UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
4 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hưng 4 Đăng ký
5 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
8 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa 2 Đăng ký
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
10 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
12 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
13 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
14 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc 2 Đăng ký
15 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
16 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
17 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
19 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
20 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn 2 Đăng ký
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
22 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
23 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Bá Thước 2 Đăng ký
24 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Bá Thước 4 Đăng ký
25 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ái Thượng 4 Đăng ký
26 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ban Công 4 Đăng ký
27 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cổ Lũng 4 Đăng ký
28 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Hạ 4 Đăng ký
29 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Lư 4 Đăng ký
30 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Quang 4 Đăng ký
31 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Thượng 4 Đăng ký
32 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Trung 4 Đăng ký
33 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hạ Trung 4 Đăng ký
34 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Kỳ Tân 4 Đăng ký
35 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lâm Sa 4 Đăng ký
36 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lũng Cao 4 Đăng ký
37 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lũng Niêm 4 Đăng ký
38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Ngoại 4 Đăng ký
39 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Nội 4 Đăng ký
40 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Trung 4 Đăng ký
41 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Lập 4 Đăng ký
42 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thành Lâm 4 Đăng ký
43 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thành Sơn 4 Đăng ký
44 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiết Kế 4 Đăng ký
45 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiết Ống 4 Đăng ký
46 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Văn Nho 4 Đăng ký
47 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thành phố Sầm Sơn 2 Đăng ký
48 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thành phố Sầm Sơn 4 Đăng ký
49 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Bắc Sơn 4 Đăng ký
50 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Châu 4 Đăng ký
51 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Cư 4 Đăng ký
52 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Thọ 4 Đăng ký
53 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Vinh 4 Đăng ký
54 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Tiến 4 Đăng ký
55 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trung Sơn 4 Đăng ký
56 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trường Sơn 4 Đăng ký
57 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Đại 4 Đăng ký
58 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hùng 4 Đăng ký
59 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Minh 4 Đăng ký
60 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Nông Cống 2 Đăng ký
61 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Nông Cống 4 Đăng ký
62 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Nông Cống 4 Đăng ký
63 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Mỹ 4 Đăng ký
64 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Thiện 4 Đăng ký
65 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Thắng 4 Đăng ký
66 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Hòa 4 Đăng ký
67 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Văn 4 Đăng ký
68 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Sơn 4 Đăng ký
69 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Lĩnh 4 Đăng ký
70 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Trung 4 Đăng ký
71 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Minh 4 Đăng ký
72 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Sơn 4 Đăng ký
73 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Giang 4 Đăng ký
74 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Ý 4 Đăng ký
75 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Thành 4 Đăng ký
76 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Chính 4 Đăng ký
77 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Thọ 4 Đăng ký
78 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Long 4 Đăng ký
79 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Bình 4 Đăng ký
80 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Thắng 4 Đăng ký
81 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Tân 4 Đăng ký
82 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Lợi 4 Đăng ký
83 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Thọ 4 Đăng ký
84 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Phúc 4 Đăng ký
85 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Khang 4 Đăng ký
86 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Nghĩa 4 Đăng ký
87 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Khôi 4 Đăng ký
88 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Sơn 4 Đăng ký
89 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Giang 4 Đăng ký
90 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Liêm 4 Đăng ký
91 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Liêm 4 Đăng ký
92 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Chính 4 Đăng ký
93 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Bình 4 Đăng ký
94 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Cẩm Thủy 2 Đăng ký
95 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Cẩm Thủy 4 Đăng ký
96 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Cẩm Thủy 4 Đăng ký
97 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Bình 4 Đăng ký
98 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Châu 4 Đăng ký
99 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phúc Do 4 Đăng ký
100 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Yên 4 Đăng ký
101 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Vân 4 Đăng ký
102 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tú 4 Đăng ký
103 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Thành 4 Đăng ký
104 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Thạch 4 Đăng ký
105 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tân 4 Đăng ký
106 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tâm 4 Đăng ký
107 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Sơn 4 Đăng ký
108 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Quý 4 Đăng ký
109 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Phú 4 Đăng ký
110 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Lương 4 Đăng ký
111 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Ngọc 4 Đăng ký
112 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Phong 4 Đăng ký
113 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Long 4 Đăng ký
114 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Liên 4 Đăng ký
115 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Giang 4 Đăng ký
116 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Quan Sơn 2 Đăng ký
117 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Quan Sơn 4 Đăng ký
118 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Mường Mìn 4 Đăng ký
119 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Na Mèo 4 Đăng ký
120 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Điện 4 Đăng ký
121 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Hà 4 Đăng ký
122 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Lư 4 Đăng ký
123 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Thủy 4 Đăng ký
124 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tam Lư 4 Đăng ký
125 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tam Thanh 4 Đăng ký
126 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Hạ 4 Đăng ký
127 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Thượng 4 Đăng ký
128 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Tiến 4 Đăng ký
129 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Xuân 4 Đăng ký
130 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hà Trung 2 Đăng ký
131 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hà Trung 4 Đăng ký
132 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Hà Trung 4 Đăng ký
133 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Yên 4 Đăng ký
134 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Vinh 4 Đăng ký
135 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Vân 4 Đăng ký
136 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Toại 4 Đăng ký
137 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Tiến 4 Đăng ký
138 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Thanh 4 Đăng ký
139 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Thái 4 Đăng ký
140 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Tân 4 Đăng ký
141 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Sơn 4 Đăng ký
142 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Phú 4 Đăng ký
143 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Phong 4 Đăng ký
144 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Ninh 4 Đăng ký
145 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Ngọc 4 Đăng ký
146 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Long 4 Đăng ký
147 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lĩnh 4 Đăng ký
148 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lâm 4 Đăng ký
149 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lai 4 Đăng ký
150 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Hải 4 Đăng ký
151 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Giang 4 Đăng ký
152 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Dương 4 Đăng ký
153 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Đông 4 Đăng ký
154 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Châu 4 Đăng ký
155 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Bình 4 Đăng ký
156 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Bắc 4 Đăng ký
157 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hoằng Hóa 2 Đăng ký
158 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hoằng Hóa 4 Đăng ký
159 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Bút Sơn 4 Đăng ký
160 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Yến 4 Đăng ký
161 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Xuyên 4 Đăng ký
162 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Xuân 4 Đăng ký
163 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Vinh 4 Đăng ký
164 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trường 4 Đăng ký
165 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trung 4 Đăng ký
166 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trinh 4 Đăng ký
167 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trạch 4 Đăng ký
168 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Tiến 4 Đăng ký
169 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thịnh 4 Đăng ký
170 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thắng 4 Đăng ký
171 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thành 4 Đăng ký
172 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thanh 4 Đăng ký
173 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thái 4 Đăng ký
174 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Tân 4 Đăng ký
175 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Sơn 4 Đăng ký
176 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Quý 4 Đăng ký
177 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Quỷ 4 Đăng ký
178 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phượng 4 Đăng ký
179 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phúc 4 Đăng ký
180 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phụ 4 Đăng ký
181 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phú 4 Đăng ký
182 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phong 4 Đăng ký
183 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Ngọc 4 Đăng ký
184 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Minh 4 Đăng ký
185 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lưu 4 Đăng ký
186 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lương 4 Đăng ký
187 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lộc 4 Đăng ký
188 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Kim 4 Đăng ký
189 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Khê 4 Đăng ký
190 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Khánh 4 Đăng ký
191 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hợp 4 Đăng ký
192 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hải 4 Đăng ký
193 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hà 4 Đăng ký
194 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Giang 4 Đăng ký
195 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đức 4 Đăng ký
196 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đồng 4 Đăng ký
197 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đông 4 Đăng ký
198 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đạt 4 Đăng ký
199 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đạo 4 Đăng ký
200 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Châu 4 Đăng ký
201 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Cát 4 Đăng ký
202 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Vĩnh Lộc 2 Đăng ký
203 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
204 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
205 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Yên 4 Đăng ký
206 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Tiến 4 Đăng ký
207 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Thành 4 Đăng ký
208 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Tân 4 Đăng ký
209 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Phúc 4 Đăng ký
210 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Ninh 4 Đăng ký
211 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Minh 4 Đăng ký
212 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Long 4 Đăng ký
213 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Khang 4 Đăng ký
214 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hưng 4 Đăng ký
215 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hùng 4 Đăng ký
216 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh An 4 Đăng ký
217 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Đông Sơn 2 Đăng ký
218 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Đông Sơn 4 Đăng ký
219 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Rừng Thông 4 Đăng ký
220 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Yên 4 Đăng ký
221 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Văn 4 Đăng ký
222 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Tiến 4 Đăng ký
223 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Thịnh 4 Đăng ký
224 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Thanh 4 Đăng ký
225 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Quang 4 Đăng ký
226 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Phú 4 Đăng ký
227 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Ninh 4 Đăng ký
228 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Nam 4 Đăng ký
229 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Minh 4 Đăng ký
230 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Khê 4 Đăng ký
231 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hoàng 4 Đăng ký
232 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hòa 4 Đăng ký
233 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Anh 4 Đăng ký
234 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Quảng Xương 2 Đăng ký
235 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Quảng Xương 4 Đăng ký
236 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Quảng Xương 4 Đăng ký
237 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Yên 4 Đăng ký
238 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Vọng 4 Đăng ký
239 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Văn 4 Đăng ký
240 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trường 4 Đăng ký
241 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trung 4 Đăng ký
242 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trạch 4 Đăng ký
243 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Thái 4 Đăng ký
244 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Thạch 4 Đăng ký
245 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Tân 4 Đăng ký
246 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Phúc 4 Đăng ký
247 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Phong 4 Đăng ký
248 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Nhân 4 Đăng ký
249 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Ninh 4 Đăng ký
250 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Ngọc 4 Đăng ký
251 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lưu 4 Đăng ký
252 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Long 4 Đăng ký
253 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lợi 4 Đăng ký
254 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lộc 4 Đăng ký
255 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lĩnh 4 Đăng ký
256 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Khê 4 Đăng ký
257 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hòa 4 Đăng ký
258 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hải 4 Đăng ký
259 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Giao 4 Đăng ký
260 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Đức 4 Đăng ký
261 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Định 4 Đăng ký
262 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Bình 4 Đăng ký
263 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Nga Sơn 2 Đăng ký
264 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Nga Sơn 4 Đăng ký
265 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Nga Sơn 4 Đăng ký
266 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Yên 4 Đăng ký
267 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Vinh 4 Đăng ký
268 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Văn 4 Đăng ký
269 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Trường 4 Đăng ký
270 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Trung 4 Đăng ký
271 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Tiến 4 Đăng ký
272 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thủy 4 Đăng ký
273 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thiện 4 Đăng ký
274 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thắng 4 Đăng ký
275 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thành 4 Đăng ký
276 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thanh 4 Đăng ký
277 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thạch 4 Đăng ký
278 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thái 4 Đăng ký
279 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Tân 4 Đăng ký
280 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Phú 4 Đăng ký
281 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Nhân 4 Đăng ký
282 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Mỹ 4 Đăng ký
283 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Lĩnh 4 Đăng ký
284 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Liên 4 Đăng ký
285 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Hưng 4 Đăng ký
286 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Hải 4 Đăng ký
287 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Giáp 4 Đăng ký
288 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Điền 4 Đăng ký
289 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Bạch 4 Đăng ký
290 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga An 4 Đăng ký
291 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ba Đình 4 Đăng ký
292 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thiệu Hóa 2 Đăng ký
293 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thiệu Hóa 4 Đăng ký
294 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà 4 Đăng ký
295 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Vũ 4 Đăng ký
296 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Viên 4 Đăng ký
297 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Vận 4 Đăng ký
298 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Trung 4 Đăng ký
299 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Toán 4 Đăng ký
300 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tiến 4 Đăng ký
301 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Thịnh 4 Đăng ký
302 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Thành 4 Đăng ký
303 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tân 4 Đăng ký
304 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tâm 4 Đăng ký
305 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Quang 4 Đăng ký
306 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Phúc 4 Đăng ký
307 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Phú 4 Đăng ký
308 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Nguyên 4 Đăng ký
309 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Ngọc 4 Đăng ký
310 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Minh 4 Đăng ký
311 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Lý 4 Đăng ký
312 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Long 4 Đăng ký
313 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Hợp 4 Đăng ký
314 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Hòa 4 Đăng ký
315 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Giao 4 Đăng ký
316 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Giang 4 Đăng ký
317 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Duy 4 Đăng ký
318 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Đô 4 Đăng ký
319 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Công 4 Đăng ký
320 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Chính 4 Đăng ký
321 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Châu 4 Đăng ký
322 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Triệu Sơn 2 Đăng ký
323 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Triệu Sơn 4 Đăng ký
324 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Triệu Sơn 4 Đăng ký
325 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Thọ 4 Đăng ký
326 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Thịnh 4 Đăng ký
327 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Lộc 4 Đăng ký
328 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Văn Sơn 4 Đăng ký
329 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Triệu Thành 4 Đăng ký
330 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tiến Nông 4 Đăng ký
331 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Vực 4 Đăng ký
332 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Tiến 4 Đăng ký
333 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Thế 4 Đăng ký
334 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Tân 4 Đăng ký
335 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Sơn 4 Đăng ký
336 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Phú 4 Đăng ký
337 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Dân 4 Đăng ký
338 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Cường 4 Đăng ký
339 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Bình 4 Đăng ký
340 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thái Hòa 4 Đăng ký
341 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Ninh 4 Đăng ký
342 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nông Trường 4 Đăng ký
343 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Sơn 4 Đăng ký
344 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Dân 4 Đăng ký
345 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Châu 4 Đăng ký
346 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Khuyến Nông 4 Đăng ký
347 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Tiến 4 Đăng ký
348 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Thắng 4 Đăng ký
349 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Lý 4 Đăng ký
350 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đồng Tiến 4 Đăng ký
351 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Quyền 4 Đăng ký
352 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Lý 4 Đăng ký
353 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Lực 4 Đăng ký
354 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Bình Sơn 4 Đăng ký
355 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Yên Định 2 Đăng ký
356 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Yên Định 4 Đăng ký
357 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Quán Lào 4 Đăng ký
358 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Trung 4 Đăng ký
359 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thọ 4 Đăng ký
360 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thịnh 4 Đăng ký
361 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thái 4 Đăng ký
362 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Tâm 4 Đăng ký
363 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Phong 4 Đăng ký
364 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Ninh 4 Đăng ký
365 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Lâm 4 Đăng ký
366 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Lạc 4 Đăng ký
367 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Hùng 4 Đăng ký
368 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Giang 4 Đăng ký
369 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Bái 4 Đăng ký
370 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quý Lộc 4 Đăng ký
371 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tường 4 Đăng ký
372 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tiến 4 Đăng ký
373 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Thành 4 Đăng ký
374 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tân 4 Đăng ký
375 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Long 4 Đăng ký
376 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Liên 4 Đăng ký
377 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hưng 4 Đăng ký
378 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hòa 4 Đăng ký
379 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hải 4 Đăng ký
380 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Bình 4 Đăng ký
381 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Thống Nhất 4 Đăng ký
382 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thị xã Nghi Sơn 2 Đăng ký
383 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn 4 Đăng ký
384 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Hòa 4 Đăng ký
385 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Xuân Lâm 4 Đăng ký
386 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tùng Lâm 4 Đăng ký
387 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Lâm 4 Đăng ký
388 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trúc Lâm 4 Đăng ký
389 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Triêu Dương 4 Đăng ký
390 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Tĩnh Hải 4 Đăng ký
391 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Thủy 4 Đăng ký
392 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Sơn 4 Đăng ký
393 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Trường 4 Đăng ký
394 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Tân Dân 4 Đăng ký
395 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Sơn 4 Đăng ký
396 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Lâm 4 Đăng ký
397 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Ninh Hải 4 Đăng ký
398 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ngọc Lĩnh 4 Đăng ký
399 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nghi Sơn 4 Đăng ký
400 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Mai Lâm 4 Đăng ký