UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
2 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
3 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đăng ký
4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
5 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
7 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
8 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
9 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
11 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
12 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
13 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
14 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
15 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
16 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
17 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
18 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
19 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hưng Đăng ký
20 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
21 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
23 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
24 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
25 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
26 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
27 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
28 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
29 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
30 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
31 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
32 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
33 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
34 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
36 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
37 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Bá Thước Một phần Đăng ký
38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ái Thượng Đăng ký
39 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ban Công Đăng ký
40 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cổ Lũng Đăng ký
41 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Hạ Đăng ký
42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Lư Đăng ký
43 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Quang Đăng ký
44 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Thượng Đăng ký
45 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Điền Trung Đăng ký
46 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hạ Trung Đăng ký
47 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Kỳ Tân Đăng ký
48 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lâm Sa Đăng ký
49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Cao Đăng ký
50 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lũng Niêm Đăng ký
51 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Ngoại Đăng ký
52 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Nội Đăng ký
53 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Lương Trung Đăng ký
54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Lập Đăng ký
55 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Lâm Đăng ký
56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thành Sơn Đăng ký
57 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Kế Đăng ký
58 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiết Ống Đăng ký
59 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Nho Đăng ký
60 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thành phố Sầm Sơn Một phần Đăng ký
61 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Bắc Sơn Đăng ký
62 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Châu Đăng ký
63 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Cư Đăng ký
64 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Thọ Đăng ký
65 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Vinh Đăng ký
66 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Quảng Tiến Đăng ký
67 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trung Sơn Đăng ký
68 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trường Sơn Đăng ký
69 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đại Đăng ký
70 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hùng Đăng ký
71 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Minh Đăng ký
72 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nông Cống Một phần Đăng ký
73 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nông Cống Đăng ký
74 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Mỹ Đăng ký
75 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thiện Đăng ký
76 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Thắng Đăng ký
77 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vạn Hòa Đăng ký
78 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Văn Đăng ký
79 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Sơn Đăng ký
80 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tượng Lĩnh Đăng ký
81 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Trung Đăng ký
82 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Minh Đăng ký
83 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Sơn Đăng ký
84 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Giang Đăng ký
85 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Ý Đăng ký
86 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thành Đăng ký
87 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Chính Đăng ký
88 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Thọ Đăng ký
89 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Long Đăng ký
90 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thăng Bình Đăng ký
91 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Thắng Đăng ký
92 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Tân Đăng ký
93 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tế Lợi Đăng ký
94 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Thọ Đăng ký
95 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Phúc Đăng ký
96 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Khang Đăng ký
97 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Nghĩa Đăng ký
98 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Khôi Đăng ký
99 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Sơn Đăng ký
100 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Giang Đăng ký
101 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoàng Liêm Đăng ký
102 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Liêm Đăng ký
103 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Chính Đăng ký
104 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Công Bình Đăng ký
105 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
106 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Cẩm Thủy Đăng ký
107 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Bình Đăng ký
108 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Châu Đăng ký
109 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phúc Do Đăng ký
110 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Yên Đăng ký
111 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Vân Đăng ký
112 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tú Đăng ký
113 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thành Đăng ký
114 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Thạch Đăng ký
115 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tân Đăng ký
116 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Tâm Đăng ký
117 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Sơn Đăng ký
118 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Quý Đăng ký
119 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phú Đăng ký
120 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Lương Đăng ký
121 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Ngọc Đăng ký
122 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Phong Đăng ký
123 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Long Đăng ký
124 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Liên Đăng ký
125 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Cẩm Giang Đăng ký
126 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quan Sơn Một phần Đăng ký
127 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Mường Mìn Đăng ký
128 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Na Mèo Đăng ký
129 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Điện Đăng ký
130 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Hà Đăng ký
131 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Lư Đăng ký
132 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Sơn Thủy Đăng ký
133 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Lư Đăng ký
134 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tam Thanh Đăng ký
135 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Hạ Đăng ký
136 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Thượng Đăng ký
137 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Tiến Đăng ký
138 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trung Xuân Đăng ký
139 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hà Trung Một phần Đăng ký
140 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Hà Trung Đăng ký
141 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Yên Đăng ký
142 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vinh Đăng ký
143 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Vân Đăng ký
144 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Toại Đăng ký
145 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tiến Đăng ký
146 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thanh Đăng ký
147 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Thái Đăng ký
148 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Tân Đăng ký
149 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Sơn Đăng ký
150 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phú Đăng ký
151 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Phong Đăng ký
152 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ninh Đăng ký
153 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Ngọc Đăng ký
154 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Long Đăng ký
155 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lĩnh Đăng ký
156 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lâm Đăng ký
157 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Lai Đăng ký
158 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Hải Đăng ký
159 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Giang Đăng ký
160 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Dương Đăng ký
161 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Đông Đăng ký
162 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Châu Đăng ký
163 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bình Đăng ký
164 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hà Bắc Đăng ký
165 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hoằng Hóa Một phần Đăng ký
166 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Bút Sơn Đăng ký
167 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Yến Đăng ký
168 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuyên Đăng ký
169 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Xuân Đăng ký
170 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Vinh Đăng ký
171 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trường Đăng ký
172 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trung Đăng ký
173 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trinh Đăng ký
174 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Trạch Đăng ký
175 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tiến Đăng ký
176 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thịnh Đăng ký
177 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thắng Đăng ký
178 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thành Đăng ký
179 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thanh Đăng ký
180 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Thái Đăng ký
181 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Tân Đăng ký
182 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Sơn Đăng ký
183 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quý Đăng ký
184 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Quỷ Đăng ký
185 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phượng Đăng ký
186 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phúc Đăng ký
187 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phụ Đăng ký
188 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phú Đăng ký
189 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Phong Đăng ký
190 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Ngọc Đăng ký
191 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Minh Đăng ký
192 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lưu Đăng ký
193 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lương Đăng ký
194 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Lộc Đăng ký
195 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Kim Đăng ký
196 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khê Đăng ký
197 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Khánh Đăng ký
198 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hợp Đăng ký
199 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hải Đăng ký
200 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Hà Đăng ký
201 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Giang Đăng ký
202 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đức Đăng ký
203 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đồng Đăng ký
204 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đông Đăng ký
205 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạt Đăng ký
206 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Đạo Đăng ký
207 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Châu Đăng ký
208 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hoằng Cát Đăng ký
209 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
210 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Đăng ký
211 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Yên Đăng ký
212 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tiến Đăng ký
213 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Thành Đăng ký
214 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Tân Đăng ký
215 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Phúc Đăng ký
216 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Ninh Đăng ký
217 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Minh Đăng ký
218 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Long Đăng ký
219 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Khang Đăng ký
220 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hưng Đăng ký
221 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh Hùng Đăng ký
222 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Vĩnh An Đăng ký
223 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Đông Sơn Một phần Đăng ký
224 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Rừng Thông Đăng ký
225 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Yên Đăng ký
226 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Văn Đăng ký
227 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Tiến Đăng ký
228 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thịnh Đăng ký
229 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Thanh Đăng ký
230 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Quang Đăng ký
231 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Phú Đăng ký
232 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Ninh Đăng ký
233 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Nam Đăng ký
234 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Minh Đăng ký
235 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Khê Đăng ký
236 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hoàng Đăng ký
237 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Hòa Đăng ký
238 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đông Anh Đăng ký
239 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Quảng Xương Một phần Đăng ký
240 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quảng Xương Đăng ký
241 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Yên Đăng ký
242 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Vọng Đăng ký
243 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Văn Đăng ký
244 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trường Đăng ký
245 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trung Đăng ký
246 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Trạch Đăng ký
247 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thái Đăng ký
248 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Thạch Đăng ký
249 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Tân Đăng ký
250 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phúc Đăng ký
251 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Phong Đăng ký
252 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Nhân Đăng ký
253 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ninh Đăng ký
254 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Ngọc Đăng ký
255 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lưu Đăng ký
256 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Long Đăng ký
257 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lợi Đăng ký
258 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lộc Đăng ký
259 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Lĩnh Đăng ký
260 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Khê Đăng ký
261 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hòa Đăng ký
262 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Hải Đăng ký
263 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Giao Đăng ký
264 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Đức Đăng ký
265 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Định Đăng ký
266 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quảng Bình Đăng ký
267 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
268 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Nga Sơn Đăng ký
269 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Yên Đăng ký
270 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Vinh Đăng ký
271 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Văn Đăng ký
272 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trường Đăng ký
273 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Trung Đăng ký
274 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tiến Đăng ký
275 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thủy Đăng ký
276 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thiện Đăng ký
277 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thắng Đăng ký
278 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thành Đăng ký
279 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thanh Đăng ký
280 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thạch Đăng ký
281 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Thái Đăng ký
282 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Tân Đăng ký
283 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Phú Đăng ký
284 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Nhân Đăng ký
285 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Mỹ Đăng ký
286 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Lĩnh Đăng ký
287 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Liên Đăng ký
288 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hưng Đăng ký
289 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Hải Đăng ký
290 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Giáp Đăng ký
291 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Điền Đăng ký
292 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga Bạch Đăng ký
293 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nga An Đăng ký
294 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ba Đình Đăng ký
295 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thiệu Hóa Một phần Đăng ký
296 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Vạn Hà Đăng ký
297 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vũ Đăng ký
298 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Viên Đăng ký
299 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Vận Đăng ký
300 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Trung Đăng ký
301 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Toán Đăng ký
302 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tiến Đăng ký
303 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thịnh Đăng ký
304 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Thành Đăng ký
305 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tân Đăng ký
306 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Tâm Đăng ký
307 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Quang Đăng ký
308 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phúc Đăng ký
309 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Phú Đăng ký
310 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Nguyên Đăng ký
311 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Ngọc Đăng ký
312 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Minh Đăng ký
313 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Lý Đăng ký
314 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Long Đăng ký
315 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hợp Đăng ký
316 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Hòa Đăng ký
317 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giao Đăng ký
318 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Giang Đăng ký
319 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Duy Đăng ký
320 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Đô Đăng ký
321 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Công Đăng ký
322 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Chính Đăng ký
323 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thiệu Châu Đăng ký
324 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Triệu Sơn Một phần Đăng ký
325 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Triệu Sơn Đăng ký
326 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thọ Đăng ký
327 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Thịnh Đăng ký
328 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Xuân Lộc Đăng ký
329 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Văn Sơn Đăng ký
330 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triệu Thành Đăng ký
331 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tiến Nông Đăng ký
332 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Vực Đăng ký
333 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tiến Đăng ký
334 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Thế Đăng ký
335 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Tân Đăng ký
336 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Sơn Đăng ký
337 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Phú Đăng ký
338 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Dân Đăng ký
339 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Cường Đăng ký
340 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thọ Bình Đăng ký
341 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thái Hòa Đăng ký
342 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Ninh Đăng ký
343 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nông Trường Đăng ký
344 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Sơn Đăng ký
345 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Dân Đăng ký
346 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Minh Châu Đăng ký
347 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Khuyến Nông Đăng ký
348 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Tiến Đăng ký
349 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Thắng Đăng ký
350 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hợp Lý Đăng ký
351 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Đồng Tiến Đăng ký
352 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Quyền Đăng ký
353 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lý Đăng ký
354 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Dân Lực Đăng ký
355 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Bình Sơn Đăng ký
356 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Yên Định Một phần Đăng ký
357 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Quán Lào Đăng ký
358 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Trung Đăng ký
359 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thọ Đăng ký
360 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thịnh Đăng ký
361 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Thái Đăng ký
362 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Tâm Đăng ký
363 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Phong Đăng ký
364 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Ninh Đăng ký
365 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lâm Đăng ký
366 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Lạc Đăng ký
367 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Hùng Đăng ký
368 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Giang Đăng ký
369 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Yên Bái Đăng ký
370 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Quý Lộc Đăng ký
371 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tường Đăng ký
372 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tiến Đăng ký
373 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Thành Đăng ký
374 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Tân Đăng ký
375 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Long Đăng ký
376 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Liên Đăng ký
377 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hưng Đăng ký
378 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hòa Đăng ký
379 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Hải Đăng ký
380 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Định Bình Đăng ký
381 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Thị trấn Thống Nhất Đăng ký
382 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Thị xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
383 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Hải Hòa Đăng ký
384 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Xuân Lâm Đăng ký
385 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tùng Lâm Đăng ký
386 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Trường Lâm Đăng ký
387 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Trúc Lâm Đăng ký
388 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Triêu Dương Đăng ký
389 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tĩnh Hải Đăng ký
390 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Thủy Đăng ký
391 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Thanh Sơn Đăng ký
392 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Trường Đăng ký
393 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Tân Dân Đăng ký
394 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Sơn Đăng ký
395 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Phú Lâm Đăng ký
396 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Ninh Hải Đăng ký
397 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Ngọc Lĩnh Đăng ký
398 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Nghi Sơn Đăng ký
399 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Mai Lâm Đăng ký
400 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Hùng Sơn Đăng ký