UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Đông Hưng Đăng ký
2 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Xã Đông Hưng Đăng ký
4 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
5 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
7 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
9 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
10 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
12 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
14 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
15 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Bá Thước Một phần Đăng ký
16 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thành phố Sầm Sơn Một phần Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Nông Cống Một phần Đăng ký
18 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
19 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Quan Sơn Một phần Đăng ký
20 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Hà Trung Một phần Đăng ký
21 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Hoằng Hóa Một phần Đăng ký
22 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Đông Sơn Một phần Đăng ký
24 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Quảng Xương Một phần Đăng ký
25 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
26 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thiệu Hóa Một phần Đăng ký
27 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Triệu Sơn Một phần Đăng ký
28 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Yên Định Một phần Đăng ký
29 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thị xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
30 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Ngọc Lặc Một phần Đăng ký
31 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
32 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
33 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Như Thanh Một phần Đăng ký
34 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Như Xuân Một phần Đăng ký
35 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
36 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Lang Chánh Một phần Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Quan Hóa Một phần Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
39 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bá Thước Đăng ký
40 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Sầm Sơn Đăng ký
41 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nông Cống Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Sơn Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hà Trung Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hoằng Hóa Đăng ký
46 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Đăng ký
47 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Đông Sơn Đăng ký
48 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quảng Xương Đăng ký
49 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nga Sơn Đăng ký
50 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thiệu Hóa Đăng ký
51 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Triệu Sơn Đăng ký
52 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Yên Định Đăng ký
53 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Nghi Sơn Đăng ký
54 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Ngọc Lặc Đăng ký
55 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Đăng ký
56 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
57 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh Đăng ký
58 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Xuân Đăng ký
59 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
60 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lang Chánh Đăng ký
61 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Hóa Đăng ký
62 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Đăng ký
63 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bá Thước Một phần Đăng ký
64 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Sầm Sơn Một phần Đăng ký
65 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nông Cống Một phần Đăng ký
66 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
67 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Sơn Một phần Đăng ký
68 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hà Trung Một phần Đăng ký
69 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hoằng Hóa Một phần Đăng ký
70 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
71 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Đông Sơn Một phần Đăng ký
72 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quảng Xương Một phần Đăng ký
73 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
74 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thiệu Hóa Một phần Đăng ký
75 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Triệu Sơn Một phần Đăng ký
76 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Yên Định Một phần Đăng ký
77 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Nghi Sơn Một phần Đăng ký
78 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Ngọc Lặc Một phần Đăng ký
79 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
80 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
81 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh Một phần Đăng ký
82 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Xuân Một phần Đăng ký
83 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
84 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lang Chánh Một phần Đăng ký
85 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Hóa Một phần Đăng ký
86 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
87 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Lam Sơn Đăng ký
88 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
89 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Phường Lam Sơn Đăng ký
90 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
91 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
92 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lộc Tân Một phần Đăng ký
93 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thịnh Lộc Một phần Đăng ký
94 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Văn Lộc Một phần Đăng ký
95 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường An Hoạch Một phần Đăng ký
96 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Ba Đình Một phần Đăng ký
97 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Điện Biên Một phần Đăng ký
98 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Thọ Một phần Đăng ký
99 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Cương Một phần Đăng ký
100 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Hải Một phần Đăng ký
101 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Hương Một phần Đăng ký
102 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Sơn Một phần Đăng ký
103 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Vệ Một phần Đăng ký
104 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Hàm Rồng Một phần Đăng ký
105 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Nam Ngạn Một phần Đăng ký
106 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Phú Sơn Một phần Đăng ký
107 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Hưng Một phần Đăng ký
108 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Thành Một phần Đăng ký
109 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Thắng Một phần Đăng ký
110 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Tào Xuyên Một phần Đăng ký
111 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Tân Sơn Một phần Đăng ký
112 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Trường Thi Một phần Đăng ký
113 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Lĩnh Một phần Đăng ký
114 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Tân Một phần Đăng ký
115 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Vinh Một phần Đăng ký
116 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Anh Một phần Đăng ký
117 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đại Một phần Đăng ký
118 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Long Một phần Đăng ký
119 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Lý Một phần Đăng ký
120 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Quang Một phần Đăng ký
121 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Cát Một phần Đăng ký
122 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Đông Một phần Đăng ký
123 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Phú Một phần Đăng ký
124 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Tâm Một phần Đăng ký
125 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Thịnh Một phần Đăng ký
126 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Thiệu Dương Một phần Đăng ký
127 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Thiệu Khánh Một phần Đăng ký
128 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thiệu Vân Một phần Đăng ký
129 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Bắc Sơn Một phần Đăng ký
130 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Châu Một phần Đăng ký
131 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Cư Một phần Đăng ký
132 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Thọ Một phần Đăng ký
133 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Vinh Một phần Đăng ký
134 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Quảng Tiến Một phần Đăng ký
135 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Trung Sơn Một phần Đăng ký
136 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Trường Sơn Một phần Đăng ký
137 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quảng Đại Một phần Đăng ký
138 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quảng Hùng Một phần Đăng ký
139 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quảng Minh Một phần Đăng ký
140 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Ba Đình Một phần Đăng ký
141 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Bắc Sơn Một phần Đăng ký
142 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Đông Sơn Một phần Đăng ký
143 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Lam Sơn Một phần Đăng ký
144 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Ngọc Trạo Một phần Đăng ký
145 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Phường Phú Sơn Một phần Đăng ký
146 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Lan Một phần Đăng ký
147 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quang Trung Một phần Đăng ký
148 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ái Thượng Một phần Đăng ký
149 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ban Công Một phần Đăng ký
150 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cổ Lũng Một phần Đăng ký
151 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Điền Hạ Một phần Đăng ký
152 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Điền Lư Một phần Đăng ký
153 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Điền Quang Một phần Đăng ký
154 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Điền Thượng Một phần Đăng ký
155 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Điền Trung Một phần Đăng ký
156 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hạ Trung Một phần Đăng ký
157 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Kỳ Tân Một phần Đăng ký
158 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lâm Sa Một phần Đăng ký
159 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lũng Cao Một phần Đăng ký
160 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lũng Niêm Một phần Đăng ký
161 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lương Ngoại Một phần Đăng ký
162 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lương Nội Một phần Đăng ký
163 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lương Trung Một phần Đăng ký
164 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Lập Một phần Đăng ký
165 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thành Lâm Một phần Đăng ký
166 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thành Sơn Một phần Đăng ký
167 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thiết Kế Một phần Đăng ký
168 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thiết Ống Một phần Đăng ký
169 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Văn Nho Một phần Đăng ký
170 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Cẩm Thủy Một phần Đăng ký
171 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Bình Một phần Đăng ký
172 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Châu Một phần Đăng ký
173 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phúc Do Một phần Đăng ký
174 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Yên Một phần Đăng ký
175 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
176 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
177 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Thành Một phần Đăng ký
178 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Thạch Một phần Đăng ký
179 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Tân Một phần Đăng ký
180 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Tâm Một phần Đăng ký
181 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Sơn Một phần Đăng ký
182 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Quý Một phần Đăng ký
183 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Phú Một phần Đăng ký
184 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Lương Một phần Đăng ký
185 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Ngọc Một phần Đăng ký
186 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Phong Một phần Đăng ký
187 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Long Một phần Đăng ký
188 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Liên Một phần Đăng ký
189 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Giang Một phần Đăng ký
190 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Rừng Thông Một phần Đăng ký
191 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Yên Một phần Đăng ký
192 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Văn Một phần Đăng ký
193 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Tiến Một phần Đăng ký
194 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Thịnh Một phần Đăng ký
195 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Thanh Một phần Đăng ký
196 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Quang Một phần Đăng ký
197 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Phú Một phần Đăng ký
198 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Ninh Một phần Đăng ký
199 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Nam Một phần Đăng ký
200 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Minh Một phần Đăng ký
201 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Khê Một phần Đăng ký
202 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Hoàng Một phần Đăng ký
203 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Hòa Một phần Đăng ký
204 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đông Anh Một phần Đăng ký
205 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Hà Trung Một phần Đăng ký
206 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Yên Một phần Đăng ký
207 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Vinh Một phần Đăng ký
208 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Vân Một phần Đăng ký
209 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Toại Một phần Đăng ký
210 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Tiến Một phần Đăng ký
211 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Thanh Một phần Đăng ký
212 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Thái Một phần Đăng ký
213 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Tân Một phần Đăng ký
214 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Sơn Một phần Đăng ký
215 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Phú Một phần Đăng ký
216 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Phong Một phần Đăng ký
217 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Ninh Một phần Đăng ký
218 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Ngọc Một phần Đăng ký
219 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Long Một phần Đăng ký
220 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Lĩnh Một phần Đăng ký
221 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Lâm Một phần Đăng ký
222 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Lai Một phần Đăng ký
223 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Hải Một phần Đăng ký
224 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Giang Một phần Đăng ký
225 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Dương Một phần Đăng ký
226 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Đông Một phần Đăng ký
227 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Châu Một phần Đăng ký
228 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Bình Một phần Đăng ký
229 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hà Bắc Một phần Đăng ký
230 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Bút Sơn Một phần Đăng ký
231 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Yến Một phần Đăng ký
232 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Xuyên Một phần Đăng ký
233 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Xuân Một phần Đăng ký
234 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Vinh Một phần Đăng ký
235 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Trường Một phần Đăng ký
236 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Trung Một phần Đăng ký
237 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Trinh Một phần Đăng ký
238 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Trạch Một phần Đăng ký
239 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Tiến Một phần Đăng ký
240 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Thịnh Một phần Đăng ký
241 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Thắng Một phần Đăng ký
242 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Thành Một phần Đăng ký
243 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Thanh Một phần Đăng ký
244 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Thái Một phần Đăng ký
245 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Tân Một phần Đăng ký
246 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Sơn Một phần Đăng ký
247 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Quý Một phần Đăng ký
248 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Quỷ Một phần Đăng ký
249 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Phượng Một phần Đăng ký
250 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Phúc Một phần Đăng ký
251 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Phụ Một phần Đăng ký
252 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Phú Một phần Đăng ký
253 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Phong Một phần Đăng ký
254 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Ngọc Một phần Đăng ký
255 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Minh Một phần Đăng ký
256 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Lưu Một phần Đăng ký
257 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Lương Một phần Đăng ký
258 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Lộc Một phần Đăng ký
259 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Kim Một phần Đăng ký
260 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Khê Một phần Đăng ký
261 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Khánh Một phần Đăng ký
262 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Hợp Một phần Đăng ký
263 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Hải Một phần Đăng ký
264 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Hà Một phần Đăng ký
265 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Giang Một phần Đăng ký
266 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đức Một phần Đăng ký
267 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đồng Một phần Đăng ký
268 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đông Một phần Đăng ký
269 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đạt Một phần Đăng ký
270 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Đạo Một phần Đăng ký
271 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Châu Một phần Đăng ký
272 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hoằng Cát Một phần Đăng ký
273 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Lang Chánh Một phần Đăng ký
274 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Thắng Một phần Đăng ký
275 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Khương Một phần Đăng ký
276 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trí Nang Một phần Đăng ký
277 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Phúc Một phần Đăng ký
278 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tam Văn Một phần Đăng ký
279 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quang Hiến Một phần Đăng ký
280 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lâm Phú Một phần Đăng ký
281 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Giao Thiện Một phần Đăng ký
282 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Giao An Một phần Đăng ký
283 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đồng Lương Một phần Đăng ký
284 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Mường Lát Một phần Đăng ký
285 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Mường Chanh Một phần Đăng ký
286 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Mường Lý Một phần Đăng ký
287 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nhi Sơn Một phần Đăng ký
288 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Pù Nhi Một phần Đăng ký
289 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quang Chiểu Một phần Đăng ký
290 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tam Chung Một phần Đăng ký
291 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tén Tằn Một phần Đăng ký
292 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trung Lý Một phần Đăng ký
293 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Nga Sơn Một phần Đăng ký
294 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Yên Một phần Đăng ký
295 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Vinh Một phần Đăng ký
296 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Văn Một phần Đăng ký
297 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Trường Một phần Đăng ký
298 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Trung Một phần Đăng ký
299 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Tiến Một phần Đăng ký
300 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thủy Một phần Đăng ký
301 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thiện Một phần Đăng ký
302 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thắng Một phần Đăng ký
303 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thành Một phần Đăng ký
304 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thanh Một phần Đăng ký
305 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thạch Một phần Đăng ký
306 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Thái Một phần Đăng ký
307 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Tân Một phần Đăng ký
308 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Phú Một phần Đăng ký
309 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Nhân Một phần Đăng ký
310 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Mỹ Một phần Đăng ký
311 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Lĩnh Một phần Đăng ký
312 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Liên Một phần Đăng ký
313 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Hưng Một phần Đăng ký
314 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Hải Một phần Đăng ký
315 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Giáp Một phần Đăng ký
316 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Điền Một phần Đăng ký
317 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga Bạch Một phần Đăng ký
318 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nga An Một phần Đăng ký
319 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ba Đình Một phần Đăng ký
320 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Ngọc Lặc Một phần Đăng ký
321 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Vân Am Một phần Đăng ký
322 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thúy Sơn Một phần Đăng ký
323 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thạch Lập Một phần Đăng ký
324 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Quang Trung Một phần Đăng ký
325 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phùng Minh Một phần Đăng ký
326 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phùng Giáo Một phần Đăng ký
327 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phúc Thịnh Một phần Đăng ký
328 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Nguyệt Ấn Một phần Đăng ký
329 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ngọc Trung Một phần Đăng ký
330 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ngọc Sơn Một phần Đăng ký
331 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ngọc Liên Một phần Đăng ký
332 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Ngọc Khê Một phần Đăng ký
333 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Mỹ Tân Một phần Đăng ký
334 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Minh Tiến Một phần Đăng ký
335 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Minh Sơn Một phần Đăng ký
336 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lộc Thịnh Một phần Đăng ký
337 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Lam Sơn Một phần Đăng ký
338 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Kiên Thọ Một phần Đăng ký
339 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Đồng Thịnh Một phần Đăng ký
340 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cao Thịnh Một phần Đăng ký
341 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cao Ngọc Một phần Đăng ký
342 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Bến Sung Một phần Đăng ký
343 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Thọ Một phần Đăng ký
344 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Lạc Một phần Đăng ký
345 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Thọ Một phần Đăng ký
346 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Thái Một phần Đăng ký
347 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Phúc Một phần Đăng ký
348 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Khang Một phần Đăng ký
349 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Du Một phần Đăng ký
350 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Tân Một phần Đăng ký
351 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Kỳ Một phần Đăng ký
352 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phượng Nghi Một phần Đăng ký
353 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phúc Đường Một phần Đăng ký
354 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Phú Nhuận Một phần Đăng ký
355 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Mậu Lâm Một phần Đăng ký
356 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hải Vân Một phần Đăng ký
357 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hải Long Một phần Đăng ký
358 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cán Khê Một phần Đăng ký
359 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Yên Cát Một phần Đăng ký
360 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Lễ Một phần Đăng ký
361 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Quỳ Một phần Đăng ký
362 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Hòa Một phần Đăng ký
363 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Xuân Bình Một phần Đăng ký
364 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thượng Ninh Một phần Đăng ký
365 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Sơn Một phần Đăng ký
366 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Xuân Một phần Đăng ký
367 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Quân Một phần Đăng ký
368 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Phong Một phần Đăng ký
369 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lâm Một phần Đăng ký
370 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Hòa Một phần Đăng ký
371 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Bình Một phần Đăng ký
372 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Hóa Quỳ Một phần Đăng ký
373 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cát Vân Một phần Đăng ký
374 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cát Tân Một phần Đăng ký
375 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Bình Lương Một phần Đăng ký
376 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Bãi Trành Một phần Đăng ký
377 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Thị trấn Nông Cống Một phần Đăng ký
378 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Yên Mỹ Một phần Đăng ký
379 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Vạn Thiện Một phần Đăng ký
380 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Vạn Thắng Một phần Đăng ký
381 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Vạn Hòa Một phần Đăng ký
382 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tượng Văn Một phần Đăng ký
383 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tượng Sơn Một phần Đăng ký
384 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tượng Lĩnh Một phần Đăng ký
385 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trường Trung Một phần Đăng ký
386 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trường Minh Một phần Đăng ký
387 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trường Sơn Một phần Đăng ký
388 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trường Giang Một phần Đăng ký
389 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trung Ý Một phần Đăng ký
390 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trung Thành Một phần Đăng ký
391 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Trung Chính Một phần Đăng ký
392 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thăng Thọ Một phần Đăng ký
393 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thăng Long Một phần Đăng ký
394 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Thăng Bình Một phần Đăng ký
395 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tế Thắng Một phần Đăng ký
396 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tế Tân Một phần Đăng ký
397 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tế Lợi Một phần Đăng ký
398 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Thọ Một phần Đăng ký
399 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Phúc Một phần Đăng ký
400 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Khang Một phần Đăng ký