UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
2 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ái Thượng 2 Đăng ký
3 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ban Công 2 Đăng ký
4 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cổ Lũng 2 Đăng ký
5 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Hạ 2 Đăng ký
6 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Lư 2 Đăng ký
7 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Quang 2 Đăng ký
8 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Thượng 2 Đăng ký
9 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Trung 2 Đăng ký
10 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hạ Trung 2 Đăng ký
11 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Kỳ Tân 2 Đăng ký
12 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lâm Sa 2 Đăng ký
13 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lũng Cao 2 Đăng ký
14 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lũng Niêm 2 Đăng ký
15 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Ngoại 2 Đăng ký
16 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Nội 2 Đăng ký
17 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Trung 2 Đăng ký
18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Lập 2 Đăng ký
19 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Lâm 2 Đăng ký
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Sơn 2 Đăng ký
21 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiết Kế 2 Đăng ký
22 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiết Ống 2 Đăng ký
23 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Văn Nho 2 Đăng ký
24 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Bắc Sơn 2 Đăng ký
25 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Châu 2 Đăng ký
26 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Cư 2 Đăng ký
27 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Thọ 2 Đăng ký
28 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Vinh 2 Đăng ký
29 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Tiến 2 Đăng ký
30 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trung Sơn 2 Đăng ký
31 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trường Sơn 2 Đăng ký
32 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Đại 2 Đăng ký
33 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hùng 2 Đăng ký
34 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Minh 2 Đăng ký
35 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Nông Cống 2 Đăng ký
36 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Mỹ 2 Đăng ký
37 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Thiện 2 Đăng ký
38 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Thắng 2 Đăng ký
39 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Hòa 2 Đăng ký
40 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Văn 2 Đăng ký
41 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Sơn 2 Đăng ký
42 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Lĩnh 2 Đăng ký
43 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Trung 2 Đăng ký
44 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Minh 2 Đăng ký
45 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Sơn 2 Đăng ký
46 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Giang 2 Đăng ký
47 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Ý 2 Đăng ký
48 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Thành 2 Đăng ký
49 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Chính 2 Đăng ký
50 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Thọ 2 Đăng ký
51 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Long 2 Đăng ký
52 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Bình 2 Đăng ký
53 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Thắng 2 Đăng ký
54 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Tân 2 Đăng ký
55 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Lợi 2 Đăng ký
56 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Thọ 2 Đăng ký
57 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Phúc 2 Đăng ký
58 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Khang 2 Đăng ký
59 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Nghĩa 2 Đăng ký
60 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Khôi 2 Đăng ký
61 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Sơn 2 Đăng ký
62 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Giang 2 Đăng ký
63 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Liêm 2 Đăng ký
64 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Liêm 2 Đăng ký
65 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Chính 2 Đăng ký
66 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Bình 2 Đăng ký
67 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Cẩm Thủy 2 Đăng ký
68 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Bình 2 Đăng ký
69 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Châu 2 Đăng ký
70 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phúc Do 2 Đăng ký
71 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Yên 2 Đăng ký
72 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Vân 2 Đăng ký
73 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tú 2 Đăng ký
74 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Thành 2 Đăng ký
75 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Thạch 2 Đăng ký
76 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tân 2 Đăng ký
77 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tâm 2 Đăng ký
78 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Sơn 2 Đăng ký
79 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Quý 2 Đăng ký
80 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Phú 2 Đăng ký
81 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Lương 2 Đăng ký
82 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Ngọc 2 Đăng ký
83 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Phong 2 Đăng ký
84 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Long 2 Đăng ký
85 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Liên 2 Đăng ký
86 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Giang 2 Đăng ký
87 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Mường Mìn 2 Đăng ký
88 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Na Mèo 2 Đăng ký
89 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Điện 2 Đăng ký
90 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Hà 2 Đăng ký
91 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Lư 2 Đăng ký
92 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Thủy 2 Đăng ký
93 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tam Lư 2 Đăng ký
94 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tam Thanh 2 Đăng ký
95 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Hạ 2 Đăng ký
96 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Thượng 2 Đăng ký
97 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Tiến 2 Đăng ký
98 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Xuân 2 Đăng ký
99 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Hà Trung 2 Đăng ký
100 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Yên 2 Đăng ký
101 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Vinh 2 Đăng ký
102 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Vân 2 Đăng ký
103 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Toại 2 Đăng ký
104 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Tiến 2 Đăng ký
105 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Thanh 2 Đăng ký
106 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Thái 2 Đăng ký
107 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Tân 2 Đăng ký
108 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Sơn 2 Đăng ký
109 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Phú 2 Đăng ký
110 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Phong 2 Đăng ký
111 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Ninh 2 Đăng ký
112 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Ngọc 2 Đăng ký
113 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Long 2 Đăng ký
114 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lĩnh 2 Đăng ký
115 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lâm 2 Đăng ký
116 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lai 2 Đăng ký
117 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Hải 2 Đăng ký
118 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Giang 2 Đăng ký
119 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Dương 2 Đăng ký
120 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Đông 2 Đăng ký
121 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Châu 2 Đăng ký
122 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Bình 2 Đăng ký
123 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Bắc 2 Đăng ký
124 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Bút Sơn 2 Đăng ký
125 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Yến 2 Đăng ký
126 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Xuyên 2 Đăng ký
127 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Xuân 2 Đăng ký
128 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Vinh 2 Đăng ký
129 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trường 2 Đăng ký
130 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trung 2 Đăng ký
131 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trinh 2 Đăng ký
132 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trạch 2 Đăng ký
133 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Tiến 2 Đăng ký
134 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thịnh 2 Đăng ký
135 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thắng 2 Đăng ký
136 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thành 2 Đăng ký
137 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thanh 2 Đăng ký
138 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thái 2 Đăng ký
139 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Tân 2 Đăng ký
140 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Sơn 2 Đăng ký
141 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Quý 2 Đăng ký
142 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Quỷ 2 Đăng ký
143 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phượng 2 Đăng ký
144 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phúc 2 Đăng ký
145 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phụ 2 Đăng ký
146 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phú 2 Đăng ký
147 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phong 2 Đăng ký
148 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Ngọc 2 Đăng ký
149 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Minh 2 Đăng ký
150 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lưu 2 Đăng ký
151 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lương 2 Đăng ký
152 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lộc 2 Đăng ký
153 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Kim 2 Đăng ký
154 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Khê 2 Đăng ký
155 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Khánh 2 Đăng ký
156 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hợp 2 Đăng ký
157 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hải 2 Đăng ký
158 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hà 2 Đăng ký
159 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Giang 2 Đăng ký
160 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đức 2 Đăng ký
161 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đồng 2 Đăng ký
162 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đông 2 Đăng ký
163 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đạt 2 Đăng ký
164 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đạo 2 Đăng ký
165 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Châu 2 Đăng ký
166 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Cát 2 Đăng ký
167 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
168 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Yên 2 Đăng ký
169 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Tiến 2 Đăng ký
170 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Thành 2 Đăng ký
171 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Tân 2 Đăng ký
172 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Phúc 2 Đăng ký
173 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Ninh 2 Đăng ký
174 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Minh 2 Đăng ký
175 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Long 2 Đăng ký
176 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Khang 2 Đăng ký
177 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Hưng 2 Đăng ký
178 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Hùng 2 Đăng ký
179 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh An 2 Đăng ký
180 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Rừng Thông 2 Đăng ký
181 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Yên 2 Đăng ký
182 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Văn 2 Đăng ký
183 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Tiến 2 Đăng ký
184 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Thịnh 2 Đăng ký
185 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Thanh 2 Đăng ký
186 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Quang 2 Đăng ký
187 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Phú 2 Đăng ký
188 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Ninh 2 Đăng ký
189 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Nam 2 Đăng ký
190 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Minh 2 Đăng ký
191 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Khê 2 Đăng ký
192 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hoàng 2 Đăng ký
193 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hòa 2 Đăng ký
194 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Anh 2 Đăng ký
195 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Quảng Xương 2 Đăng ký
196 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Yên 2 Đăng ký
197 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Vọng 2 Đăng ký
198 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Văn 2 Đăng ký
199 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trường 2 Đăng ký
200 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trung 2 Đăng ký
201 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trạch 2 Đăng ký
202 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Thái 2 Đăng ký
203 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Thạch 2 Đăng ký
204 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Tân 2 Đăng ký
205 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Phúc 2 Đăng ký
206 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Phong 2 Đăng ký
207 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Nhân 2 Đăng ký
208 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Ninh 2 Đăng ký
209 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Ngọc 2 Đăng ký
210 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lưu 2 Đăng ký
211 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Long 2 Đăng ký
212 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lợi 2 Đăng ký
213 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lộc 2 Đăng ký
214 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lĩnh 2 Đăng ký
215 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Khê 2 Đăng ký
216 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hòa 2 Đăng ký
217 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hải 2 Đăng ký
218 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Giao 2 Đăng ký
219 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Đức 2 Đăng ký
220 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Định 2 Đăng ký
221 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Bình 2 Đăng ký
222 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Nga Sơn 2 Đăng ký
223 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Yên 2 Đăng ký
224 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Vinh 2 Đăng ký
225 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Văn 2 Đăng ký
226 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Trường 2 Đăng ký
227 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Trung 2 Đăng ký
228 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Tiến 2 Đăng ký
229 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thủy 2 Đăng ký
230 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thiện 2 Đăng ký
231 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thắng 2 Đăng ký
232 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thành 2 Đăng ký
233 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thanh 2 Đăng ký
234 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thạch 2 Đăng ký
235 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thái 2 Đăng ký
236 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Tân 2 Đăng ký
237 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Phú 2 Đăng ký
238 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Nhân 2 Đăng ký
239 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Mỹ 2 Đăng ký
240 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Lĩnh 2 Đăng ký
241 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Liên 2 Đăng ký
242 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Hưng 2 Đăng ký
243 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Hải 2 Đăng ký
244 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Giáp 2 Đăng ký
245 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Điền 2 Đăng ký
246 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Bạch 2 Đăng ký
247 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga An 2 Đăng ký
248 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ba Đình 2 Đăng ký
249 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Vạn Hà 2 Đăng ký
250 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Vũ 2 Đăng ký
251 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Viên 2 Đăng ký
252 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Vận 2 Đăng ký
253 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Trung 2 Đăng ký
254 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Toán 2 Đăng ký
255 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tiến 2 Đăng ký
256 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Thịnh 2 Đăng ký
257 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Thành 2 Đăng ký
258 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tân 2 Đăng ký
259 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tâm 2 Đăng ký
260 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Quang 2 Đăng ký
261 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Phúc 2 Đăng ký
262 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Phú 2 Đăng ký
263 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Nguyên 2 Đăng ký
264 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Ngọc 2 Đăng ký
265 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Minh 2 Đăng ký
266 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Lý 2 Đăng ký
267 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Long 2 Đăng ký
268 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Hợp 2 Đăng ký
269 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Hòa 2 Đăng ký
270 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Giao 2 Đăng ký
271 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Giang 2 Đăng ký
272 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Duy 2 Đăng ký
273 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Đô 2 Đăng ký
274 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Công 2 Đăng ký
275 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Chính 2 Đăng ký
276 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Châu 2 Đăng ký
277 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Triệu Sơn 2 Đăng ký
278 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Thọ 2 Đăng ký
279 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Thịnh 2 Đăng ký
280 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Lộc 2 Đăng ký
281 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Văn Sơn 2 Đăng ký
282 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Triệu Thành 2 Đăng ký
283 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tiến Nông 2 Đăng ký
284 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Vực 2 Đăng ký
285 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Tiến 2 Đăng ký
286 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Thế 2 Đăng ký
287 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Tân 2 Đăng ký
288 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Sơn 2 Đăng ký
289 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Phú 2 Đăng ký
290 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Dân 2 Đăng ký
291 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Cường 2 Đăng ký
292 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Bình 2 Đăng ký
293 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thái Hòa 2 Đăng ký
294 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Ninh 2 Đăng ký
295 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nông Trường 2 Đăng ký
296 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Sơn 2 Đăng ký
297 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Dân 2 Đăng ký
298 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Châu 2 Đăng ký
299 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Khuyến Nông 2 Đăng ký
300 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Tiến 2 Đăng ký
301 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Thắng 2 Đăng ký
302 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Lý 2 Đăng ký
303 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đồng Tiến 2 Đăng ký
304 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Quyền 2 Đăng ký
305 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Lý 2 Đăng ký
306 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Lực 2 Đăng ký
307 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Bình Sơn 2 Đăng ký
308 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Quán Lào 2 Đăng ký
309 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Trung 2 Đăng ký
310 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thọ 2 Đăng ký
311 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thịnh 2 Đăng ký
312 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thái 2 Đăng ký
313 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Tâm 2 Đăng ký
314 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Phong 2 Đăng ký
315 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Ninh 2 Đăng ký
316 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Lâm 2 Đăng ký
317 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Lạc 2 Đăng ký
318 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Hùng 2 Đăng ký
319 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Giang 2 Đăng ký
320 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Bái 2 Đăng ký
321 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quý Lộc 2 Đăng ký
322 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tường 2 Đăng ký
323 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tiến 2 Đăng ký
324 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Thành 2 Đăng ký
325 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tân 2 Đăng ký
326 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Long 2 Đăng ký
327 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Liên 2 Đăng ký
328 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hưng 2 Đăng ký
329 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hòa 2 Đăng ký
330 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hải 2 Đăng ký
331 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Bình 2 Đăng ký
332 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Thống Nhất 2 Đăng ký
333 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Hòa 2 Đăng ký
334 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Xuân Lâm 2 Đăng ký
335 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tùng Lâm 2 Đăng ký
336 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Lâm 2 Đăng ký
337 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trúc Lâm 2 Đăng ký
338 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Triêu Dương 2 Đăng ký
339 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Tĩnh Hải 2 Đăng ký
340 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thanh Thủy 2 Đăng ký
341 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thanh Sơn 2 Đăng ký
342 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Trường 2 Đăng ký
343 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Tân Dân 2 Đăng ký
344 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phú Sơn 2 Đăng ký
345 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phú Lâm 2 Đăng ký
346 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Ninh Hải 2 Đăng ký
347 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Lĩnh 2 Đăng ký
348 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nghi Sơn 2 Đăng ký
349 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Mai Lâm 2 Đăng ký
350 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hùng Sơn 2 Đăng ký
351 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Yến 2 Đăng ký
352 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Thượng 2 Đăng ký
353 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Thanh 2 Đăng ký
354 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Ninh 2 Đăng ký
355 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Nhân 2 Đăng ký
356 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Lĩnh 2 Đăng ký
357 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Hòa 2 Đăng ký
358 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Hà 2 Đăng ký
359 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Châu 2 Đăng ký
360 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải An 2 Đăng ký
361 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hải 2 Đăng ký
362 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Các Sơn 2 Đăng ký
363 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Bình Minh 2 Đăng ký
364 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Ngọc Lặc 2 Đăng ký
365 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vân Am 2 Đăng ký
366 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thúy Sơn 2 Đăng ký
367 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thạch Lập 2 Đăng ký
368 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quang Trung 2 Đăng ký
369 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phùng Minh 2 Đăng ký
370 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phùng Giáo 2 Đăng ký
371 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phúc Thịnh 2 Đăng ký
372 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nguyệt Ấn 2 Đăng ký
373 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Trung 2 Đăng ký
374 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Sơn 2 Đăng ký
375 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Liên 2 Đăng ký
376 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Khê 2 Đăng ký
377 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Mỹ Tân 2 Đăng ký
378 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Tiến 2 Đăng ký
379 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Sơn 2 Đăng ký
380 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lộc Thịnh 2 Đăng ký
381 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lam Sơn 2 Đăng ký
382 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Kiên Thọ 2 Đăng ký
383 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đồng Thịnh 2 Đăng ký
384 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cao Thịnh 2 Đăng ký
385 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cao Ngọc 2 Đăng ký
386 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Kim Tân 2 Đăng ký
387 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Yên 2 Đăng ký
388 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Vinh 2 Đăng ký
389 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Vân 2 Đăng ký
390 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Trực 2 Đăng ký
391 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tiến 2 Đăng ký
392 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Thọ 2 Đăng ký
393 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tân 2 Đăng ký
394 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tâm 2 Đăng ký
395 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Minh 2 Đăng ký
396 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Long 2 Đăng ký
397 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Kim 2 Đăng ký
398 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Hưng 2 Đăng ký
399 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Công 2 Đăng ký
400 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành An 2 Đăng ký