DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

         Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

         Tổng đài điện thoại: 02373900900;  Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn.

 TT 

           Họ tên           

           Chức vụ              

              Đơn vị               

 Số máy lẻ Tổng đài  

Địa chỉ thư điện tử

1  Nguyễn Thị Hồng Lan  Viên chức  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  lannth.bhxh@thanhhoa.gov.vn
2  Lê Thị Xuân  Viên chức  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  xuanlt@thanhhoa.gov.vn
 Phạm Thị Thủy  Chuyên viên  Sở Công Thương 103  thuypt.sct@thanhhoa.gov.vn
4  Hoàng Văn Hòa  Phó Trưởng phòng   Sở Y tế 104  hoahv.syt@thanhhoa.gov.vn
5  Cao Đăng Hưng  Nhân viên  
 Sở Tài chính
 Sở Ngoại vụ
 Sở Khoa học và Công nghệ
 Sở Thông tin và Truyền thông
 Ban Dân tộc
 Công ty Điện Lực Thanh Hóa
105  hungcd@thanhhoa.gov.vn
6  Nguyễn Ngọc Tuấn  Chuyên viên   Sở Giáo dục và Đào tạo 107  tuannn.sgtdt@thanhhoa.edu.vn
7  Trịnh Thị Ngọc Mai  Chuyên viên    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 108  maittn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
8  Lê Thị Mỹ Linh  Chuyên viên   Sở Tư pháp 109  linhltm.stp@thanhhoa.gov.vn
9  Nguyễn Thị Hồng  Chuyên viên   Sở Tư pháp 110  hongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
10  Hà Văn Hùng  Chuyên viên  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 111  hunghv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
11  Lê Thị Hương  Phó trưởng phòng  Sở Nông nghiệp và PTNT 112  huonglt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
12  Lê Thị Nguyệt  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 113  nguyetlt.skhdt@thanhhoa.gov.vn
13  Nguyễn Ngọc Tú  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 114  tunn.skhdt@thanhhoa.gov.vn
14  Nguyễn Thu Hà  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 115  hant.skhdt@thanhhoa.gov.vn
15  Lê Thị Hương  Chuyên viên  Sở Nội vụ 116  huonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
16  Nguyễn Thị Thu  Chuyên viên  Sở Tài nguyên và Môi trường  117  thunt.stnmt@thanhhoa.gov.vn
17  Nguyễn Trường Sơn  Viên chức   Sở Tài nguyên và  Môi trường 118  sonnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn
18  Trương Thanh Bằng  Chuyên viên   Sở Xây dựng 119  bangtt.sxd@thanhhoa.gov.vn
19  Mai Văn An  Chuyên viên   Sở Giao thông vận tải 120  anmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
20  Nguyễn Thái Bình  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 121  binhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
21  Trịnh Đông Sơn  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 122  sontd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
22  Đỗ Thị Hà  Nhân viên   Bưu điện tỉnh 209  doha120980@gmail.com
23  Lê Mỹ Hạnh  Luật sư  Công ty Luật Năm Châu 209  hanhls@gmail.com