UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
2 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
4 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
5 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 4 Đăng ký
6 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
7 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
8 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
9 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
10 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 Đăng ký
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2 Đăng ký
15 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương 4 Đăng ký
16 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp 4 Đăng ký
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp 4 Đăng ký
18 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
19 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 3 Đăng ký
20 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
21 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
22 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
23 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
24 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
25 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
26 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Đông Hưng 4 Đăng ký
27 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
28 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
29 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Thanh Hóa 3 Đăng ký
31 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Thanh Hóa 3 Đăng ký
32 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
33 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
34 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hậu Lộc 3 Đăng ký
35 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hậu Lộc 3 Đăng ký
36 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
37 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
39 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Bỉm Sơn 3 Đăng ký
40 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Bỉm Sơn 3 Đăng ký
41 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
43 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Bá Thước 3 Đăng ký
44 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Bá Thước 3 Đăng ký
45 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ái Thượng 2 Đăng ký
46 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ban Công 2 Đăng ký
47 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cổ Lũng 2 Đăng ký
48 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Hạ 2 Đăng ký
49 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Lư 2 Đăng ký
50 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Quang 2 Đăng ký
51 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Thượng 2 Đăng ký
52 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Trung 2 Đăng ký
53 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hạ Trung 2 Đăng ký
54 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Kỳ Tân 2 Đăng ký
55 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lâm Sa 2 Đăng ký
56 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Cao 2 Đăng ký
57 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Niêm 2 Đăng ký
58 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Ngoại 2 Đăng ký
59 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Nội 2 Đăng ký
60 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Trung 2 Đăng ký
61 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Lập 2 Đăng ký
62 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Lâm 2 Đăng ký
63 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Sơn 2 Đăng ký
64 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Kế 2 Đăng ký
65 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Ống 2 Đăng ký
66 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Nho 2 Đăng ký
67 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Sầm Sơn 3 Đăng ký
68 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Sầm Sơn 3 Đăng ký
69 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Bắc Sơn 2 Đăng ký
70 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Châu 2 Đăng ký
71 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Cư 2 Đăng ký
72 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Thọ 2 Đăng ký
73 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Vinh 2 Đăng ký
74 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Tiến 2 Đăng ký
75 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trung Sơn 2 Đăng ký
76 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trường Sơn 2 Đăng ký
77 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đại 2 Đăng ký
78 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hùng 2 Đăng ký
79 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Minh 2 Đăng ký
80 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nông Cống 3 Đăng ký
81 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nông Cống 3 Đăng ký
82 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nông Cống 2 Đăng ký
83 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Mỹ 2 Đăng ký
84 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thiện 2 Đăng ký
85 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thắng 2 Đăng ký
86 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Hòa 2 Đăng ký
87 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Văn 2 Đăng ký
88 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Sơn 2 Đăng ký
89 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Lĩnh 2 Đăng ký
90 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Trung 2 Đăng ký
91 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Minh 2 Đăng ký
92 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Sơn 2 Đăng ký
93 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Giang 2 Đăng ký
94 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Ý 2 Đăng ký
95 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thành 2 Đăng ký
96 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Chính 2 Đăng ký
97 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Thọ 2 Đăng ký
98 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Long 2 Đăng ký
99 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Bình 2 Đăng ký
100 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Thắng 2 Đăng ký
101 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Tân 2 Đăng ký
102 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Lợi 2 Đăng ký
103 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Thọ 2 Đăng ký
104 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Phúc 2 Đăng ký
105 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Khang 2 Đăng ký
106 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Nghĩa 2 Đăng ký
107 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Khôi 2 Đăng ký
108 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Sơn 2 Đăng ký
109 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Giang 2 Đăng ký
110 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Liêm 2 Đăng ký
111 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Liêm 2 Đăng ký
112 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Chính 2 Đăng ký
113 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Bình 2 Đăng ký
114 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
115 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
116 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Cẩm Thủy 2 Đăng ký
117 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Bình 2 Đăng ký
118 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Châu 2 Đăng ký
119 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Phúc Do 2 Đăng ký
120 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Yên 2 Đăng ký
121 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Vân 2 Đăng ký
122 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tú 2 Đăng ký
123 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thành 2 Đăng ký
124 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thạch 2 Đăng ký
125 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tân 2 Đăng ký
126 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tâm 2 Đăng ký
127 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Sơn 2 Đăng ký
128 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Quý 2 Đăng ký
129 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phú 2 Đăng ký
130 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Lương 2 Đăng ký
131 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Ngọc 2 Đăng ký
132 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phong 2 Đăng ký
133 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Long 2 Đăng ký
134 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Liên 2 Đăng ký
135 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Giang 2 Đăng ký
136 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quan Sơn 3 Đăng ký
137 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quan Sơn 3 Đăng ký
138 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Mường Mìn 2 Đăng ký
139 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Na Mèo 2 Đăng ký
140 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Điện 2 Đăng ký
141 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Hà 2 Đăng ký
142 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Lư 2 Đăng ký
143 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Thủy 2 Đăng ký
144 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Lư 2 Đăng ký
145 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Thanh 2 Đăng ký
146 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Hạ 2 Đăng ký
147 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thượng 2 Đăng ký
148 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Tiến 2 Đăng ký
149 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Xuân 2 Đăng ký
150 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hà Trung 3 Đăng ký
151 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hà Trung 3 Đăng ký
152 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Hà Trung 2 Đăng ký
153 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Yên 2 Đăng ký
154 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vinh 2 Đăng ký
155 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vân 2 Đăng ký
156 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Toại 2 Đăng ký
157 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tiến 2 Đăng ký
158 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thanh 2 Đăng ký
159 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thái 2 Đăng ký
160 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tân 2 Đăng ký
161 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Sơn 2 Đăng ký
162 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phú 2 Đăng ký
163 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phong 2 Đăng ký
164 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ninh 2 Đăng ký
165 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ngọc 2 Đăng ký
166 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Long 2 Đăng ký
167 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lĩnh 2 Đăng ký
168 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lâm 2 Đăng ký
169 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lai 2 Đăng ký
170 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Hải 2 Đăng ký
171 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Giang 2 Đăng ký
172 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Dương 2 Đăng ký
173 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Đông 2 Đăng ký
174 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Châu 2 Đăng ký
175 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bình 2 Đăng ký
176 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bắc 2 Đăng ký
177 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
178 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
179 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Bút Sơn 2 Đăng ký
180 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Yến 2 Đăng ký
181 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuyên 2 Đăng ký
182 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuân 2 Đăng ký
183 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Vinh 2 Đăng ký
184 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trường 2 Đăng ký
185 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trung 2 Đăng ký
186 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trinh 2 Đăng ký
187 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trạch 2 Đăng ký
188 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tiến 2 Đăng ký
189 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thịnh 2 Đăng ký
190 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thắng 2 Đăng ký
191 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thành 2 Đăng ký
192 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thanh 2 Đăng ký
193 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thái 2 Đăng ký
194 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tân 2 Đăng ký
195 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Sơn 2 Đăng ký
196 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quý 2 Đăng ký
197 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quỷ 2 Đăng ký
198 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phượng 2 Đăng ký
199 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phúc 2 Đăng ký
200 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phụ 2 Đăng ký
201 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phú 2 Đăng ký
202 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phong 2 Đăng ký
203 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Ngọc 2 Đăng ký
204 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Minh 2 Đăng ký
205 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lưu 2 Đăng ký
206 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lương 2 Đăng ký
207 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lộc 2 Đăng ký
208 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Kim 2 Đăng ký
209 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khê 2 Đăng ký
210 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khánh 2 Đăng ký
211 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hợp 2 Đăng ký
212 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hải 2 Đăng ký
213 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hà 2 Đăng ký
214 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Giang 2 Đăng ký
215 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đức 2 Đăng ký
216 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đồng 2 Đăng ký
217 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đông 2 Đăng ký
218 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạt 2 Đăng ký
219 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạo 2 Đăng ký
220 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Châu 2 Đăng ký
221 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Cát 2 Đăng ký
222 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc 3 Đăng ký
223 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Vĩnh Lộc 3 Đăng ký
224 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
225 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Yên 2 Đăng ký
226 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tiến 2 Đăng ký
227 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Thành 2 Đăng ký
228 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tân 2 Đăng ký
229 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Phúc 2 Đăng ký
230 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Ninh 2 Đăng ký
231 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Minh 2 Đăng ký
232 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Long 2 Đăng ký
233 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Khang 2 Đăng ký
234 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hưng 2 Đăng ký
235 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hùng 2 Đăng ký
236 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh An 2 Đăng ký
237 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Đông Sơn 3 Đăng ký
238 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Đông Sơn 3 Đăng ký
239 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Rừng Thông 2 Đăng ký
240 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Yên 2 Đăng ký
241 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Văn 2 Đăng ký
242 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Tiến 2 Đăng ký
243 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thịnh 2 Đăng ký
244 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thanh 2 Đăng ký
245 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Quang 2 Đăng ký
246 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Phú 2 Đăng ký
247 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Ninh 2 Đăng ký
248 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Nam 2 Đăng ký
249 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Minh 2 Đăng ký
250 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Khê 2 Đăng ký
251 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hoàng 2 Đăng ký
252 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hòa 2 Đăng ký
253 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Anh 2 Đăng ký
254 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quảng Xương 3 Đăng ký
255 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quảng Xương 3 Đăng ký
256 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quảng Xương 2 Đăng ký
257 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Yên 2 Đăng ký
258 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Vọng 2 Đăng ký
259 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Văn 2 Đăng ký
260 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trường 2 Đăng ký
261 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trung 2 Đăng ký
262 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trạch 2 Đăng ký
263 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thái 2 Đăng ký
264 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thạch 2 Đăng ký
265 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Tân 2 Đăng ký
266 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phúc 2 Đăng ký
267 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phong 2 Đăng ký
268 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Nhân 2 Đăng ký
269 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ninh 2 Đăng ký
270 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ngọc 2 Đăng ký
271 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lưu 2 Đăng ký
272 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Long 2 Đăng ký
273 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lợi 2 Đăng ký
274 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lộc 2 Đăng ký
275 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lĩnh 2 Đăng ký
276 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Khê 2 Đăng ký
277 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hòa 2 Đăng ký
278 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hải 2 Đăng ký
279 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Giao 2 Đăng ký
280 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đức 2 Đăng ký
281 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Định 2 Đăng ký
282 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Bình 2 Đăng ký
283 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nga Sơn 3 Đăng ký
284 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nga Sơn 3 Đăng ký
285 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nga Sơn 2 Đăng ký
286 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Yên 2 Đăng ký
287 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Vinh 2 Đăng ký
288 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Văn 2 Đăng ký
289 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trường 2 Đăng ký
290 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trung 2 Đăng ký
291 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tiến 2 Đăng ký
292 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thủy 2 Đăng ký
293 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thiện 2 Đăng ký
294 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thắng 2 Đăng ký
295 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thành 2 Đăng ký
296 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thanh 2 Đăng ký
297 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thạch 2 Đăng ký
298 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thái 2 Đăng ký
299 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tân 2 Đăng ký
300 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Phú 2 Đăng ký
301 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Nhân 2 Đăng ký
302 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Mỹ 2 Đăng ký
303 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Lĩnh 2 Đăng ký
304 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Liên 2 Đăng ký
305 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hưng 2 Đăng ký
306 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hải 2 Đăng ký
307 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Giáp 2 Đăng ký
308 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Điền 2 Đăng ký
309 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Bạch 2 Đăng ký
310 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga An 2 Đăng ký
311 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ba Đình 2 Đăng ký
312 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thiệu Hóa 3 Đăng ký
313 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thiệu Hóa 3 Đăng ký
314 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vạn Hà 2 Đăng ký
315 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vũ 2 Đăng ký
316 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Viên 2 Đăng ký
317 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vận 2 Đăng ký
318 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Trung 2 Đăng ký
319 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Toán 2 Đăng ký
320 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tiến 2 Đăng ký
321 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thịnh 2 Đăng ký
322 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thành 2 Đăng ký
323 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tân 2 Đăng ký
324 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tâm 2 Đăng ký
325 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Quang 2 Đăng ký
326 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phúc 2 Đăng ký
327 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phú 2 Đăng ký
328 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Nguyên 2 Đăng ký
329 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Ngọc 2 Đăng ký
330 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Minh 2 Đăng ký
331 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Lý 2 Đăng ký
332 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Long 2 Đăng ký
333 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hợp 2 Đăng ký
334 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hòa 2 Đăng ký
335 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giao 2 Đăng ký
336 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giang 2 Đăng ký
337 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Duy 2 Đăng ký
338 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Đô 2 Đăng ký
339 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Công 2 Đăng ký
340 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Chính 2 Đăng ký
341 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Châu 2 Đăng ký
342 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Triệu Sơn 3 Đăng ký
343 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Triệu Sơn 3 Đăng ký
344 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Triệu Sơn 2 Đăng ký
345 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thọ 2 Đăng ký
346 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thịnh 2 Đăng ký
347 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Lộc 2 Đăng ký
348 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Sơn 2 Đăng ký
349 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Triệu Thành 2 Đăng ký
350 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tiến Nông 2 Đăng ký
351 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Vực 2 Đăng ký
352 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tiến 2 Đăng ký
353 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Thế 2 Đăng ký
354 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tân 2 Đăng ký
355 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Sơn 2 Đăng ký
356 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Phú 2 Đăng ký
357 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Dân 2 Đăng ký
358 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Cường 2 Đăng ký
359 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Bình 2 Đăng ký
360 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thái Hòa 2 Đăng ký
361 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Ninh 2 Đăng ký
362 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nông Trường 2 Đăng ký
363 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Sơn 2 Đăng ký
364 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Dân 2 Đăng ký
365 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Châu 2 Đăng ký
366 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Khuyến Nông 2 Đăng ký
367 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Tiến 2 Đăng ký
368 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Thắng 2 Đăng ký
369 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Lý 2 Đăng ký
370 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đồng Tiến 2 Đăng ký
371 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Quyền 2 Đăng ký
372 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lý 2 Đăng ký
373 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lực 2 Đăng ký
374 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Bình Sơn 2 Đăng ký
375 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Yên Định 3 Đăng ký
376 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Yên Định 3 Đăng ký
377 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quán Lào 2 Đăng ký
378 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Trung 2 Đăng ký
379 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thọ 2 Đăng ký
380 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thịnh 2 Đăng ký
381 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thái 2 Đăng ký
382 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Tâm 2 Đăng ký
383 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Phong 2 Đăng ký
384 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Ninh 2 Đăng ký
385 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lâm 2 Đăng ký
386 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lạc 2 Đăng ký
387 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Hùng 2 Đăng ký
388 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Giang 2 Đăng ký
389 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Bái 2 Đăng ký
390 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quý Lộc 2 Đăng ký
391 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tường 2 Đăng ký
392 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tiến 2 Đăng ký
393 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Thành 2 Đăng ký
394 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tân 2 Đăng ký
395 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Long 2 Đăng ký
396 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Liên 2 Đăng ký
397 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hưng 2 Đăng ký
398 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hòa 2 Đăng ký
399 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hải 2 Đăng ký
400 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Bình 2 Đăng ký