UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
2 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
3 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
4 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
5 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
6 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
7 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
8 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần Đăng ký
9 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần Đăng ký
10 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
11 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
12 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
13 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
16 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
17 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hưng Toàn trình Đăng ký
19 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
20 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
21 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
22 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
23 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
24 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
25 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
26 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
27 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
28 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
29 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
30 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
31 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
32 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
33 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
34 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
36 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
37 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ái Thượng Toàn trình Đăng ký
38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ban Công Toàn trình Đăng ký
39 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cổ Lũng Toàn trình Đăng ký
40 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Hạ Toàn trình Đăng ký
41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Lư Toàn trình Đăng ký
42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Quang Toàn trình Đăng ký
43 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Thượng Toàn trình Đăng ký
44 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Trung Toàn trình Đăng ký
45 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hạ Trung Toàn trình Đăng ký
46 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Kỳ Tân Toàn trình Đăng ký
47 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lâm Sa Toàn trình Đăng ký
48 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Cao Toàn trình Đăng ký
49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Niêm Toàn trình Đăng ký
50 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Ngoại Toàn trình Đăng ký
51 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Nội Toàn trình Đăng ký
52 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Trung Toàn trình Đăng ký
53 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Lập Toàn trình Đăng ký
54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Lâm Toàn trình Đăng ký
55 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Sơn Toàn trình Đăng ký
56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Kế Toàn trình Đăng ký
57 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Ống Toàn trình Đăng ký
58 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Nho Toàn trình Đăng ký
59 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
60 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Bắc Sơn Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Châu Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Cư Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Thọ Toàn trình Đăng ký
64 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Vinh Toàn trình Đăng ký
65 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Tiến Toàn trình Đăng ký
66 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trung Sơn Toàn trình Đăng ký
67 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
68 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đại Toàn trình Đăng ký
69 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hùng Toàn trình Đăng ký
70 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Minh Toàn trình Đăng ký
71 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
72 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nông Cống Toàn trình Đăng ký
73 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Mỹ Toàn trình Đăng ký
74 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thiện Toàn trình Đăng ký
75 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thắng Toàn trình Đăng ký
76 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Hòa Toàn trình Đăng ký
77 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Văn Toàn trình Đăng ký
78 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Sơn Toàn trình Đăng ký
79 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
80 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Trung Toàn trình Đăng ký
81 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Minh Toàn trình Đăng ký
82 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
83 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Giang Toàn trình Đăng ký
84 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Ý Toàn trình Đăng ký
85 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thành Toàn trình Đăng ký
86 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Chính Toàn trình Đăng ký
87 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Thọ Toàn trình Đăng ký
88 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Long Toàn trình Đăng ký
89 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Bình Toàn trình Đăng ký
90 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Thắng Toàn trình Đăng ký
91 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Tân Toàn trình Đăng ký
92 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Lợi Toàn trình Đăng ký
93 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Thọ Toàn trình Đăng ký
94 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Phúc Toàn trình Đăng ký
95 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Khang Toàn trình Đăng ký
96 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Nghĩa Toàn trình Đăng ký
97 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Khôi Toàn trình Đăng ký
98 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Sơn Toàn trình Đăng ký
99 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Giang Toàn trình Đăng ký
100 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Liêm Toàn trình Đăng ký
101 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Liêm Toàn trình Đăng ký
102 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Chính Toàn trình Đăng ký
103 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Bình Toàn trình Đăng ký
104 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
105 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
106 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Bình Toàn trình Đăng ký
107 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Châu Toàn trình Đăng ký
108 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phúc Do Toàn trình Đăng ký
109 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Yên Toàn trình Đăng ký
110 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
111 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tú Toàn trình Đăng ký
112 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thành Toàn trình Đăng ký
113 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thạch Toàn trình Đăng ký
114 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tân Toàn trình Đăng ký
115 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
116 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Sơn Toàn trình Đăng ký
117 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Quý Toàn trình Đăng ký
118 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phú Toàn trình Đăng ký
119 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Lương Toàn trình Đăng ký
120 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Ngọc Toàn trình Đăng ký
121 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phong Toàn trình Đăng ký
122 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Long Toàn trình Đăng ký
123 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Liên Toàn trình Đăng ký
124 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Giang Toàn trình Đăng ký
125 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
126 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Mường Mìn Toàn trình Đăng ký
127 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Na Mèo Toàn trình Đăng ký
128 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Điện Toàn trình Đăng ký
129 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Hà Toàn trình Đăng ký
130 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Lư Toàn trình Đăng ký
131 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Thủy Toàn trình Đăng ký
132 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Lư Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Thanh Toàn trình Đăng ký
134 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Hạ Toàn trình Đăng ký
135 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thượng Toàn trình Đăng ký
136 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Tiến Toàn trình Đăng ký
137 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Xuân Toàn trình Đăng ký
138 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
139 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Hà Trung Toàn trình Đăng ký
140 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Yên Toàn trình Đăng ký
141 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vinh Toàn trình Đăng ký
142 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vân Toàn trình Đăng ký
143 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Toại Toàn trình Đăng ký
144 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tiến Toàn trình Đăng ký
145 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thanh Toàn trình Đăng ký
146 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thái Toàn trình Đăng ký
147 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tân Toàn trình Đăng ký
148 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Sơn Toàn trình Đăng ký
149 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phú Toàn trình Đăng ký
150 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phong Toàn trình Đăng ký
151 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ninh Toàn trình Đăng ký
152 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ngọc Toàn trình Đăng ký
153 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Long Toàn trình Đăng ký
154 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lĩnh Toàn trình Đăng ký
155 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lâm Toàn trình Đăng ký
156 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lai Toàn trình Đăng ký
157 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Hải Toàn trình Đăng ký
158 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Giang Toàn trình Đăng ký
159 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Dương Toàn trình Đăng ký
160 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Đông Toàn trình Đăng ký
161 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Châu Toàn trình Đăng ký
162 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bình Toàn trình Đăng ký
163 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bắc Toàn trình Đăng ký
164 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
165 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Bút Sơn Toàn trình Đăng ký
166 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Yến Toàn trình Đăng ký
167 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuyên Toàn trình Đăng ký
168 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuân Toàn trình Đăng ký
169 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Vinh Toàn trình Đăng ký
170 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trường Toàn trình Đăng ký
171 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trung Toàn trình Đăng ký
172 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trinh Toàn trình Đăng ký
173 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trạch Toàn trình Đăng ký
174 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tiến Toàn trình Đăng ký
175 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thịnh Toàn trình Đăng ký
176 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thắng Toàn trình Đăng ký
177 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thành Toàn trình Đăng ký
178 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thanh Toàn trình Đăng ký
179 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thái Toàn trình Đăng ký
180 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tân Toàn trình Đăng ký
181 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Sơn Toàn trình Đăng ký
182 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quý Toàn trình Đăng ký
183 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quỷ Toàn trình Đăng ký
184 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phượng Toàn trình Đăng ký
185 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phúc Toàn trình Đăng ký
186 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phụ Toàn trình Đăng ký
187 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phú Toàn trình Đăng ký
188 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phong Toàn trình Đăng ký
189 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Ngọc Toàn trình Đăng ký
190 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Minh Toàn trình Đăng ký
191 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lưu Toàn trình Đăng ký
192 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lương Toàn trình Đăng ký
193 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lộc Toàn trình Đăng ký
194 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Kim Toàn trình Đăng ký
195 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khê Toàn trình Đăng ký
196 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khánh Toàn trình Đăng ký
197 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hợp Toàn trình Đăng ký
198 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hải Toàn trình Đăng ký
199 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hà Toàn trình Đăng ký
200 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Giang Toàn trình Đăng ký
201 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đức Toàn trình Đăng ký
202 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đồng Toàn trình Đăng ký
203 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đông Toàn trình Đăng ký
204 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạt Toàn trình Đăng ký
205 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạo Toàn trình Đăng ký
206 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Châu Toàn trình Đăng ký
207 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Cát Toàn trình Đăng ký
208 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
209 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
210 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Yên Toàn trình Đăng ký
211 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tiến Toàn trình Đăng ký
212 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Thành Toàn trình Đăng ký
213 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tân Toàn trình Đăng ký
214 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Phúc Toàn trình Đăng ký
215 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Ninh Toàn trình Đăng ký
216 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Minh Toàn trình Đăng ký
217 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Long Toàn trình Đăng ký
218 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Khang Toàn trình Đăng ký
219 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hưng Toàn trình Đăng ký
220 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hùng Toàn trình Đăng ký
221 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh An Toàn trình Đăng ký
222 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
223 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Rừng Thông Toàn trình Đăng ký
224 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Yên Toàn trình Đăng ký
225 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Văn Toàn trình Đăng ký
226 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Tiến Toàn trình Đăng ký
227 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thịnh Toàn trình Đăng ký
228 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thanh Toàn trình Đăng ký
229 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Quang Toàn trình Đăng ký
230 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Phú Toàn trình Đăng ký
231 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Ninh Toàn trình Đăng ký
232 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Nam Toàn trình Đăng ký
233 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Minh Toàn trình Đăng ký
234 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Khê Toàn trình Đăng ký
235 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hoàng Toàn trình Đăng ký
236 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hòa Toàn trình Đăng ký
237 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Anh Toàn trình Đăng ký
238 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
239 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
240 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Yên Toàn trình Đăng ký
241 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Vọng Toàn trình Đăng ký
242 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Văn Toàn trình Đăng ký
243 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trường Toàn trình Đăng ký
244 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trung Toàn trình Đăng ký
245 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trạch Toàn trình Đăng ký
246 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thái Toàn trình Đăng ký
247 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thạch Toàn trình Đăng ký
248 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Tân Toàn trình Đăng ký
249 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phúc Toàn trình Đăng ký
250 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phong Toàn trình Đăng ký
251 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Nhân Toàn trình Đăng ký
252 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ninh Toàn trình Đăng ký
253 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ngọc Toàn trình Đăng ký
254 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lưu Toàn trình Đăng ký
255 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Long Toàn trình Đăng ký
256 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lợi Toàn trình Đăng ký
257 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lộc Toàn trình Đăng ký
258 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
259 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Khê Toàn trình Đăng ký
260 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hòa Toàn trình Đăng ký
261 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hải Toàn trình Đăng ký
262 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Giao Toàn trình Đăng ký
263 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đức Toàn trình Đăng ký
264 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Định Toàn trình Đăng ký
265 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Bình Toàn trình Đăng ký
266 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
267 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
268 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Yên Toàn trình Đăng ký
269 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Vinh Toàn trình Đăng ký
270 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Văn Toàn trình Đăng ký
271 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trường Toàn trình Đăng ký
272 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trung Toàn trình Đăng ký
273 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tiến Toàn trình Đăng ký
274 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thủy Toàn trình Đăng ký
275 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thiện Toàn trình Đăng ký
276 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thắng Toàn trình Đăng ký
277 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thành Toàn trình Đăng ký
278 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thanh Toàn trình Đăng ký
279 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thạch Toàn trình Đăng ký
280 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thái Toàn trình Đăng ký
281 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tân Toàn trình Đăng ký
282 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Phú Toàn trình Đăng ký
283 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Nhân Toàn trình Đăng ký
284 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Mỹ Toàn trình Đăng ký
285 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Lĩnh Toàn trình Đăng ký
286 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Liên Toàn trình Đăng ký
287 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hưng Toàn trình Đăng ký
288 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hải Toàn trình Đăng ký
289 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Giáp Toàn trình Đăng ký
290 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Điền Toàn trình Đăng ký
291 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Bạch Toàn trình Đăng ký
292 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga An Toàn trình Đăng ký
293 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ba Đình Toàn trình Đăng ký
294 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
295 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vạn Hà Toàn trình Đăng ký
296 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vũ Toàn trình Đăng ký
297 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Viên Toàn trình Đăng ký
298 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vận Toàn trình Đăng ký
299 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Trung Toàn trình Đăng ký
300 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Toán Toàn trình Đăng ký
301 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tiến Toàn trình Đăng ký
302 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thịnh Toàn trình Đăng ký
303 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thành Toàn trình Đăng ký
304 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tân Toàn trình Đăng ký
305 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tâm Toàn trình Đăng ký
306 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Quang Toàn trình Đăng ký
307 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phúc Toàn trình Đăng ký
308 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phú Toàn trình Đăng ký
309 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Nguyên Toàn trình Đăng ký
310 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Ngọc Toàn trình Đăng ký
311 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Minh Toàn trình Đăng ký
312 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Lý Toàn trình Đăng ký
313 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Long Toàn trình Đăng ký
314 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hợp Toàn trình Đăng ký
315 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hòa Toàn trình Đăng ký
316 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giao Toàn trình Đăng ký
317 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giang Toàn trình Đăng ký
318 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Duy Toàn trình Đăng ký
319 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Đô Toàn trình Đăng ký
320 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Công Toàn trình Đăng ký
321 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Chính Toàn trình Đăng ký
322 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Châu Toàn trình Đăng ký
323 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
324 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
325 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thọ Toàn trình Đăng ký
326 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thịnh Toàn trình Đăng ký
327 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Lộc Toàn trình Đăng ký
328 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Sơn Toàn trình Đăng ký
329 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triệu Thành Toàn trình Đăng ký
330 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tiến Nông Toàn trình Đăng ký
331 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Vực Toàn trình Đăng ký
332 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tiến Toàn trình Đăng ký
333 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Thế Toàn trình Đăng ký
334 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tân Toàn trình Đăng ký
335 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Sơn Toàn trình Đăng ký
336 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Phú Toàn trình Đăng ký
337 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Dân Toàn trình Đăng ký
338 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Cường Toàn trình Đăng ký
339 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Bình Toàn trình Đăng ký
340 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thái Hòa Toàn trình Đăng ký
341 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Ninh Toàn trình Đăng ký
342 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nông Trường Toàn trình Đăng ký
343 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Sơn Toàn trình Đăng ký
344 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Dân Toàn trình Đăng ký
345 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Châu Toàn trình Đăng ký
346 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Khuyến Nông Toàn trình Đăng ký
347 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Tiến Toàn trình Đăng ký
348 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Thắng Toàn trình Đăng ký
349 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Lý Toàn trình Đăng ký
350 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đồng Tiến Toàn trình Đăng ký
351 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Quyền Toàn trình Đăng ký
352 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lý Toàn trình Đăng ký
353 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lực Toàn trình Đăng ký
354 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Bình Sơn Toàn trình Đăng ký
355 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
356 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quán Lào Toàn trình Đăng ký
357 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Trung Toàn trình Đăng ký
358 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thọ Toàn trình Đăng ký
359 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thịnh Toàn trình Đăng ký
360 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thái Toàn trình Đăng ký
361 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Tâm Toàn trình Đăng ký
362 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Phong Toàn trình Đăng ký
363 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Ninh Toàn trình Đăng ký
364 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lâm Toàn trình Đăng ký
365 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lạc Toàn trình Đăng ký
366 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Hùng Toàn trình Đăng ký
367 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Giang Toàn trình Đăng ký
368 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Bái Toàn trình Đăng ký
369 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quý Lộc Toàn trình Đăng ký
370 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tường Toàn trình Đăng ký
371 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tiến Toàn trình Đăng ký
372 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Thành Toàn trình Đăng ký
373 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tân Toàn trình Đăng ký
374 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Long Toàn trình Đăng ký
375 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Liên Toàn trình Đăng ký
376 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hưng Toàn trình Đăng ký
377 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hòa Toàn trình Đăng ký
378 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hải Toàn trình Đăng ký
379 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
380 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Thống Nhất Toàn trình Đăng ký
381 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
382 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Hải Hòa Toàn trình Đăng ký
383 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Xuân Lâm Toàn trình Đăng ký
384 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tùng Lâm Toàn trình Đăng ký
385 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Lâm Toàn trình Đăng ký
386 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trúc Lâm Toàn trình Đăng ký
387 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triêu Dương Toàn trình Đăng ký
388 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tĩnh Hải Toàn trình Đăng ký
389 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Thủy Toàn trình Đăng ký
390 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Sơn Toàn trình Đăng ký
391 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Trường Toàn trình Đăng ký
392 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tân Dân Toàn trình Đăng ký
393 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Sơn Toàn trình Đăng ký
394 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Lâm Toàn trình Đăng ký
395 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Ninh Hải Toàn trình Đăng ký
396 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ngọc Lĩnh Toàn trình Đăng ký
397 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
398 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Mai Lâm Toàn trình Đăng ký
399 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hùng Sơn Toàn trình Đăng ký
400 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hải Yến Toàn trình Đăng ký