UBND Cấp xã

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần Đăng ký