UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
2 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
4 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
5 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
6 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
7 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
8 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
9 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
10 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
15 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
17 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Đăng ký
18 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
19 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
20 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
21 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
22 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hưng Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
24 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Xã Đông Hưng Đăng ký
25 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
26 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
27 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
28 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
29 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
31 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
32 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
33 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
34 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
35 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
36 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
38 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Bá Thước Một phần Đăng ký
39 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Bá Thước Một phần Đăng ký
40 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ái Thượng Đăng ký
41 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ban Công Đăng ký
42 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cổ Lũng Đăng ký
43 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Hạ Đăng ký
44 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Lư Đăng ký
45 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Quang Đăng ký
46 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Thượng Đăng ký
47 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Trung Đăng ký
48 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hạ Trung Đăng ký
49 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Kỳ Tân Đăng ký
50 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lâm Sa Đăng ký
51 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Cao Đăng ký
52 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Niêm Đăng ký
53 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Ngoại Đăng ký
54 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Nội Đăng ký
55 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Trung Đăng ký
56 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Lập Đăng ký
57 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Lâm Đăng ký
58 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Sơn Đăng ký
59 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Kế Đăng ký
60 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Ống Đăng ký
61 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Nho Đăng ký
62 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Sầm Sơn Một phần Đăng ký
63 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Sầm Sơn Một phần Đăng ký
64 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Bắc Sơn Đăng ký
65 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Châu Đăng ký
66 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Cư Đăng ký
67 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Thọ Đăng ký
68 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Vinh Đăng ký
69 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Tiến Đăng ký
70 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trung Sơn Đăng ký
71 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trường Sơn Đăng ký
72 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đại Đăng ký
73 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hùng Đăng ký
74 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Minh Đăng ký
75 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nông Cống Một phần Đăng ký
76 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nông Cống Một phần Đăng ký
77 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nông Cống Đăng ký
78 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Mỹ Đăng ký
79 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thiện Đăng ký
80 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thắng Đăng ký
81 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Hòa Đăng ký
82 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Văn Đăng ký
83 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Sơn Đăng ký
84 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Lĩnh Đăng ký
85 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Trung Đăng ký
86 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Minh Đăng ký
87 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Sơn Đăng ký
88 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Giang Đăng ký
89 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Ý Đăng ký
90 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thành Đăng ký
91 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Chính Đăng ký
92 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Thọ Đăng ký
93 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Long Đăng ký
94 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Bình Đăng ký
95 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Thắng Đăng ký
96 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Tân Đăng ký
97 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Lợi Đăng ký
98 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Thọ Đăng ký
99 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Phúc Đăng ký
100 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Khang Đăng ký
101 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Nghĩa Đăng ký
102 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Khôi Đăng ký
103 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Sơn Đăng ký
104 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Giang Đăng ký
105 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Liêm Đăng ký
106 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Liêm Đăng ký
107 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Chính Đăng ký
108 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Bình Đăng ký
109 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
110 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
111 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Cẩm Thủy Đăng ký
112 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Bình Đăng ký
113 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Châu Đăng ký
114 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Phúc Do Đăng ký
115 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Yên Đăng ký
116 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Vân Đăng ký
117 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tú Đăng ký
118 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thành Đăng ký
119 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thạch Đăng ký
120 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tân Đăng ký
121 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tâm Đăng ký
122 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Sơn Đăng ký
123 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Quý Đăng ký
124 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phú Đăng ký
125 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Lương Đăng ký
126 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Ngọc Đăng ký
127 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phong Đăng ký
128 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Long Đăng ký
129 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Liên Đăng ký
130 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Giang Đăng ký
131 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quan Sơn Một phần Đăng ký
132 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quan Sơn Một phần Đăng ký
133 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Mường Mìn Đăng ký
134 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Na Mèo Đăng ký
135 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Điện Đăng ký
136 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Hà Đăng ký
137 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Lư Đăng ký
138 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Thủy Đăng ký
139 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Lư Đăng ký
140 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Thanh Đăng ký
141 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Hạ Đăng ký
142 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thượng Đăng ký
143 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Tiến Đăng ký
144 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Xuân Đăng ký
145 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hà Trung Một phần Đăng ký
146 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hà Trung Một phần Đăng ký
147 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Hà Trung Đăng ký
148 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Yên Đăng ký
149 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vinh Đăng ký
150 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vân Đăng ký
151 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Toại Đăng ký
152 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tiến Đăng ký
153 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thanh Đăng ký
154 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thái Đăng ký
155 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tân Đăng ký
156 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Sơn Đăng ký
157 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phú Đăng ký
158 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phong Đăng ký
159 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ninh Đăng ký
160 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ngọc Đăng ký
161 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Long Đăng ký
162 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lĩnh Đăng ký
163 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lâm Đăng ký
164 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lai Đăng ký
165 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Hải Đăng ký
166 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Giang Đăng ký
167 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Dương Đăng ký
168 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Đông Đăng ký
169 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Châu Đăng ký
170 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bình Đăng ký
171 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bắc Đăng ký
172 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa Một phần Đăng ký
173 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa Một phần Đăng ký
174 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Bút Sơn Đăng ký
175 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Yến Đăng ký
176 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuyên Đăng ký
177 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuân Đăng ký
178 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Vinh Đăng ký
179 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trường Đăng ký
180 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trung Đăng ký
181 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trinh Đăng ký
182 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trạch Đăng ký
183 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tiến Đăng ký
184 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thịnh Đăng ký
185 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thắng Đăng ký
186 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thành Đăng ký
187 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thanh Đăng ký
188 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thái Đăng ký
189 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tân Đăng ký
190 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Sơn Đăng ký
191 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quý Đăng ký
192 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quỷ Đăng ký
193 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phượng Đăng ký
194 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phúc Đăng ký
195 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phụ Đăng ký
196 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phú Đăng ký
197 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phong Đăng ký
198 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Ngọc Đăng ký
199 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Minh Đăng ký
200 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lưu Đăng ký
201 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lương Đăng ký
202 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lộc Đăng ký
203 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Kim Đăng ký
204 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khê Đăng ký
205 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khánh Đăng ký
206 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hợp Đăng ký
207 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hải Đăng ký
208 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hà Đăng ký
209 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Giang Đăng ký
210 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đức Đăng ký
211 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đồng Đăng ký
212 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đông Đăng ký
213 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạt Đăng ký
214 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạo Đăng ký
215 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Châu Đăng ký
216 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Cát Đăng ký
217 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
218 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
219 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Đăng ký
220 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Yên Đăng ký
221 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tiến Đăng ký
222 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Thành Đăng ký
223 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tân Đăng ký
224 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Phúc Đăng ký
225 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Ninh Đăng ký
226 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Minh Đăng ký
227 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Long Đăng ký
228 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Khang Đăng ký
229 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hưng Đăng ký
230 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hùng Đăng ký
231 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh An Đăng ký
232 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Đông Sơn Một phần Đăng ký
233 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Đông Sơn Một phần Đăng ký
234 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Rừng Thông Đăng ký
235 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Yên Đăng ký
236 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Văn Đăng ký
237 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Tiến Đăng ký
238 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thịnh Đăng ký
239 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thanh Đăng ký
240 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Quang Đăng ký
241 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Phú Đăng ký
242 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Ninh Đăng ký
243 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Nam Đăng ký
244 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Minh Đăng ký
245 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Khê Đăng ký
246 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hoàng Đăng ký
247 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hòa Đăng ký
248 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Anh Đăng ký
249 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quảng Xương Một phần Đăng ký
250 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quảng Xương Một phần Đăng ký
251 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quảng Xương Đăng ký
252 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Yên Đăng ký
253 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Vọng Đăng ký
254 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Văn Đăng ký
255 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trường Đăng ký
256 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trung Đăng ký
257 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trạch Đăng ký
258 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thái Đăng ký
259 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thạch Đăng ký
260 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Tân Đăng ký
261 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phúc Đăng ký
262 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phong Đăng ký
263 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Nhân Đăng ký
264 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ninh Đăng ký
265 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ngọc Đăng ký
266 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lưu Đăng ký
267 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Long Đăng ký
268 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lợi Đăng ký
269 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lộc Đăng ký
270 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lĩnh Đăng ký
271 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Khê Đăng ký
272 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hòa Đăng ký
273 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hải Đăng ký
274 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Giao Đăng ký
275 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đức Đăng ký
276 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Định Đăng ký
277 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Bình Đăng ký
278 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
279 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
280 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nga Sơn Đăng ký
281 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Yên Đăng ký
282 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Vinh Đăng ký
283 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Văn Đăng ký
284 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trường Đăng ký
285 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trung Đăng ký
286 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tiến Đăng ký
287 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thủy Đăng ký
288 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thiện Đăng ký
289 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thắng Đăng ký
290 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thành Đăng ký
291 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thanh Đăng ký
292 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thạch Đăng ký
293 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thái Đăng ký
294 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tân Đăng ký
295 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Phú Đăng ký
296 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Nhân Đăng ký
297 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Mỹ Đăng ký
298 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Lĩnh Đăng ký
299 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Liên Đăng ký
300 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hưng Đăng ký
301 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hải Đăng ký
302 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Giáp Đăng ký
303 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Điền Đăng ký
304 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Bạch Đăng ký
305 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga An Đăng ký
306 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ba Đình Đăng ký
307 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thiệu Hóa Một phần Đăng ký
308 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thiệu Hóa Một phần Đăng ký
309 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vạn Hà Đăng ký
310 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vũ Đăng ký
311 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Viên Đăng ký
312 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vận Đăng ký
313 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Trung Đăng ký
314 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Toán Đăng ký
315 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tiến Đăng ký
316 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thịnh Đăng ký
317 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thành Đăng ký
318 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tân Đăng ký
319 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tâm Đăng ký
320 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Quang Đăng ký
321 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phúc Đăng ký
322 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phú Đăng ký
323 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Nguyên Đăng ký
324 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Ngọc Đăng ký
325 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Minh Đăng ký
326 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Lý Đăng ký
327 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Long Đăng ký
328 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hợp Đăng ký
329 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hòa Đăng ký
330 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giao Đăng ký
331 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giang Đăng ký
332 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Duy Đăng ký
333 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Đô Đăng ký
334 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Công Đăng ký
335 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Chính Đăng ký
336 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Châu Đăng ký
337 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Triệu Sơn Một phần Đăng ký
338 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Triệu Sơn Một phần Đăng ký
339 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Triệu Sơn Đăng ký
340 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thọ Đăng ký
341 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thịnh Đăng ký
342 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Lộc Đăng ký
343 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Sơn Đăng ký
344 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Triệu Thành Đăng ký
345 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tiến Nông Đăng ký
346 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Vực Đăng ký
347 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tiến Đăng ký
348 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Thế Đăng ký
349 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tân Đăng ký
350 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Sơn Đăng ký
351 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Phú Đăng ký
352 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Dân Đăng ký
353 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Cường Đăng ký
354 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Bình Đăng ký
355 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thái Hòa Đăng ký
356 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Ninh Đăng ký
357 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nông Trường Đăng ký
358 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Sơn Đăng ký
359 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Dân Đăng ký
360 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Châu Đăng ký
361 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Khuyến Nông Đăng ký
362 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Tiến Đăng ký
363 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Thắng Đăng ký
364 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Lý Đăng ký
365 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đồng Tiến Đăng ký
366 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Quyền Đăng ký
367 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lý Đăng ký
368 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lực Đăng ký
369 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Bình Sơn Đăng ký
370 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Yên Định Một phần Đăng ký
371 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Yên Định Một phần Đăng ký
372 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quán Lào Đăng ký
373 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Trung Đăng ký
374 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thọ Đăng ký
375 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thịnh Đăng ký
376 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thái Đăng ký
377 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Tâm Đăng ký
378 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Phong Đăng ký
379 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Ninh Đăng ký
380 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lâm Đăng ký
381 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lạc Đăng ký
382 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Hùng Đăng ký
383 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Giang Đăng ký
384 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Bái Đăng ký
385 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quý Lộc Đăng ký
386 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tường Đăng ký
387 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tiến Đăng ký
388 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Thành Đăng ký
389 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tân Đăng ký
390 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Long Đăng ký
391 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Liên Đăng ký
392 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hưng Đăng ký
393 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hòa Đăng ký
394 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hải Đăng ký
395 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Bình Đăng ký
396 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Thống Nhất Đăng ký
397 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
398 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
399 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Hải Hòa Đăng ký
400 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Xuân Lâm Đăng ký