn
5  Cao Đăng Hưng  Nhân viên  
 Sở Tài chính
 Sở Ngoại vụ
 Sở Khoa học và Công nghệ
 Sở Thông tin và Truyền thông
 Ban Dân tộc
 Công ty Điện Lực Thanh Hóa
105  hungcd@thanhhoa.gov.vn
6  Nguyễn Ngọc Tuấn  Chuyên viên   Sở Giáo dục và Đào tạo 107  tuannn.sgtdt@thanhhoa.edu.vn
7  Phạm Thị Kim Ngân  Chuyên viên    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 108  nganptk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
8  Nguyễn Thanh Cường  Chuyên viên   Sở Tư pháp 109  cuongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
9  Nguyễn Thị Hồng  Chuyên viên   Sở Tư pháp 110  hongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
10  Lê Giang Đông  Chuyên viên  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 111  donglg.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
11  Lê Khắc Hải  Chuyên viên  Sở Nông nghiệp và PTNT 112  hailk.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn
12  Nguyễn Thị Hà  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 114  hantt.skhdt@thanhhoa.gov.vn
13  Lê Thị Nguyệt  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 115  nguyetlt.skhdt@thanhhoa.gov.vn
14  Nguyễn Thị Thu Trang  Chuyên viên  Sở Nội vụ 116  trangntt.snv@thanhhoa.gov.vn
15  Nguyễn Thị Thu  Chuyên viên  Sở Tài nguyên và Môi trường  117  thunt.stnmt@thanhhoa.gov.vn
16  Trần Văn Chính  Chuyên viên   Sở Tài nguyên và  Môi trường 118  chinhtv.stnmt@thanhhoa.gov.vn
17  Trịnh Minh Dũng  Phó Trưởng phòng  Sở Xây dựng 119  dungtm.sxd@thanhhoa.gov.vn
18  Lê Quang Long  Chuyên viên   Sở Giao thông vận tải 120  longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
19  Lê Hoàng Đăng  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 121  danglh.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
20  Phạm Văn Thuận  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 122  thuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
21  Lê Thị Hạnh  Nhân viên   Bưu điện tỉnh 209  hanhkt@gmail.com