UBND Cấp xã

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký