UBND Cấp xã

Có 28 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa 4 Đăng ký
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc 4 Đăng ký
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn 4 Đăng ký
4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Bá Thước 4 Đăng ký
5 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Sầm Sơn 4 Đăng ký
6 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Nông Cống 4 Đăng ký
7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Cẩm Thủy 4 Đăng ký
8 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quan Sơn 4 Đăng ký
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hà Trung 4 Đăng ký
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hoằng Hóa 4 Đăng ký
11 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
12 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Đông Sơn 4 Đăng ký
13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quảng Xương 4 Đăng ký
14 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Nga Sơn 4 Đăng ký
15 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thiệu Hóa 4 Đăng ký
16 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Triệu Sơn 4 Đăng ký
17 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Yên Định 4 Đăng ký
18 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Nghi Sơn 4 Đăng ký
19 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Ngọc Lặc 4 Đăng ký
20 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
22 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
23 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Xuân 4 Đăng ký
24 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân 4 Đăng ký
25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Lang Chánh 4 Đăng ký
26 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quan Hóa 4 Đăng ký
27 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Mường Lát 4 Đăng ký
28 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký