UBND Cấp xã

Có 28 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
5 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
6 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
8 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
11 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
12 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
14 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
15 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
16 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
17 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
18 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
19 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Ngọc Lặc Toàn trình Đăng ký
20 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
22 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh Toàn trình Đăng ký
23 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Xuân Toàn trình Đăng ký
24 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Lang Chánh Toàn trình Đăng ký
26 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Quan Hóa Toàn trình Đăng ký
27 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Mường Lát Toàn trình Đăng ký
28 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký