UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
3 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
4 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
5 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
6 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
7 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
8 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
10 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
11 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
12 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
13 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
14 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
15 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
16 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
17 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
18 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
19 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
20 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
21 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
22 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
23 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
24 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
25 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
26 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
27 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
28 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
29 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Ngọc Lặc Toàn trình Đăng ký
30 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
31 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
32 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh Toàn trình Đăng ký
33 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Xuân Toàn trình Đăng ký
34 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
35 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Lang Chánh Toàn trình Đăng ký
36 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Quan Hóa Toàn trình Đăng ký
37 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Mường Lát Toàn trình Đăng ký
38 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
39 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
40 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
41 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
42 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
43 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
44 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
45 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Lang Chánh Toàn trình Đăng ký
46 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Toàn trình Đăng ký
47 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
48 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Ngọc Lặc Toàn trình Đăng ký
49 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh Toàn trình Đăng ký
50 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Xuân Toàn trình Đăng ký
51 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
52 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quan Hóa Toàn trình Đăng ký
53 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
54 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
55 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
56 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
57 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
58 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
59 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
60 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
61 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
62 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
63 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lộc Tân Một phần Đăng ký
64 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thịnh Lộc Một phần Đăng ký
65 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Văn Lộc Một phần Đăng ký
66 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường An Hoạch Một phần Đăng ký
67 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Ba Đình Một phần Đăng ký
68 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Điện Biên Một phần Đăng ký
69 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Thọ Một phần Đăng ký
70 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Cương Một phần Đăng ký
71 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Hải Một phần Đăng ký
72 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Hương Một phần Đăng ký
73 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Sơn Một phần Đăng ký
74 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Vệ Một phần Đăng ký
75 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Hàm Rồng Một phần Đăng ký
76 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
77 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Nam Ngạn Một phần Đăng ký
78 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Phú Sơn Một phần Đăng ký
79 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Hưng Một phần Đăng ký
80 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Thành Một phần Đăng ký
81 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Thắng Một phần Đăng ký
82 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Tào Xuyên Một phần Đăng ký
83 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Tân Sơn Một phần Đăng ký
84 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Trường Thi Một phần Đăng ký
85 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Lĩnh Một phần Đăng ký
86 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Tân Một phần Đăng ký
87 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Vinh Một phần Đăng ký
88 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Anh Một phần Đăng ký
89 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đại Một phần Đăng ký
90 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Long Một phần Đăng ký
91 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Lý Một phần Đăng ký
92 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Quang Một phần Đăng ký
93 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Cát Một phần Đăng ký
94 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Đông Một phần Đăng ký
95 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Phú Một phần Đăng ký
96 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Tâm Một phần Đăng ký
97 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Thịnh Một phần Đăng ký
98 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Thiệu Dương Một phần Đăng ký
99 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Thiệu Khánh Một phần Đăng ký
100 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thiệu Vân Một phần Đăng ký
101 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Bắc Sơn Một phần Đăng ký
102 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Châu Một phần Đăng ký
103 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Cư Một phần Đăng ký
104 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Thọ Một phần Đăng ký
105 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Vinh Một phần Đăng ký
106 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Quảng Tiến Một phần Đăng ký
107 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Trung Sơn Một phần Đăng ký
108 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Trường Sơn Một phần Đăng ký
109 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quảng Đại Một phần Đăng ký
110 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quảng Hùng Một phần Đăng ký
111 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quảng Minh Một phần Đăng ký
112 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Ba Đình Một phần Đăng ký
113 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Bắc Sơn Một phần Đăng ký
114 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Đông Sơn Một phần Đăng ký
115 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
116 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Ngọc Trạo Một phần Đăng ký
117 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Phú Sơn Một phần Đăng ký
118 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Lan Một phần Đăng ký
119 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quang Trung Một phần Đăng ký
120 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ái Thượng Một phần Đăng ký
121 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ban Công Một phần Đăng ký
122 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cổ Lũng Một phần Đăng ký
123 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Điền Hạ Một phần Đăng ký
124 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Điền Lư Một phần Đăng ký
125 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Điền Quang Một phần Đăng ký
126 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Điền Thượng Một phần Đăng ký
127 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Điền Trung Một phần Đăng ký
128 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hạ Trung Một phần Đăng ký
129 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Kỳ Tân Một phần Đăng ký
130 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lâm Sa Một phần Đăng ký
131 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lũng Cao Một phần Đăng ký
132 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lũng Niêm Một phần Đăng ký
133 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lương Ngoại Một phần Đăng ký
134 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lương Nội Một phần Đăng ký
135 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lương Trung Một phần Đăng ký
136 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Lập Một phần Đăng ký
137 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thành Lâm Một phần Đăng ký
138 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thành Sơn Một phần Đăng ký
139 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thiết Kế Một phần Đăng ký
140 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thiết Ống Một phần Đăng ký
141 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Văn Nho Một phần Đăng ký
142 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
143 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Bình Một phần Đăng ký
144 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Châu Một phần Đăng ký
145 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phúc Do Một phần Đăng ký
146 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Yên Một phần Đăng ký
147 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
148 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
149 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Thành Một phần Đăng ký
150 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Thạch Một phần Đăng ký
151 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Tân Một phần Đăng ký
152 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Tâm Một phần Đăng ký
153 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Sơn Một phần Đăng ký
154 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Quý Một phần Đăng ký
155 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Phú Một phần Đăng ký
156 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Lương Một phần Đăng ký
157 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Ngọc Một phần Đăng ký
158 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Phong Một phần Đăng ký
159 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Long Một phần Đăng ký
160 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Liên Một phần Đăng ký
161 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Giang Một phần Đăng ký
162 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Rừng Thông Một phần Đăng ký
163 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Yên Một phần Đăng ký
164 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Văn Một phần Đăng ký
165 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Tiến Một phần Đăng ký
166 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Thịnh Một phần Đăng ký
167 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Thanh Một phần Đăng ký
168 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Quang Một phần Đăng ký
169 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Phú Một phần Đăng ký
170 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Ninh Một phần Đăng ký
171 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Nam Một phần Đăng ký
172 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Minh Một phần Đăng ký
173 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Khê Một phần Đăng ký
174 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Hoàng Một phần Đăng ký
175 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Hòa Một phần Đăng ký
176 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đông Anh Một phần Đăng ký
177 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Hà Trung Một phần Đăng ký
178 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Yên Một phần Đăng ký
179 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Vinh Một phần Đăng ký
180 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Vân Một phần Đăng ký
181 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Toại Một phần Đăng ký
182 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Tiến Một phần Đăng ký
183 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Thanh Một phần Đăng ký
184 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Thái Một phần Đăng ký
185 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Tân Một phần Đăng ký
186 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Sơn Một phần Đăng ký
187 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Phú Một phần Đăng ký
188 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Phong Một phần Đăng ký
189 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Ninh Một phần Đăng ký
190 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Ngọc Một phần Đăng ký
191 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Long Một phần Đăng ký
192 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Lĩnh Một phần Đăng ký
193 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Lâm Một phần Đăng ký
194 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Lai Một phần Đăng ký
195 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Hải Một phần Đăng ký
196 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Giang Một phần Đăng ký
197 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Dương Một phần Đăng ký
198 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Đông Một phần Đăng ký
199 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Châu Một phần Đăng ký
200 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Bình Một phần Đăng ký
201 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hà Bắc Một phần Đăng ký
202 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Bút Sơn Một phần Đăng ký
203 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Yến Một phần Đăng ký
204 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Xuyên Một phần Đăng ký
205 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Xuân Một phần Đăng ký
206 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Vinh Một phần Đăng ký
207 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Trường Một phần Đăng ký
208 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Trung Một phần Đăng ký
209 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Trinh Một phần Đăng ký
210 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Trạch Một phần Đăng ký
211 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Tiến Một phần Đăng ký
212 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Thịnh Một phần Đăng ký
213 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Thắng Một phần Đăng ký
214 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Thành Một phần Đăng ký
215 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Thanh Một phần Đăng ký
216 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Thái Một phần Đăng ký
217 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Tân Một phần Đăng ký
218 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Sơn Một phần Đăng ký
219 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Quý Một phần Đăng ký
220 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Quỷ Một phần Đăng ký
221 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Phượng Một phần Đăng ký
222 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Phúc Một phần Đăng ký
223 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Phụ Một phần Đăng ký
224 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Phú Một phần Đăng ký
225 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Phong Một phần Đăng ký
226 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Ngọc Một phần Đăng ký
227 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Minh Một phần Đăng ký
228 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Lưu Một phần Đăng ký
229 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Lương Một phần Đăng ký
230 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Lộc Một phần Đăng ký
231 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Kim Một phần Đăng ký
232 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Khê Một phần Đăng ký
233 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Khánh Một phần Đăng ký
234 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Hợp Một phần Đăng ký
235 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Hải Một phần Đăng ký
236 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Hà Một phần Đăng ký
237 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Giang Một phần Đăng ký
238 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đức Một phần Đăng ký
239 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đồng Một phần Đăng ký
240 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đông Một phần Đăng ký
241 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đạt Một phần Đăng ký
242 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Đạo Một phần Đăng ký
243 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Châu Một phần Đăng ký
244 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoằng Cát Một phần Đăng ký
245 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Lang Chánh Một phần Đăng ký
246 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Thắng Một phần Đăng ký
247 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Khương Một phần Đăng ký
248 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trí Nang Một phần Đăng ký
249 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Phúc Một phần Đăng ký
250 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tam Văn Một phần Đăng ký
251 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quang Hiến Một phần Đăng ký
252 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lâm Phú Một phần Đăng ký
253 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Giao Thiện Một phần Đăng ký
254 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Giao An Một phần Đăng ký
255 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đồng Lương Một phần Đăng ký
256 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Mường Lát Một phần Đăng ký
257 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Mường Chanh Một phần Đăng ký
258 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Mường Lý Một phần Đăng ký
259 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nhi Sơn Một phần Đăng ký
260 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Pù Nhi Một phần Đăng ký
261 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quang Chiểu Một phần Đăng ký
262 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tam Chung Một phần Đăng ký
263 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tén Tằn Một phần Đăng ký
264 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Lý Một phần Đăng ký
265 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Nga Sơn Một phần Đăng ký
266 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Yên Một phần Đăng ký
267 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Vinh Một phần Đăng ký
268 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Văn Một phần Đăng ký
269 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Trường Một phần Đăng ký
270 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Trung Một phần Đăng ký
271 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Tiến Một phần Đăng ký
272 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thủy Một phần Đăng ký
273 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thiện Một phần Đăng ký
274 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thắng Một phần Đăng ký
275 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thành Một phần Đăng ký
276 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thanh Một phần Đăng ký
277 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thạch Một phần Đăng ký
278 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Thái Một phần Đăng ký
279 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Tân Một phần Đăng ký
280 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Phú Một phần Đăng ký
281 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Nhân Một phần Đăng ký
282 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Mỹ Một phần Đăng ký
283 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Lĩnh Một phần Đăng ký
284 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Liên Một phần Đăng ký
285 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Hưng Một phần Đăng ký
286 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Hải Một phần Đăng ký
287 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Giáp Một phần Đăng ký
288 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Điền Một phần Đăng ký
289 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga Bạch Một phần Đăng ký
290 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nga An Một phần Đăng ký
291 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ba Đình Một phần Đăng ký
292 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Ngọc Lặc Một phần Đăng ký
293 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Vân Am Một phần Đăng ký
294 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thúy Sơn Một phần Đăng ký
295 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thạch Lập Một phần Đăng ký
296 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Quang Trung Một phần Đăng ký
297 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phùng Minh Một phần Đăng ký
298 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phùng Giáo Một phần Đăng ký
299 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phúc Thịnh Một phần Đăng ký
300 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nguyệt Ấn Một phần Đăng ký
301 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ngọc Trung Một phần Đăng ký
302 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ngọc Sơn Một phần Đăng ký
303 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ngọc Liên Một phần Đăng ký
304 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Ngọc Khê Một phần Đăng ký
305 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Mỹ Tân Một phần Đăng ký
306 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Minh Tiến Một phần Đăng ký
307 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Minh Sơn Một phần Đăng ký
308 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lộc Thịnh Một phần Đăng ký
309 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Lam Sơn Một phần Đăng ký
310 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Kiên Thọ Một phần Đăng ký
311 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Đồng Thịnh Một phần Đăng ký
312 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cao Thịnh Một phần Đăng ký
313 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cao Ngọc Một phần Đăng ký
314 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Bến Sung Một phần Đăng ký
315 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Thọ Một phần Đăng ký
316 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Lạc Một phần Đăng ký
317 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Thọ Một phần Đăng ký
318 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Thái Một phần Đăng ký
319 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Phúc Một phần Đăng ký
320 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Khang Một phần Đăng ký
321 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Du Một phần Đăng ký
322 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Tân Một phần Đăng ký
323 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Kỳ Một phần Đăng ký
324 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phượng Nghi Một phần Đăng ký
325 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phúc Đường Một phần Đăng ký
326 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phú Nhuận Một phần Đăng ký
327 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Mậu Lâm Một phần Đăng ký
328 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hải Vân Một phần Đăng ký
329 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hải Long Một phần Đăng ký
330 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cán Khê Một phần Đăng ký
331 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Yên Cát Một phần Đăng ký
332 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Lễ Một phần Đăng ký
333 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Quỳ Một phần Đăng ký
334 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Hòa Một phần Đăng ký
335 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Bình Một phần Đăng ký
336 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thượng Ninh Một phần Đăng ký
337 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Sơn Một phần Đăng ký
338 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Xuân Một phần Đăng ký
339 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Quân Một phần Đăng ký
340 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Phong Một phần Đăng ký
341 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Lâm Một phần Đăng ký
342 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Hòa Một phần Đăng ký
343 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Bình Một phần Đăng ký
344 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hóa Quỳ Một phần Đăng ký
345 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cát Vân Một phần Đăng ký
346 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cát Tân Một phần Đăng ký
347 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Bình Lương Một phần Đăng ký
348 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Bãi Trành Một phần Đăng ký
349 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Nông Cống Một phần Đăng ký
350 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Yên Mỹ Một phần Đăng ký
351 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Vạn Thiện Một phần Đăng ký
352 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Vạn Thắng Một phần Đăng ký
353 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Vạn Hòa Một phần Đăng ký
354 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tượng Văn Một phần Đăng ký
355 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tượng Sơn Một phần Đăng ký
356 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tượng Lĩnh Một phần Đăng ký
357 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trường Trung Một phần Đăng ký
358 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trường Minh Một phần Đăng ký
359 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trường Sơn Một phần Đăng ký
360 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trường Giang Một phần Đăng ký
361 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Ý Một phần Đăng ký
362 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Thành Một phần Đăng ký
363 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Chính Một phần Đăng ký
364 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thăng Thọ Một phần Đăng ký
365 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thăng Long Một phần Đăng ký
366 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thăng Bình Một phần Đăng ký
367 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tế Thắng Một phần Đăng ký
368 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tế Tân Một phần Đăng ký
369 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tế Lợi Một phần Đăng ký
370 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Thọ Một phần Đăng ký
371 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Phúc Một phần Đăng ký
372 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Khang Một phần Đăng ký
373 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Minh Nghĩa Một phần Đăng ký
374 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Minh Khôi Một phần Đăng ký
375 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoàng Sơn Một phần Đăng ký
376 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoàng Giang Một phần Đăng ký
377 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hoàng Liêm Một phần Đăng ký
378 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Công Liêm Một phần Đăng ký
379 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Công Chính Một phần Đăng ký
380 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Công Bình Một phần Đăng ký
381 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Thị trấn Quan Hóa Một phần Đăng ký
382 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Xuân Phú Một phần Đăng ký
383 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Thành Một phần Đăng ký
384 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Trung Sơn Một phần Đăng ký
385 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thiên Phủ Một phần Đăng ký
386 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thanh Xuân Một phần Đăng ký
387 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Thành Sơn Một phần Đăng ký
388 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phú Xuân Một phần Đăng ký
389 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phú Nghiêm Một phần Đăng ký
390 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phú Lệ Một phần Đăng ký
391 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nam Xuân Một phần Đăng ký
392 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nam Tiến Một phần Đăng ký
393 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Nam Động Một phần Đăng ký
394 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hồi Xuân Một phần Đăng ký
395 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hiền Kiệt Một phần Đăng ký
396 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Hiền Chung Một phần Đăng ký
397 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Mường Mìn Một phần Đăng ký
398 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Na Mèo Một phần Đăng ký
399 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Sơn Điện Một phần Đăng ký
400 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Sơn Hà Một phần Đăng ký