UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ 4 Đăng ký
2 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
3 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 Đăng ký
4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
5 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
7 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
8 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
9 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
11 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
12 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
13 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
14 Thu hồi Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
15 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
16 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế 4 Đăng ký
17 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
18 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
20 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
21 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
22 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
23 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Thanh Hóa 3 Đăng ký
24 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
25 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
26 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
27 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
28 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
29 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
30 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hậu Lộc 3 Đăng ký
31 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
32 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
33 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Bỉm Sơn 3 Đăng ký
34 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
36 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
37 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
38 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
39 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
40 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Bá Thước 3 Đăng ký
41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ái Thượng 2 Đăng ký
42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ban Công 2 Đăng ký
43 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cổ Lũng 2 Đăng ký
44 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Hạ 2 Đăng ký
45 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Lư 2 Đăng ký
46 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Quang 2 Đăng ký
47 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Thượng 2 Đăng ký
48 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Trung 2 Đăng ký
49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hạ Trung 2 Đăng ký
50 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Kỳ Tân 2 Đăng ký
51 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lâm Sa 2 Đăng ký
52 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Cao 2 Đăng ký
53 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Niêm 2 Đăng ký
54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Ngoại 2 Đăng ký
55 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Nội 2 Đăng ký
56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Trung 2 Đăng ký
57 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Lập 2 Đăng ký
58 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Lâm 2 Đăng ký
59 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Sơn 2 Đăng ký
60 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Kế 2 Đăng ký
61 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Ống 2 Đăng ký
62 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Nho 2 Đăng ký
63 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Sầm Sơn 3 Đăng ký
64 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Bắc Sơn 2 Đăng ký
65 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Châu 2 Đăng ký
66 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Cư 2 Đăng ký
67 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Thọ 2 Đăng ký
68 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Vinh 2 Đăng ký
69 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Tiến 2 Đăng ký
70 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trung Sơn 2 Đăng ký
71 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trường Sơn 2 Đăng ký
72 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đại 2 Đăng ký
73 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hùng 2 Đăng ký
74 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Minh 2 Đăng ký
75 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nông Cống 3 Đăng ký
76 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nông Cống 2 Đăng ký
77 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Mỹ 2 Đăng ký
78 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thiện 2 Đăng ký
79 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thắng 2 Đăng ký
80 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Hòa 2 Đăng ký
81 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Văn 2 Đăng ký
82 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Sơn 2 Đăng ký
83 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Lĩnh 2 Đăng ký
84 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Trung 2 Đăng ký
85 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Minh 2 Đăng ký
86 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Sơn 2 Đăng ký
87 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Giang 2 Đăng ký
88 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Ý 2 Đăng ký
89 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thành 2 Đăng ký
90 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Chính 2 Đăng ký
91 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Thọ 2 Đăng ký
92 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Long 2 Đăng ký
93 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Bình 2 Đăng ký
94 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Thắng 2 Đăng ký
95 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Tân 2 Đăng ký
96 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Lợi 2 Đăng ký
97 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Thọ 2 Đăng ký
98 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Phúc 2 Đăng ký
99 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Khang 2 Đăng ký
100 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Nghĩa 2 Đăng ký
101 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Khôi 2 Đăng ký
102 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Sơn 2 Đăng ký
103 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Giang 2 Đăng ký
104 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Liêm 2 Đăng ký
105 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Liêm 2 Đăng ký
106 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Chính 2 Đăng ký
107 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Bình 2 Đăng ký
108 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
109 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Cẩm Thủy 2 Đăng ký
110 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Bình 2 Đăng ký
111 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Châu 2 Đăng ký
112 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phúc Do 2 Đăng ký
113 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Yên 2 Đăng ký
114 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Vân 2 Đăng ký
115 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tú 2 Đăng ký
116 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thành 2 Đăng ký
117 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thạch 2 Đăng ký
118 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tân 2 Đăng ký
119 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tâm 2 Đăng ký
120 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Sơn 2 Đăng ký
121 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Quý 2 Đăng ký
122 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phú 2 Đăng ký
123 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Lương 2 Đăng ký
124 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Ngọc 2 Đăng ký
125 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phong 2 Đăng ký
126 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Long 2 Đăng ký
127 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Liên 2 Đăng ký
128 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Giang 2 Đăng ký
129 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quan Sơn 3 Đăng ký
130 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Mường Mìn 2 Đăng ký
131 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Na Mèo 2 Đăng ký
132 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Điện 2 Đăng ký
133 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Hà 2 Đăng ký
134 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Lư 2 Đăng ký
135 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Thủy 2 Đăng ký
136 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Lư 2 Đăng ký
137 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Thanh 2 Đăng ký
138 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Hạ 2 Đăng ký
139 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thượng 2 Đăng ký
140 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Tiến 2 Đăng ký
141 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Xuân 2 Đăng ký
142 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hà Trung 3 Đăng ký
143 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Hà Trung 2 Đăng ký
144 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Yên 2 Đăng ký
145 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vinh 2 Đăng ký
146 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vân 2 Đăng ký
147 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Toại 2 Đăng ký
148 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tiến 2 Đăng ký
149 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thanh 2 Đăng ký
150 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thái 2 Đăng ký
151 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tân 2 Đăng ký
152 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Sơn 2 Đăng ký
153 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phú 2 Đăng ký
154 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phong 2 Đăng ký
155 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ninh 2 Đăng ký
156 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ngọc 2 Đăng ký
157 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Long 2 Đăng ký
158 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lĩnh 2 Đăng ký
159 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lâm 2 Đăng ký
160 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lai 2 Đăng ký
161 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Hải 2 Đăng ký
162 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Giang 2 Đăng ký
163 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Dương 2 Đăng ký
164 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Đông 2 Đăng ký
165 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Châu 2 Đăng ký
166 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bình 2 Đăng ký
167 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bắc 2 Đăng ký
168 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
169 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Bút Sơn 2 Đăng ký
170 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Yến 2 Đăng ký
171 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuyên 2 Đăng ký
172 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuân 2 Đăng ký
173 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Vinh 2 Đăng ký
174 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trường 2 Đăng ký
175 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trung 2 Đăng ký
176 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trinh 2 Đăng ký
177 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trạch 2 Đăng ký
178 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tiến 2 Đăng ký
179 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thịnh 2 Đăng ký
180 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thắng 2 Đăng ký
181 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thành 2 Đăng ký
182 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thanh 2 Đăng ký
183 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thái 2 Đăng ký
184 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tân 2 Đăng ký
185 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Sơn 2 Đăng ký
186 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quý 2 Đăng ký
187 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quỷ 2 Đăng ký
188 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phượng 2 Đăng ký
189 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phúc 2 Đăng ký
190 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phụ 2 Đăng ký
191 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phú 2 Đăng ký
192 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phong 2 Đăng ký
193 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Ngọc 2 Đăng ký
194 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Minh 2 Đăng ký
195 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lưu 2 Đăng ký
196 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lương 2 Đăng ký
197 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lộc 2 Đăng ký
198 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Kim 2 Đăng ký
199 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khê 2 Đăng ký
200 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khánh 2 Đăng ký
201 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hợp 2 Đăng ký
202 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hải 2 Đăng ký
203 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hà 2 Đăng ký
204 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Giang 2 Đăng ký
205 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đức 2 Đăng ký
206 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đồng 2 Đăng ký
207 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đông 2 Đăng ký
208 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạt 2 Đăng ký
209 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạo 2 Đăng ký
210 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Châu 2 Đăng ký
211 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Cát 2 Đăng ký
212 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Vĩnh Lộc 3 Đăng ký
213 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
214 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Yên 2 Đăng ký
215 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tiến 2 Đăng ký
216 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Thành 2 Đăng ký
217 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tân 2 Đăng ký
218 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Phúc 2 Đăng ký
219 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Ninh 2 Đăng ký
220 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Minh 2 Đăng ký
221 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Long 2 Đăng ký
222 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Khang 2 Đăng ký
223 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hưng 2 Đăng ký
224 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hùng 2 Đăng ký
225 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh An 2 Đăng ký
226 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Đông Sơn 3 Đăng ký
227 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Rừng Thông 2 Đăng ký
228 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Yên 2 Đăng ký
229 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Văn 2 Đăng ký
230 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Tiến 2 Đăng ký
231 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thịnh 2 Đăng ký
232 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thanh 2 Đăng ký
233 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Quang 2 Đăng ký
234 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Phú 2 Đăng ký
235 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Ninh 2 Đăng ký
236 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Nam 2 Đăng ký
237 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Minh 2 Đăng ký
238 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Khê 2 Đăng ký
239 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hoàng 2 Đăng ký
240 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hòa 2 Đăng ký
241 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Anh 2 Đăng ký
242 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quảng Xương 3 Đăng ký
243 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quảng Xương 2 Đăng ký
244 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Yên 2 Đăng ký
245 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Vọng 2 Đăng ký
246 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Văn 2 Đăng ký
247 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trường 2 Đăng ký
248 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trung 2 Đăng ký
249 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trạch 2 Đăng ký
250 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thái 2 Đăng ký
251 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thạch 2 Đăng ký
252 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Tân 2 Đăng ký
253 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phúc 2 Đăng ký
254 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phong 2 Đăng ký
255 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Nhân 2 Đăng ký
256 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ninh 2 Đăng ký
257 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ngọc 2 Đăng ký
258 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lưu 2 Đăng ký
259 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Long 2 Đăng ký
260 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lợi 2 Đăng ký
261 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lộc 2 Đăng ký
262 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lĩnh 2 Đăng ký
263 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Khê 2 Đăng ký
264 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hòa 2 Đăng ký
265 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hải 2 Đăng ký
266 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Giao 2 Đăng ký
267 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đức 2 Đăng ký
268 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Định 2 Đăng ký
269 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Bình 2 Đăng ký
270 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nga Sơn 3 Đăng ký
271 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nga Sơn 2 Đăng ký
272 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Yên 2 Đăng ký
273 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Vinh 2 Đăng ký
274 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Văn 2 Đăng ký
275 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trường 2 Đăng ký
276 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trung 2 Đăng ký
277 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tiến 2 Đăng ký
278 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thủy 2 Đăng ký
279 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thiện 2 Đăng ký
280 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thắng 2 Đăng ký
281 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thành 2 Đăng ký
282 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thanh 2 Đăng ký
283 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thạch 2 Đăng ký
284 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thái 2 Đăng ký
285 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tân 2 Đăng ký
286 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Phú 2 Đăng ký
287 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Nhân 2 Đăng ký
288 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Mỹ 2 Đăng ký
289 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Lĩnh 2 Đăng ký
290 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Liên 2 Đăng ký
291 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hưng 2 Đăng ký
292 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hải 2 Đăng ký
293 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Giáp 2 Đăng ký
294 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Điền 2 Đăng ký
295 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Bạch 2 Đăng ký
296 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga An 2 Đăng ký
297 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ba Đình 2 Đăng ký
298 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thiệu Hóa 3 Đăng ký
299 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vạn Hà 2 Đăng ký
300 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vũ 2 Đăng ký
301 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Viên 2 Đăng ký
302 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vận 2 Đăng ký
303 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Trung 2 Đăng ký
304 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Toán 2 Đăng ký
305 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tiến 2 Đăng ký
306 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thịnh 2 Đăng ký
307 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thành 2 Đăng ký
308 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tân 2 Đăng ký
309 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tâm 2 Đăng ký
310 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Quang 2 Đăng ký
311 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phúc 2 Đăng ký
312 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phú 2 Đăng ký
313 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Nguyên 2 Đăng ký
314 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Ngọc 2 Đăng ký
315 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Minh 2 Đăng ký
316 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Lý 2 Đăng ký
317 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Long 2 Đăng ký
318 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hợp 2 Đăng ký
319 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hòa 2 Đăng ký
320 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giao 2 Đăng ký
321 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giang 2 Đăng ký
322 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Duy 2 Đăng ký
323 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Đô 2 Đăng ký
324 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Công 2 Đăng ký
325 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Chính 2 Đăng ký
326 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Châu 2 Đăng ký
327 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Triệu Sơn 3 Đăng ký
328 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Triệu Sơn 2 Đăng ký
329 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thọ 2 Đăng ký
330 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thịnh 2 Đăng ký
331 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Lộc 2 Đăng ký
332 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Sơn 2 Đăng ký
333 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triệu Thành 2 Đăng ký
334 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tiến Nông 2 Đăng ký
335 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Vực 2 Đăng ký
336 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tiến 2 Đăng ký
337 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Thế 2 Đăng ký
338 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tân 2 Đăng ký
339 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Sơn 2 Đăng ký
340 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Phú 2 Đăng ký
341 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Dân 2 Đăng ký
342 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Cường 2 Đăng ký
343 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Bình 2 Đăng ký
344 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thái Hòa 2 Đăng ký
345 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Ninh 2 Đăng ký
346 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nông Trường 2 Đăng ký
347 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Sơn 2 Đăng ký
348 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Dân 2 Đăng ký
349 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Châu 2 Đăng ký
350 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Khuyến Nông 2 Đăng ký
351 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Tiến 2 Đăng ký
352 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Thắng 2 Đăng ký
353 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Lý 2 Đăng ký
354 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đồng Tiến 2 Đăng ký
355 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Quyền 2 Đăng ký
356 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lý 2 Đăng ký
357 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lực 2 Đăng ký
358 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Bình Sơn 2 Đăng ký
359 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Yên Định 3 Đăng ký
360 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quán Lào 2 Đăng ký
361 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Trung 2 Đăng ký
362 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thọ 2 Đăng ký
363 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thịnh 2 Đăng ký
364 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thái 2 Đăng ký
365 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Tâm 2 Đăng ký
366 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Phong 2 Đăng ký
367 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Ninh 2 Đăng ký
368 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lâm 2 Đăng ký
369 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lạc 2 Đăng ký
370 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Hùng 2 Đăng ký
371 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Giang 2 Đăng ký
372 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Bái 2 Đăng ký
373 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quý Lộc 2 Đăng ký
374 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tường 2 Đăng ký
375 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tiến 2 Đăng ký
376 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Thành 2 Đăng ký
377 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tân 2 Đăng ký
378 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Long 2 Đăng ký
379 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Liên 2 Đăng ký
380 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hưng 2 Đăng ký
381 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hòa 2 Đăng ký
382 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hải 2 Đăng ký
383 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Bình 2 Đăng ký
384 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Thống Nhất 2 Đăng ký
385 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Nghi Sơn 3 Đăng ký
386 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Hải Hòa 2 Đăng ký
387 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Xuân Lâm 2 Đăng ký
388 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tùng Lâm 2 Đăng ký
389 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Lâm 2 Đăng ký
390 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trúc Lâm 2 Đăng ký
391 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triêu Dương 2 Đăng ký
392 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tĩnh Hải 2 Đăng ký
393 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Thủy 2 Đăng ký
394 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Sơn 2 Đăng ký
395 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Trường 2 Đăng ký
396 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tân Dân 2 Đăng ký
397 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Sơn 2 Đăng ký
398 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Lâm 2 Đăng ký
399 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Ninh Hải 2 Đăng ký
400 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ngọc Lĩnh 2 Đăng ký