UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Đông Hưng Toàn trình Đăng ký
3 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hưng Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
7 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
8 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
9 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
10 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
12 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
15 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
16 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
17 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
18 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
19 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
20 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ái Thượng Toàn trình Đăng ký
21 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ban Công Toàn trình Đăng ký
22 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cổ Lũng Toàn trình Đăng ký
23 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Hạ Toàn trình Đăng ký
24 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Lư Toàn trình Đăng ký
25 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Quang Toàn trình Đăng ký
26 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Thượng Toàn trình Đăng ký
27 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Điền Trung Toàn trình Đăng ký
28 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hạ Trung Toàn trình Đăng ký
29 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Kỳ Tân Toàn trình Đăng ký
30 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lâm Sa Toàn trình Đăng ký
31 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lũng Cao Toàn trình Đăng ký
32 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lũng Niêm Toàn trình Đăng ký
33 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Ngoại Toàn trình Đăng ký
34 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Nội Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Lương Trung Toàn trình Đăng ký
36 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Lập Toàn trình Đăng ký
37 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thành Lâm Toàn trình Đăng ký
38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thành Sơn Toàn trình Đăng ký
39 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiết Kế Toàn trình Đăng ký
40 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiết Ống Toàn trình Đăng ký
41 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Văn Nho Toàn trình Đăng ký
42 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
43 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Bắc Sơn Toàn trình Đăng ký
44 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Châu Toàn trình Đăng ký
45 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Cư Toàn trình Đăng ký
46 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Thọ Toàn trình Đăng ký
47 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Vinh Toàn trình Đăng ký
48 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Quảng Tiến Toàn trình Đăng ký
49 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trung Sơn Toàn trình Đăng ký
50 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
51 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Đại Toàn trình Đăng ký
52 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hùng Toàn trình Đăng ký
53 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Minh Toàn trình Đăng ký
54 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
55 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Nông Cống Toàn trình Đăng ký
56 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Mỹ Toàn trình Đăng ký
57 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Thiện Toàn trình Đăng ký
58 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Thắng Toàn trình Đăng ký
59 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vạn Hòa Toàn trình Đăng ký
60 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Văn Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Sơn Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tượng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Trung Toàn trình Đăng ký
64 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Minh Toàn trình Đăng ký
65 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
66 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Giang Toàn trình Đăng ký
67 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Ý Toàn trình Đăng ký
68 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Thành Toàn trình Đăng ký
69 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Chính Toàn trình Đăng ký
70 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Thọ Toàn trình Đăng ký
71 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Long Toàn trình Đăng ký
72 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thăng Bình Toàn trình Đăng ký
73 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Thắng Toàn trình Đăng ký
74 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Tân Toàn trình Đăng ký
75 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tế Lợi Toàn trình Đăng ký
76 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Thọ Toàn trình Đăng ký
77 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Phúc Toàn trình Đăng ký
78 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Khang Toàn trình Đăng ký
79 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Nghĩa Toàn trình Đăng ký
80 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Khôi Toàn trình Đăng ký
81 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Sơn Toàn trình Đăng ký
82 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Giang Toàn trình Đăng ký
83 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoàng Liêm Toàn trình Đăng ký
84 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Liêm Toàn trình Đăng ký
85 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Chính Toàn trình Đăng ký
86 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Công Bình Toàn trình Đăng ký
87 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
88 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
89 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Bình Toàn trình Đăng ký
90 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Châu Toàn trình Đăng ký
91 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phúc Do Toàn trình Đăng ký
92 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Yên Toàn trình Đăng ký
93 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
94 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tú Toàn trình Đăng ký
95 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Thành Toàn trình Đăng ký
96 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Thạch Toàn trình Đăng ký
97 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tân Toàn trình Đăng ký
98 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
99 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Sơn Toàn trình Đăng ký
100 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Quý Toàn trình Đăng ký
101 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Phú Toàn trình Đăng ký
102 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Lương Toàn trình Đăng ký
103 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Ngọc Toàn trình Đăng ký
104 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Phong Toàn trình Đăng ký
105 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Long Toàn trình Đăng ký
106 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Liên Toàn trình Đăng ký
107 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Giang Toàn trình Đăng ký
108 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
109 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Mường Mìn Toàn trình Đăng ký
110 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Na Mèo Toàn trình Đăng ký
111 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Điện Toàn trình Đăng ký
112 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Hà Toàn trình Đăng ký
113 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Lư Toàn trình Đăng ký
114 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Sơn Thủy Toàn trình Đăng ký
115 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tam Lư Toàn trình Đăng ký
116 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tam Thanh Toàn trình Đăng ký
117 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Hạ Toàn trình Đăng ký
118 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Thượng Toàn trình Đăng ký
119 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Tiến Toàn trình Đăng ký
120 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trung Xuân Toàn trình Đăng ký
121 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
122 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Hà Trung Toàn trình Đăng ký
123 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Yên Toàn trình Đăng ký
124 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Vinh Toàn trình Đăng ký
125 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Vân Toàn trình Đăng ký
126 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Toại Toàn trình Đăng ký
127 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Tiến Toàn trình Đăng ký
128 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Thanh Toàn trình Đăng ký
129 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Thái Toàn trình Đăng ký
130 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Tân Toàn trình Đăng ký
131 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Sơn Toàn trình Đăng ký
132 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Phú Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Phong Toàn trình Đăng ký
134 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Ninh Toàn trình Đăng ký
135 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Ngọc Toàn trình Đăng ký
136 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Long Toàn trình Đăng ký
137 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lĩnh Toàn trình Đăng ký
138 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lâm Toàn trình Đăng ký
139 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Lai Toàn trình Đăng ký
140 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Hải Toàn trình Đăng ký
141 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Giang Toàn trình Đăng ký
142 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Dương Toàn trình Đăng ký
143 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Đông Toàn trình Đăng ký
144 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Châu Toàn trình Đăng ký
145 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Bình Toàn trình Đăng ký
146 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hà Bắc Toàn trình Đăng ký
147 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
148 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Bút Sơn Toàn trình Đăng ký
149 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Yến Toàn trình Đăng ký
150 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Xuyên Toàn trình Đăng ký
151 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Xuân Toàn trình Đăng ký
152 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Vinh Toàn trình Đăng ký
153 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trường Toàn trình Đăng ký
154 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trung Toàn trình Đăng ký
155 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trinh Toàn trình Đăng ký
156 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Trạch Toàn trình Đăng ký
157 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Tiến Toàn trình Đăng ký
158 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thịnh Toàn trình Đăng ký
159 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thắng Toàn trình Đăng ký
160 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thành Toàn trình Đăng ký
161 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thanh Toàn trình Đăng ký
162 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Thái Toàn trình Đăng ký
163 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Tân Toàn trình Đăng ký
164 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Sơn Toàn trình Đăng ký
165 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Quý Toàn trình Đăng ký
166 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Quỷ Toàn trình Đăng ký
167 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phượng Toàn trình Đăng ký
168 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phúc Toàn trình Đăng ký
169 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phụ Toàn trình Đăng ký
170 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phú Toàn trình Đăng ký
171 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Phong Toàn trình Đăng ký
172 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Ngọc Toàn trình Đăng ký
173 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Minh Toàn trình Đăng ký
174 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lưu Toàn trình Đăng ký
175 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lương Toàn trình Đăng ký
176 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Lộc Toàn trình Đăng ký
177 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Kim Toàn trình Đăng ký
178 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Khê Toàn trình Đăng ký
179 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Khánh Toàn trình Đăng ký
180 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hợp Toàn trình Đăng ký
181 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hải Toàn trình Đăng ký
182 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Hà Toàn trình Đăng ký
183 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Giang Toàn trình Đăng ký
184 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đức Toàn trình Đăng ký
185 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đồng Toàn trình Đăng ký
186 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đông Toàn trình Đăng ký
187 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đạt Toàn trình Đăng ký
188 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Đạo Toàn trình Đăng ký
189 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Châu Toàn trình Đăng ký
190 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hoằng Cát Toàn trình Đăng ký
191 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
192 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
193 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Yên Toàn trình Đăng ký
194 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Tiến Toàn trình Đăng ký
195 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Thành Toàn trình Đăng ký
196 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Tân Toàn trình Đăng ký
197 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Phúc Toàn trình Đăng ký
198 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Ninh Toàn trình Đăng ký
199 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Minh Toàn trình Đăng ký
200 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Long Toàn trình Đăng ký
201 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Khang Toàn trình Đăng ký
202 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hưng Toàn trình Đăng ký
203 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hùng Toàn trình Đăng ký
204 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vĩnh An Toàn trình Đăng ký
205 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
206 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Rừng Thông Toàn trình Đăng ký
207 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Yên Toàn trình Đăng ký
208 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Văn Toàn trình Đăng ký
209 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Tiến Toàn trình Đăng ký
210 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Thịnh Toàn trình Đăng ký
211 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Thanh Toàn trình Đăng ký
212 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Quang Toàn trình Đăng ký
213 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Phú Toàn trình Đăng ký
214 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Ninh Toàn trình Đăng ký
215 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Nam Toàn trình Đăng ký
216 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Minh Toàn trình Đăng ký
217 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Khê Toàn trình Đăng ký
218 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hoàng Toàn trình Đăng ký
219 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Hòa Toàn trình Đăng ký
220 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đông Anh Toàn trình Đăng ký
221 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
222 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
223 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Yên Toàn trình Đăng ký
224 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Vọng Toàn trình Đăng ký
225 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Văn Toàn trình Đăng ký
226 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trường Toàn trình Đăng ký
227 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trung Toàn trình Đăng ký
228 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Trạch Toàn trình Đăng ký
229 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Thái Toàn trình Đăng ký
230 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Thạch Toàn trình Đăng ký
231 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Tân Toàn trình Đăng ký
232 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Phúc Toàn trình Đăng ký
233 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Phong Toàn trình Đăng ký
234 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Nhân Toàn trình Đăng ký
235 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Ninh Toàn trình Đăng ký
236 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Ngọc Toàn trình Đăng ký
237 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lưu Toàn trình Đăng ký
238 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Long Toàn trình Đăng ký
239 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lợi Toàn trình Đăng ký
240 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lộc Toàn trình Đăng ký
241 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
242 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Khê Toàn trình Đăng ký
243 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hòa Toàn trình Đăng ký
244 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Hải Toàn trình Đăng ký
245 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Giao Toàn trình Đăng ký
246 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Đức Toàn trình Đăng ký
247 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Định Toàn trình Đăng ký
248 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quảng Bình Toàn trình Đăng ký
249 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
250 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
251 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Yên Toàn trình Đăng ký
252 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Vinh Toàn trình Đăng ký
253 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Văn Toàn trình Đăng ký
254 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Trường Toàn trình Đăng ký
255 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Trung Toàn trình Đăng ký
256 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Tiến Toàn trình Đăng ký
257 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thủy Toàn trình Đăng ký
258 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thiện Toàn trình Đăng ký
259 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thắng Toàn trình Đăng ký
260 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thành Toàn trình Đăng ký
261 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thanh Toàn trình Đăng ký
262 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thạch Toàn trình Đăng ký
263 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Thái Toàn trình Đăng ký
264 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Tân Toàn trình Đăng ký
265 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Phú Toàn trình Đăng ký
266 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Nhân Toàn trình Đăng ký
267 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Mỹ Toàn trình Đăng ký
268 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Lĩnh Toàn trình Đăng ký
269 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Liên Toàn trình Đăng ký
270 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Hưng Toàn trình Đăng ký
271 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Hải Toàn trình Đăng ký
272 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Giáp Toàn trình Đăng ký
273 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Điền Toàn trình Đăng ký
274 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga Bạch Toàn trình Đăng ký
275 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nga An Toàn trình Đăng ký
276 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ba Đình Toàn trình Đăng ký
277 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
278 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà Toàn trình Đăng ký
279 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Vũ Toàn trình Đăng ký
280 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Viên Toàn trình Đăng ký
281 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Vận Toàn trình Đăng ký
282 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Trung Toàn trình Đăng ký
283 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Toán Toàn trình Đăng ký
284 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tiến Toàn trình Đăng ký
285 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Thịnh Toàn trình Đăng ký
286 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Thành Toàn trình Đăng ký
287 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tân Toàn trình Đăng ký
288 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Tâm Toàn trình Đăng ký
289 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Quang Toàn trình Đăng ký
290 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Phúc Toàn trình Đăng ký
291 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Phú Toàn trình Đăng ký
292 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Nguyên Toàn trình Đăng ký
293 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Ngọc Toàn trình Đăng ký
294 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Minh Toàn trình Đăng ký
295 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Lý Toàn trình Đăng ký
296 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Long Toàn trình Đăng ký
297 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Hợp Toàn trình Đăng ký
298 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Hòa Toàn trình Đăng ký
299 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Giao Toàn trình Đăng ký
300 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Giang Toàn trình Đăng ký
301 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Duy Toàn trình Đăng ký
302 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Đô Toàn trình Đăng ký
303 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Công Toàn trình Đăng ký
304 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Chính Toàn trình Đăng ký
305 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thiệu Châu Toàn trình Đăng ký
306 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
307 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
308 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Thọ Toàn trình Đăng ký
309 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Thịnh Toàn trình Đăng ký
310 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Xuân Lộc Toàn trình Đăng ký
311 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Văn Sơn Toàn trình Đăng ký
312 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Triệu Thành Toàn trình Đăng ký
313 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tiến Nông Toàn trình Đăng ký
314 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Vực Toàn trình Đăng ký
315 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Tiến Toàn trình Đăng ký
316 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Thế Toàn trình Đăng ký
317 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Tân Toàn trình Đăng ký
318 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Sơn Toàn trình Đăng ký
319 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Phú Toàn trình Đăng ký
320 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Dân Toàn trình Đăng ký
321 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Cường Toàn trình Đăng ký
322 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thọ Bình Toàn trình Đăng ký
323 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thái Hòa Toàn trình Đăng ký
324 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Ninh Toàn trình Đăng ký
325 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nông Trường Toàn trình Đăng ký
326 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Sơn Toàn trình Đăng ký
327 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Dân Toàn trình Đăng ký
328 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Minh Châu Toàn trình Đăng ký
329 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Khuyến Nông Toàn trình Đăng ký
330 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Tiến Toàn trình Đăng ký
331 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Thắng Toàn trình Đăng ký
332 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hợp Lý Toàn trình Đăng ký
333 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Đồng Tiến Toàn trình Đăng ký
334 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Quyền Toàn trình Đăng ký
335 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Lý Toàn trình Đăng ký
336 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Dân Lực Toàn trình Đăng ký
337 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Bình Sơn Toàn trình Đăng ký
338 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
339 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Quán Lào Toàn trình Đăng ký
340 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Trung Toàn trình Đăng ký
341 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thọ Toàn trình Đăng ký
342 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thịnh Toàn trình Đăng ký
343 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Thái Toàn trình Đăng ký
344 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Tâm Toàn trình Đăng ký
345 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Phong Toàn trình Đăng ký
346 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Ninh Toàn trình Đăng ký
347 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Lâm Toàn trình Đăng ký
348 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Lạc Toàn trình Đăng ký
349 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Hùng Toàn trình Đăng ký
350 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Giang Toàn trình Đăng ký
351 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Yên Bái Toàn trình Đăng ký
352 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Quý Lộc Toàn trình Đăng ký
353 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tường Toàn trình Đăng ký
354 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tiến Toàn trình Đăng ký
355 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Thành Toàn trình Đăng ký
356 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Tân Toàn trình Đăng ký
357 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Long Toàn trình Đăng ký
358 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Liên Toàn trình Đăng ký
359 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hưng Toàn trình Đăng ký
360 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hòa Toàn trình Đăng ký
361 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hải Toàn trình Đăng ký
362 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
363 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Thống Nhất Toàn trình Đăng ký
364 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
365 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Hòa Toàn trình Đăng ký
366 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Xuân Lâm Toàn trình Đăng ký
367 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tùng Lâm Toàn trình Đăng ký
368 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Trường Lâm Toàn trình Đăng ký
369 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Trúc Lâm Toàn trình Đăng ký
370 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Triêu Dương Toàn trình Đăng ký
371 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Tĩnh Hải Toàn trình Đăng ký
372 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Thủy Toàn trình Đăng ký
373 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Sơn Toàn trình Đăng ký
374 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Trường Toàn trình Đăng ký
375 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Tân Dân Toàn trình Đăng ký
376 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Sơn Toàn trình Đăng ký
377 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Lâm Toàn trình Đăng ký
378 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Ninh Hải Toàn trình Đăng ký
379 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Ngọc Lĩnh Toàn trình Đăng ký
380 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
381 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Mai Lâm Toàn trình Đăng ký
382 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hùng Sơn Toàn trình Đăng ký
383 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hải Yến Toàn trình Đăng ký
384 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Thượng Toàn trình Đăng ký
385 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Thanh Toàn trình Đăng ký
386 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Ninh Toàn trình Đăng ký
387 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hải Nhân Toàn trình Đăng ký
388 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Lĩnh Toàn trình Đăng ký
389 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Hòa Toàn trình Đăng ký
390 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Hải Hà Toàn trình Đăng ký
391 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải Châu Toàn trình Đăng ký
392 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Hải An Toàn trình Đăng ký
393 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Hải Toàn trình Đăng ký
394 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Các Sơn Toàn trình Đăng ký
395 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Phường Bình Minh Toàn trình Đăng ký
396 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Ngọc Lặc Toàn trình Đăng ký
397 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Thị trấn Ngọc Lặc Toàn trình Đăng ký
398 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Vân Am Toàn trình Đăng ký
399 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thúy Sơn Toàn trình Đăng ký
400 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Thạch Lập Toàn trình Đăng ký