UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
2 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ái Thượng Một phần Đăng ký
3 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ban Công Một phần Đăng ký
4 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cổ Lũng Một phần Đăng ký
5 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Hạ Một phần Đăng ký
6 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Lư Một phần Đăng ký
7 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Quang Một phần Đăng ký
8 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Thượng Một phần Đăng ký
9 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Điền Trung Một phần Đăng ký
10 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hạ Trung Một phần Đăng ký
11 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Kỳ Tân Một phần Đăng ký
12 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lâm Sa Một phần Đăng ký
13 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lũng Cao Một phần Đăng ký
14 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lũng Niêm Một phần Đăng ký
15 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Ngoại Một phần Đăng ký
16 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Nội Một phần Đăng ký
17 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lương Trung Một phần Đăng ký
18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Lập Một phần Đăng ký
19 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Lâm Một phần Đăng ký
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Sơn Một phần Đăng ký
21 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiết Kế Một phần Đăng ký
22 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiết Ống Một phần Đăng ký
23 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Văn Nho Một phần Đăng ký
24 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Bắc Sơn Một phần Đăng ký
25 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Châu Một phần Đăng ký
26 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Cư Một phần Đăng ký
27 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Thọ Một phần Đăng ký
28 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Vinh Một phần Đăng ký
29 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Quảng Tiến Một phần Đăng ký
30 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trung Sơn Một phần Đăng ký
31 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trường Sơn Một phần Đăng ký
32 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Đại Một phần Đăng ký
33 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hùng Một phần Đăng ký
34 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Minh Một phần Đăng ký
35 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Nông Cống Một phần Đăng ký
36 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Mỹ Một phần Đăng ký
37 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Thiện Một phần Đăng ký
38 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Thắng Một phần Đăng ký
39 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vạn Hòa Một phần Đăng ký
40 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Văn Một phần Đăng ký
41 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Sơn Một phần Đăng ký
42 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tượng Lĩnh Một phần Đăng ký
43 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Trung Một phần Đăng ký
44 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Minh Một phần Đăng ký
45 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Sơn Một phần Đăng ký
46 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Giang Một phần Đăng ký
47 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Ý Một phần Đăng ký
48 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Thành Một phần Đăng ký
49 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Chính Một phần Đăng ký
50 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Thọ Một phần Đăng ký
51 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Long Một phần Đăng ký
52 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thăng Bình Một phần Đăng ký
53 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Thắng Một phần Đăng ký
54 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Tân Một phần Đăng ký
55 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tế Lợi Một phần Đăng ký
56 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Thọ Một phần Đăng ký
57 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Phúc Một phần Đăng ký
58 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Khang Một phần Đăng ký
59 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Nghĩa Một phần Đăng ký
60 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Khôi Một phần Đăng ký
61 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Sơn Một phần Đăng ký
62 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Giang Một phần Đăng ký
63 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoàng Liêm Một phần Đăng ký
64 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Liêm Một phần Đăng ký
65 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Chính Một phần Đăng ký
66 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Công Bình Một phần Đăng ký
67 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
68 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Bình Một phần Đăng ký
69 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Châu Một phần Đăng ký
70 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phúc Do Một phần Đăng ký
71 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Yên Một phần Đăng ký
72 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
73 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
74 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Thành Một phần Đăng ký
75 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Thạch Một phần Đăng ký
76 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tân Một phần Đăng ký
77 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tâm Một phần Đăng ký
78 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Sơn Một phần Đăng ký
79 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Quý Một phần Đăng ký
80 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Phú Một phần Đăng ký
81 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Lương Một phần Đăng ký
82 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Ngọc Một phần Đăng ký
83 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Phong Một phần Đăng ký
84 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Long Một phần Đăng ký
85 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Liên Một phần Đăng ký
86 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Giang Một phần Đăng ký
87 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Mường Mìn Một phần Đăng ký
88 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Na Mèo Một phần Đăng ký
89 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Điện Một phần Đăng ký
90 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Hà Một phần Đăng ký
91 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Lư Một phần Đăng ký
92 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Sơn Thủy Một phần Đăng ký
93 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tam Lư Một phần Đăng ký
94 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tam Thanh Một phần Đăng ký
95 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Hạ Một phần Đăng ký
96 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Thượng Một phần Đăng ký
97 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Tiến Một phần Đăng ký
98 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trung Xuân Một phần Đăng ký
99 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Hà Trung Một phần Đăng ký
100 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Yên Một phần Đăng ký
101 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Vinh Một phần Đăng ký
102 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Vân Một phần Đăng ký
103 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Toại Một phần Đăng ký
104 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Tiến Một phần Đăng ký
105 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Thanh Một phần Đăng ký
106 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Thái Một phần Đăng ký
107 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Tân Một phần Đăng ký
108 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Sơn Một phần Đăng ký
109 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Phú Một phần Đăng ký
110 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Phong Một phần Đăng ký
111 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Ninh Một phần Đăng ký
112 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Ngọc Một phần Đăng ký
113 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Long Một phần Đăng ký
114 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lĩnh Một phần Đăng ký
115 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lâm Một phần Đăng ký
116 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Lai Một phần Đăng ký
117 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Hải Một phần Đăng ký
118 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Giang Một phần Đăng ký
119 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Dương Một phần Đăng ký
120 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Đông Một phần Đăng ký
121 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Châu Một phần Đăng ký
122 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Bình Một phần Đăng ký
123 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hà Bắc Một phần Đăng ký
124 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Bút Sơn Một phần Đăng ký
125 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Yến Một phần Đăng ký
126 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Xuyên Một phần Đăng ký
127 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Xuân Một phần Đăng ký
128 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Vinh Một phần Đăng ký
129 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trường Một phần Đăng ký
130 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trung Một phần Đăng ký
131 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trinh Một phần Đăng ký
132 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Trạch Một phần Đăng ký
133 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Tiến Một phần Đăng ký
134 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thịnh Một phần Đăng ký
135 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thắng Một phần Đăng ký
136 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thành Một phần Đăng ký
137 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thanh Một phần Đăng ký
138 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Thái Một phần Đăng ký
139 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Tân Một phần Đăng ký
140 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Sơn Một phần Đăng ký
141 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Quý Một phần Đăng ký
142 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Quỷ Một phần Đăng ký
143 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phượng Một phần Đăng ký
144 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phúc Một phần Đăng ký
145 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phụ Một phần Đăng ký
146 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phú Một phần Đăng ký
147 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Phong Một phần Đăng ký
148 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Ngọc Một phần Đăng ký
149 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Minh Một phần Đăng ký
150 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lưu Một phần Đăng ký
151 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lương Một phần Đăng ký
152 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Lộc Một phần Đăng ký
153 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Kim Một phần Đăng ký
154 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Khê Một phần Đăng ký
155 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Khánh Một phần Đăng ký
156 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hợp Một phần Đăng ký
157 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hải Một phần Đăng ký
158 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Hà Một phần Đăng ký
159 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Giang Một phần Đăng ký
160 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đức Một phần Đăng ký
161 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đồng Một phần Đăng ký
162 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đông Một phần Đăng ký
163 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đạt Một phần Đăng ký
164 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Đạo Một phần Đăng ký
165 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Châu Một phần Đăng ký
166 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hoằng Cát Một phần Đăng ký
167 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
168 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Yên Một phần Đăng ký
169 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Tiến Một phần Đăng ký
170 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Thành Một phần Đăng ký
171 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Tân Một phần Đăng ký
172 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Phúc Một phần Đăng ký
173 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Ninh Một phần Đăng ký
174 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Minh Một phần Đăng ký
175 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Long Một phần Đăng ký
176 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Khang Một phần Đăng ký
177 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Hưng Một phần Đăng ký
178 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh Hùng Một phần Đăng ký
179 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vĩnh An Một phần Đăng ký
180 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Rừng Thông Một phần Đăng ký
181 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Yên Một phần Đăng ký
182 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Văn Một phần Đăng ký
183 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Tiến Một phần Đăng ký
184 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Thịnh Một phần Đăng ký
185 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Thanh Một phần Đăng ký
186 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Quang Một phần Đăng ký
187 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Phú Một phần Đăng ký
188 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Ninh Một phần Đăng ký
189 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Nam Một phần Đăng ký
190 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Minh Một phần Đăng ký
191 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Khê Một phần Đăng ký
192 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hoàng Một phần Đăng ký
193 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Hòa Một phần Đăng ký
194 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đông Anh Một phần Đăng ký
195 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Quảng Xương Một phần Đăng ký
196 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Yên Một phần Đăng ký
197 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Vọng Một phần Đăng ký
198 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Văn Một phần Đăng ký
199 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trường Một phần Đăng ký
200 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trung Một phần Đăng ký
201 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Trạch Một phần Đăng ký
202 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Thái Một phần Đăng ký
203 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Thạch Một phần Đăng ký
204 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Tân Một phần Đăng ký
205 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Phúc Một phần Đăng ký
206 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Phong Một phần Đăng ký
207 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Nhân Một phần Đăng ký
208 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Ninh Một phần Đăng ký
209 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Ngọc Một phần Đăng ký
210 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lưu Một phần Đăng ký
211 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Long Một phần Đăng ký
212 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lợi Một phần Đăng ký
213 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lộc Một phần Đăng ký
214 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Lĩnh Một phần Đăng ký
215 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Khê Một phần Đăng ký
216 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hòa Một phần Đăng ký
217 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Hải Một phần Đăng ký
218 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Giao Một phần Đăng ký
219 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Đức Một phần Đăng ký
220 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Định Một phần Đăng ký
221 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quảng Bình Một phần Đăng ký
222 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Nga Sơn Một phần Đăng ký
223 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Yên Một phần Đăng ký
224 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Vinh Một phần Đăng ký
225 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Văn Một phần Đăng ký
226 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Trường Một phần Đăng ký
227 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Trung Một phần Đăng ký
228 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Tiến Một phần Đăng ký
229 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thủy Một phần Đăng ký
230 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thiện Một phần Đăng ký
231 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thắng Một phần Đăng ký
232 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thành Một phần Đăng ký
233 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thanh Một phần Đăng ký
234 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thạch Một phần Đăng ký
235 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Thái Một phần Đăng ký
236 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Tân Một phần Đăng ký
237 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Phú Một phần Đăng ký
238 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Nhân Một phần Đăng ký
239 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Mỹ Một phần Đăng ký
240 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Lĩnh Một phần Đăng ký
241 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Liên Một phần Đăng ký
242 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Hưng Một phần Đăng ký
243 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Hải Một phần Đăng ký
244 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Giáp Một phần Đăng ký
245 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Điền Một phần Đăng ký
246 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga Bạch Một phần Đăng ký
247 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nga An Một phần Đăng ký
248 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ba Đình Một phần Đăng ký
249 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Vạn Hà Một phần Đăng ký
250 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Vũ Một phần Đăng ký
251 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Viên Một phần Đăng ký
252 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Vận Một phần Đăng ký
253 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Trung Một phần Đăng ký
254 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Toán Một phần Đăng ký
255 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tiến Một phần Đăng ký
256 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Thịnh Một phần Đăng ký
257 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Thành Một phần Đăng ký
258 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tân Một phần Đăng ký
259 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Tâm Một phần Đăng ký
260 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Quang Một phần Đăng ký
261 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Phúc Một phần Đăng ký
262 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Phú Một phần Đăng ký
263 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Nguyên Một phần Đăng ký
264 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Ngọc Một phần Đăng ký
265 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Minh Một phần Đăng ký
266 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Lý Một phần Đăng ký
267 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Long Một phần Đăng ký
268 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Hợp Một phần Đăng ký
269 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Hòa Một phần Đăng ký
270 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Giao Một phần Đăng ký
271 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Giang Một phần Đăng ký
272 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Duy Một phần Đăng ký
273 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Đô Một phần Đăng ký
274 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Công Một phần Đăng ký
275 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Chính Một phần Đăng ký
276 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thiệu Châu Một phần Đăng ký
277 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Triệu Sơn Một phần Đăng ký
278 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Thọ Một phần Đăng ký
279 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Thịnh Một phần Đăng ký
280 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Xuân Lộc Một phần Đăng ký
281 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Văn Sơn Một phần Đăng ký
282 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Triệu Thành Một phần Đăng ký
283 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tiến Nông Một phần Đăng ký
284 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Vực Một phần Đăng ký
285 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Tiến Một phần Đăng ký
286 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Thế Một phần Đăng ký
287 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Tân Một phần Đăng ký
288 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Sơn Một phần Đăng ký
289 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Phú Một phần Đăng ký
290 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Dân Một phần Đăng ký
291 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Cường Một phần Đăng ký
292 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thọ Bình Một phần Đăng ký
293 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thái Hòa Một phần Đăng ký
294 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Ninh Một phần Đăng ký
295 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nông Trường Một phần Đăng ký
296 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Sơn Một phần Đăng ký
297 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Dân Một phần Đăng ký
298 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Châu Một phần Đăng ký
299 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Khuyến Nông Một phần Đăng ký
300 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Tiến Một phần Đăng ký
301 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Thắng Một phần Đăng ký
302 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hợp Lý Một phần Đăng ký
303 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đồng Tiến Một phần Đăng ký
304 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Quyền Một phần Đăng ký
305 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Lý Một phần Đăng ký
306 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Dân Lực Một phần Đăng ký
307 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Bình Sơn Một phần Đăng ký
308 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Quán Lào Một phần Đăng ký
309 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Trung Một phần Đăng ký
310 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thọ Một phần Đăng ký
311 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thịnh Một phần Đăng ký
312 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Thái Một phần Đăng ký
313 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Tâm Một phần Đăng ký
314 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Phong Một phần Đăng ký
315 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Ninh Một phần Đăng ký
316 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Lâm Một phần Đăng ký
317 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Lạc Một phần Đăng ký
318 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Hùng Một phần Đăng ký
319 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Giang Một phần Đăng ký
320 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Yên Bái Một phần Đăng ký
321 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quý Lộc Một phần Đăng ký
322 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tường Một phần Đăng ký
323 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tiến Một phần Đăng ký
324 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Thành Một phần Đăng ký
325 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Tân Một phần Đăng ký
326 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Long Một phần Đăng ký
327 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Liên Một phần Đăng ký
328 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hưng Một phần Đăng ký
329 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hòa Một phần Đăng ký
330 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hải Một phần Đăng ký
331 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
332 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Thống Nhất Một phần Đăng ký
333 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Hòa Một phần Đăng ký
334 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Xuân Lâm Một phần Đăng ký
335 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tùng Lâm Một phần Đăng ký
336 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Trường Lâm Một phần Đăng ký
337 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Trúc Lâm Một phần Đăng ký
338 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Triêu Dương Một phần Đăng ký
339 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Tĩnh Hải Một phần Đăng ký
340 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thanh Thủy Một phần Đăng ký
341 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thanh Sơn Một phần Đăng ký
342 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Tân Trường Một phần Đăng ký
343 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Tân Dân Một phần Đăng ký
344 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phú Sơn Một phần Đăng ký
345 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phú Lâm Một phần Đăng ký
346 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Ninh Hải Một phần Đăng ký
347 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Lĩnh Một phần Đăng ký
348 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
349 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Mai Lâm Một phần Đăng ký
350 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hùng Sơn Một phần Đăng ký
351 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Yến Một phần Đăng ký
352 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Thượng Một phần Đăng ký
353 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Thanh Một phần Đăng ký
354 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Ninh Một phần Đăng ký
355 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Nhân Một phần Đăng ký
356 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Lĩnh Một phần Đăng ký
357 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Hòa Một phần Đăng ký
358 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Hải Hà Một phần Đăng ký
359 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải Châu Một phần Đăng ký
360 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Hải An Một phần Đăng ký
361 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Định Hải Một phần Đăng ký
362 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Các Sơn Một phần Đăng ký
363 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Bình Minh Một phần Đăng ký
364 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Ngọc Lặc Một phần Đăng ký
365 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Vân Am Một phần Đăng ký
366 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thúy Sơn Một phần Đăng ký
367 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thạch Lập Một phần Đăng ký
368 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Quang Trung Một phần Đăng ký
369 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phùng Minh Một phần Đăng ký
370 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phùng Giáo Một phần Đăng ký
371 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phúc Thịnh Một phần Đăng ký
372 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Nguyệt Ấn Một phần Đăng ký
373 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Trung Một phần Đăng ký
374 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Sơn Một phần Đăng ký
375 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Liên Một phần Đăng ký
376 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Ngọc Khê Một phần Đăng ký
377 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Mỹ Tân Một phần Đăng ký
378 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Tiến Một phần Đăng ký
379 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Minh Sơn Một phần Đăng ký
380 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lộc Thịnh Một phần Đăng ký
381 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Lam Sơn Một phần Đăng ký
382 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Kiên Thọ Một phần Đăng ký
383 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Đồng Thịnh Một phần Đăng ký
384 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cao Thịnh Một phần Đăng ký
385 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cao Ngọc Một phần Đăng ký
386 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Thị trấn Kim Tân Một phần Đăng ký
387 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Yên Một phần Đăng ký
388 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Vinh Một phần Đăng ký
389 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Vân Một phần Đăng ký
390 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Trực Một phần Đăng ký
391 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tiến Một phần Đăng ký
392 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Thọ Một phần Đăng ký
393 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tân Một phần Đăng ký
394 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Tâm Một phần Đăng ký
395 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Minh Một phần Đăng ký
396 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Long Một phần Đăng ký
397 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Kim Một phần Đăng ký
398 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Hưng Một phần Đăng ký
399 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành Công Một phần Đăng ký
400 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Thành An Một phần Đăng ký