UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
2 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
4 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
5 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
6 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
7 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Sở Xây dựng 4 Đăng ký
8 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính 2 Đăng ký
9 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
10 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
11 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
12 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
13 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
14 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
15 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
16 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
17 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
18 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
19 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
20 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Bá Thước 4 Đăng ký
21 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thành phố Sầm Sơn 4 Đăng ký
22 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Nông Cống 4 Đăng ký
23 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Cẩm Thủy 4 Đăng ký
24 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quan Sơn 4 Đăng ký
25 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hà Trung 4 Đăng ký
26 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hoằng Hóa 4 Đăng ký
27 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
28 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Đông Sơn 4 Đăng ký
29 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quảng Xương 4 Đăng ký
30 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Nga Sơn 4 Đăng ký
31 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thiệu Hóa 4 Đăng ký
32 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Triệu Sơn 4 Đăng ký
33 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Yên Định 4 Đăng ký
34 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thị xã Nghi Sơn 4 Đăng ký
35 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Ngọc Lặc 4 Đăng ký
36 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
37 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
38 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
39 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Xuân 4 Đăng ký
40 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân 4 Đăng ký
41 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Lang Chánh 4 Đăng ký
42 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quan Hóa 4 Đăng ký
43 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Mường Lát 4 Đăng ký
44 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thành phố Sầm Sơn 2 Đăng ký
45 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Bá Thước 2 Đăng ký
46 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Cẩm Thủy 2 Đăng ký
47 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Đông Sơn 2 Đăng ký
48 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hà Trung 2 Đăng ký
49 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hoằng Hóa 2 Đăng ký
50 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Lang Chánh 2 Đăng ký
51 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Mường Lát 2 Đăng ký
52 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Nga Sơn 2 Đăng ký
53 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Ngọc Lặc 2 Đăng ký
54 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
55 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Như Xuân 2 Đăng ký
56 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Nông Cống 2 Đăng ký
57 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Quan Hóa 2 Đăng ký
58 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Quan Sơn 2 Đăng ký
59 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Quảng Xương 2 Đăng ký
60 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
61 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thiệu Hóa 2 Đăng ký
62 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
63 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thường Xuân 2 Đăng ký
64 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị xã Nghi Sơn 2 Đăng ký
65 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Triệu Sơn 2 Đăng ký
66 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
67 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Yên Định 2 Đăng ký
68 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thành phố Sầm Sơn 2 Đăng ký
69 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Bá Thước 2 Đăng ký
70 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Cẩm Thủy 2 Đăng ký
71 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Đông Sơn 2 Đăng ký
72 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hà Trung 2 Đăng ký
73 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hoằng Hóa 2 Đăng ký
74 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Lang Chánh 2 Đăng ký
75 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát 2 Đăng ký
76 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Nga Sơn 2 Đăng ký
77 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Ngọc Lặc 2 Đăng ký
78 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
79 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Xuân 2 Đăng ký
80 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Nông Cống 2 Đăng ký
81 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quan Hóa 2 Đăng ký
82 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quan Sơn 2 Đăng ký
83 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quảng Xương 2 Đăng ký
84 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
85 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thiệu Hóa 2 Đăng ký
86 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
87 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân 2 Đăng ký
88 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thị xã Nghi Sơn 2 Đăng ký
89 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Triệu Sơn 2 Đăng ký
90 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
91 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Yên Định 2 Đăng ký
92 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lộc Tân 2 Đăng ký
93 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thịnh Lộc 2 Đăng ký
94 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Văn Lộc 2 Đăng ký
95 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường An Hoạch 2 Đăng ký
96 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Ba Đình 2 Đăng ký
97 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Điện Biên 2 Đăng ký
98 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Thọ 2 Đăng ký
99 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Cương 2 Đăng ký
100 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Hải 2 Đăng ký
101 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Hương 2 Đăng ký
102 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Sơn 2 Đăng ký
103 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Vệ 2 Đăng ký
104 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Hàm Rồng 2 Đăng ký
105 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Lam Sơn 2 Đăng ký
106 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Nam Ngạn 2 Đăng ký
107 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Phú Sơn 2 Đăng ký
108 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Hưng 2 Đăng ký
109 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Thành 2 Đăng ký
110 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Thắng 2 Đăng ký
111 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Tào Xuyên 2 Đăng ký
112 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Tân Sơn 2 Đăng ký
113 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Trường Thi 2 Đăng ký
114 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Lĩnh 2 Đăng ký
115 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Tân 2 Đăng ký
116 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Vinh 2 Đăng ký
117 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Anh 2 Đăng ký
118 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đại 2 Đăng ký
119 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Long 2 Đăng ký
120 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Lý 2 Đăng ký
121 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Quang 2 Đăng ký
122 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Cát 2 Đăng ký
123 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Đông 2 Đăng ký
124 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Phú 2 Đăng ký
125 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Tâm 2 Đăng ký
126 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Thịnh 2 Đăng ký
127 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Thiệu Dương 2 Đăng ký
128 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Thiệu Khánh 2 Đăng ký
129 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thiệu Vân 2 Đăng ký
130 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Bắc Sơn 2 Đăng ký
131 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Châu 2 Đăng ký
132 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Cư 2 Đăng ký
133 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Thọ 2 Đăng ký
134 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Vinh 2 Đăng ký
135 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Quảng Tiến 2 Đăng ký
136 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Trung Sơn 2 Đăng ký
137 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Trường Sơn 2 Đăng ký
138 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quảng Đại 2 Đăng ký
139 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quảng Hùng 2 Đăng ký
140 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quảng Minh 2 Đăng ký
141 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Ba Đình 2 Đăng ký
142 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Bắc Sơn 2 Đăng ký
143 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Đông Sơn 2 Đăng ký
144 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Lam Sơn 2 Đăng ký
145 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Ngọc Trạo 2 Đăng ký
146 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Phường Phú Sơn 2 Đăng ký
147 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Lan 2 Đăng ký
148 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quang Trung 2 Đăng ký
149 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ái Thượng 2 Đăng ký
150 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ban Công 2 Đăng ký
151 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cổ Lũng 2 Đăng ký
152 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Điền Hạ 2 Đăng ký
153 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Điền Lư 2 Đăng ký
154 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Điền Quang 2 Đăng ký
155 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Điền Thượng 2 Đăng ký
156 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Điền Trung 2 Đăng ký
157 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hạ Trung 2 Đăng ký
158 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Kỳ Tân 2 Đăng ký
159 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lâm Sa 2 Đăng ký
160 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lũng Cao 2 Đăng ký
161 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lũng Niêm 2 Đăng ký
162 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lương Ngoại 2 Đăng ký
163 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lương Nội 2 Đăng ký
164 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lương Trung 2 Đăng ký
165 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tân Lập 2 Đăng ký
166 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thành Lâm 2 Đăng ký
167 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thành Sơn 2 Đăng ký
168 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thiết Kế 2 Đăng ký
169 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thiết Ống 2 Đăng ký
170 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Văn Nho 2 Đăng ký
171 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Cẩm Thủy 2 Đăng ký
172 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Bình 2 Đăng ký
173 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Châu 2 Đăng ký
174 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phúc Do 2 Đăng ký
175 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Yên 2 Đăng ký
176 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Vân 2 Đăng ký
177 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Tú 2 Đăng ký
178 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Thành 2 Đăng ký
179 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Thạch 2 Đăng ký
180 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Tân 2 Đăng ký
181 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Tâm 2 Đăng ký
182 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Sơn 2 Đăng ký
183 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Quý 2 Đăng ký
184 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Phú 2 Đăng ký
185 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Lương 2 Đăng ký
186 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Ngọc 2 Đăng ký
187 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Phong 2 Đăng ký
188 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Long 2 Đăng ký
189 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Liên 2 Đăng ký
190 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cẩm Giang 2 Đăng ký
191 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Rừng Thông 2 Đăng ký
192 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Yên 2 Đăng ký
193 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Văn 2 Đăng ký
194 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Tiến 2 Đăng ký
195 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Thịnh 2 Đăng ký
196 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Thanh 2 Đăng ký
197 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Quang 2 Đăng ký
198 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Phú 2 Đăng ký
199 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Ninh 2 Đăng ký
200 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Nam 2 Đăng ký
201 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Minh 2 Đăng ký
202 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Khê 2 Đăng ký
203 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Hoàng 2 Đăng ký
204 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Hòa 2 Đăng ký
205 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đông Anh 2 Đăng ký
206 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Hà Trung 2 Đăng ký
207 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Yên 2 Đăng ký
208 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Vinh 2 Đăng ký
209 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Vân 2 Đăng ký
210 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Toại 2 Đăng ký
211 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Tiến 2 Đăng ký
212 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Thanh 2 Đăng ký
213 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Thái 2 Đăng ký
214 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Tân 2 Đăng ký
215 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Sơn 2 Đăng ký
216 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Phú 2 Đăng ký
217 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Phong 2 Đăng ký
218 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Ninh 2 Đăng ký
219 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Ngọc 2 Đăng ký
220 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Long 2 Đăng ký
221 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Lĩnh 2 Đăng ký
222 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Lâm 2 Đăng ký
223 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Lai 2 Đăng ký
224 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Hải 2 Đăng ký
225 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Giang 2 Đăng ký
226 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Dương 2 Đăng ký
227 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Đông 2 Đăng ký
228 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Châu 2 Đăng ký
229 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Bình 2 Đăng ký
230 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hà Bắc 2 Đăng ký
231 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Bút Sơn 2 Đăng ký
232 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Yến 2 Đăng ký
233 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Xuyên 2 Đăng ký
234 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Xuân 2 Đăng ký
235 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Vinh 2 Đăng ký
236 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Trường 2 Đăng ký
237 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Trung 2 Đăng ký
238 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Trinh 2 Đăng ký
239 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Trạch 2 Đăng ký
240 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Tiến 2 Đăng ký
241 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Thịnh 2 Đăng ký
242 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Thắng 2 Đăng ký
243 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Thành 2 Đăng ký
244 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Thanh 2 Đăng ký
245 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Thái 2 Đăng ký
246 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Tân 2 Đăng ký
247 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Sơn 2 Đăng ký
248 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Quý 2 Đăng ký
249 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Quỷ 2 Đăng ký
250 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Phượng 2 Đăng ký
251 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Phúc 2 Đăng ký
252 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Phụ 2 Đăng ký
253 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Phú 2 Đăng ký
254 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Phong 2 Đăng ký
255 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Ngọc 2 Đăng ký
256 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Minh 2 Đăng ký
257 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Lưu 2 Đăng ký
258 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Lương 2 Đăng ký
259 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Lộc 2 Đăng ký
260 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Kim 2 Đăng ký
261 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Khê 2 Đăng ký
262 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Khánh 2 Đăng ký
263 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Hợp 2 Đăng ký
264 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Hải 2 Đăng ký
265 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Hà 2 Đăng ký
266 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Giang 2 Đăng ký
267 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đức 2 Đăng ký
268 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đồng 2 Đăng ký
269 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đông 2 Đăng ký
270 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đạt 2 Đăng ký
271 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Đạo 2 Đăng ký
272 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Châu 2 Đăng ký
273 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hoằng Cát 2 Đăng ký
274 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Lang Chánh 2 Đăng ký
275 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Thắng 2 Đăng ký
276 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Khương 2 Đăng ký
277 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trí Nang 2 Đăng ký
278 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tân Phúc 2 Đăng ký
279 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tam Văn 2 Đăng ký
280 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quang Hiến 2 Đăng ký
281 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lâm Phú 2 Đăng ký
282 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Giao Thiện 2 Đăng ký
283 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Giao An 2 Đăng ký
284 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đồng Lương 2 Đăng ký
285 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Mường Lát 2 Đăng ký
286 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Mường Chanh 2 Đăng ký
287 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Mường Lý 2 Đăng ký
288 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nhi Sơn 2 Đăng ký
289 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Pù Nhi 2 Đăng ký
290 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quang Chiểu 2 Đăng ký
291 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tam Chung 2 Đăng ký
292 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tén Tằn 2 Đăng ký
293 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trung Lý 2 Đăng ký
294 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Nga Sơn 2 Đăng ký
295 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Yên 2 Đăng ký
296 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Vinh 2 Đăng ký
297 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Văn 2 Đăng ký
298 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Trường 2 Đăng ký
299 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Trung 2 Đăng ký
300 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Tiến 2 Đăng ký
301 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thủy 2 Đăng ký
302 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thiện 2 Đăng ký
303 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thắng 2 Đăng ký
304 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thành 2 Đăng ký
305 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thanh 2 Đăng ký
306 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thạch 2 Đăng ký
307 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Thái 2 Đăng ký
308 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Tân 2 Đăng ký
309 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Phú 2 Đăng ký
310 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Nhân 2 Đăng ký
311 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Mỹ 2 Đăng ký
312 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Lĩnh 2 Đăng ký
313 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Liên 2 Đăng ký
314 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Hưng 2 Đăng ký
315 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Hải 2 Đăng ký
316 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Giáp 2 Đăng ký
317 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Điền 2 Đăng ký
318 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga Bạch 2 Đăng ký
319 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nga An 2 Đăng ký
320 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ba Đình 2 Đăng ký
321 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Ngọc Lặc 2 Đăng ký
322 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Vân Am 2 Đăng ký
323 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thúy Sơn 2 Đăng ký
324 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thạch Lập 2 Đăng ký
325 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Quang Trung 2 Đăng ký
326 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phùng Minh 2 Đăng ký
327 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phùng Giáo 2 Đăng ký
328 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phúc Thịnh 2 Đăng ký
329 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Nguyệt Ấn 2 Đăng ký
330 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ngọc Trung 2 Đăng ký
331 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ngọc Sơn 2 Đăng ký
332 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ngọc Liên 2 Đăng ký
333 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Ngọc Khê 2 Đăng ký
334 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Mỹ Tân 2 Đăng ký
335 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Minh Tiến 2 Đăng ký
336 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Minh Sơn 2 Đăng ký
337 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lộc Thịnh 2 Đăng ký
338 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Lam Sơn 2 Đăng ký
339 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Kiên Thọ 2 Đăng ký
340 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Đồng Thịnh 2 Đăng ký
341 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cao Thịnh 2 Đăng ký
342 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cao Ngọc 2 Đăng ký
343 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Bến Sung 2 Đăng ký
344 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Thọ 2 Đăng ký
345 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Lạc 2 Đăng ký
346 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Thọ 2 Đăng ký
347 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Thái 2 Đăng ký
348 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Phúc 2 Đăng ký
349 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Khang 2 Đăng ký
350 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Du 2 Đăng ký
351 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Tân 2 Đăng ký
352 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Kỳ 2 Đăng ký
353 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phượng Nghi 2 Đăng ký
354 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phúc Đường 2 Đăng ký
355 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Phú Nhuận 2 Đăng ký
356 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Mậu Lâm 2 Đăng ký
357 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hải Vân 2 Đăng ký
358 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hải Long 2 Đăng ký
359 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cán Khê 2 Đăng ký
360 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Yên Cát 2 Đăng ký
361 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Lễ 2 Đăng ký
362 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Quỳ 2 Đăng ký
363 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Hòa 2 Đăng ký
364 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Xuân Bình 2 Đăng ký
365 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thượng Ninh 2 Đăng ký
366 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Sơn 2 Đăng ký
367 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Xuân 2 Đăng ký
368 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Quân 2 Đăng ký
369 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Phong 2 Đăng ký
370 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Lâm 2 Đăng ký
371 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Hòa 2 Đăng ký
372 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tân Bình 2 Đăng ký
373 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Hóa Quỳ 2 Đăng ký
374 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cát Vân 2 Đăng ký
375 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Cát Tân 2 Đăng ký
376 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Bình Lương 2 Đăng ký
377 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Bãi Trành 2 Đăng ký
378 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Thị trấn Nông Cống 2 Đăng ký
379 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Yên Mỹ 2 Đăng ký
380 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Vạn Thiện 2 Đăng ký
381 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Vạn Thắng 2 Đăng ký
382 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Vạn Hòa 2 Đăng ký
383 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tượng Văn 2 Đăng ký
384 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tượng Sơn 2 Đăng ký
385 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tượng Lĩnh 2 Đăng ký
386 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trường Trung 2 Đăng ký
387 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trường Minh 2 Đăng ký
388 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trường Sơn 2 Đăng ký
389 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trường Giang 2 Đăng ký
390 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trung Ý 2 Đăng ký
391 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trung Thành 2 Đăng ký
392 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Trung Chính 2 Đăng ký
393 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thăng Thọ 2 Đăng ký
394 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thăng Long 2 Đăng ký
395 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thăng Bình 2 Đăng ký
396 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tế Thắng 2 Đăng ký
397 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tế Tân 2 Đăng ký
398 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tế Lợi 2 Đăng ký
399 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tân Thọ 2 Đăng ký
400 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Tân Phúc 2 Đăng ký