UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
3 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
4 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
6 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
7 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
8 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
9 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
13 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
16 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
17 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
18 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
19 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
20 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
21 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
22 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
23 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
24 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
25 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
26 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Đăng ký
27 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây dựng Đăng ký
28 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
29 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Đăng ký
30 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Đăng ký
31 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Đăng ký
32 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
33 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
34 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Đăng ký
35 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Sở Xây dựng Đăng ký
36 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Sở Xây dựng Đăng ký
37 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
38 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
39 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
40 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
41 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Đăng ký
42 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Đăng ký
43 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Đăng ký
44 Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
45 Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Đăng ký
46 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
47 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
48 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
49 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
50 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
51 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
52 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
53 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
54 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
55 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
56 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
57 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
58 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
59 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
60 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
61 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
62 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
63 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
64 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
65 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
66 Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký
67 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
68 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
69 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
70 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăng ký
71 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
72 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăng ký
73 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
74 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
75 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
76 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
77 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
78 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăng ký
79 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
80 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Một phần Đăng ký
81 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Một phần Đăng ký
82 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
83 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
84 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
85 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
86 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
87 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Sở Công thương Một phần Đăng ký
88 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
89 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
90 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
91 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
92 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
93 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
94 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
95 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
96 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Đăng ký
97 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
98 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Một phần Đăng ký
99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
100 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Đăng ký
101 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Đăng ký
102 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Đăng ký
103 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Một phần Đăng ký
104 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Đăng ký
105 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Đăng ký
106 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Đăng ký
107 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
108 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Một phần Đăng ký
109 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Một phần Đăng ký
110 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
111 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Một phần Đăng ký
112 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
113 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
114 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện. Sở Công thương Đăng ký
115 Cấp lại thẻ an toàn điện. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
116 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện. Sở Công thương Đăng ký
117 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
118 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
119 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
120 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương Đăng ký
121 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương Đăng ký
122 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công thương Đăng ký
123 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Đăng ký
124 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Đăng ký
125 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
126 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
127 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
128 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
129 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
130 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
131 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
132 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
134 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
135 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
136 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
137 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
138 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Sở Nội vụ Đăng ký
139 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
140 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
141 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
142 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
143 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ Đăng ký
144 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
145 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
146 Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
147 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Đăng ký
148 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam Sở Nội vụ Đăng ký
149 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là nguời đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ Đăng ký
150 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Đăng ký
151 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
152 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
153 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
154 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
155 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
156 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
157 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
158 Tự giải thể quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
159 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Đăng ký
160 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Đăng ký
161 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Đăng ký
162 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Đăng ký
163 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Đăng ký
164 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Đăng ký
165 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Đăng ký
166 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Đăng ký
167 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Đăng ký
168 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
169 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Đăng ký
170 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Đăng ký
171 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Đăng ký
172 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Đăng ký
173 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Đăng ký
174 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
175 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
176 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
177 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp Đăng ký
178 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Đăng ký
179 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
180 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
181 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
182 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
183 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
184 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Đăng ký
185 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Đăng ký
186 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng Sở Tư pháp Đăng ký
187 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
188 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
189 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
190 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Đăng ký
191 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Đăng ký
192 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Đăng ký
193 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
194 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
195 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Đăng ký
196 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Đăng ký
197 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Đăng ký
198 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Đăng ký
199 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Đăng ký
200 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
201 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
202 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Đăng ký
203 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp Đăng ký
204 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp Đăng ký
205 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Đăng ký
206 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Đăng ký
207 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp Đăng ký
208 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp Đăng ký
209 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Đăng ký
210 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Sở Tư pháp Đăng ký
211 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp Đăng ký
212 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Đăng ký
213 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Đăng ký
214 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Đăng ký
215 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
216 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
217 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
218 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
219 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
220 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Đăng ký
221 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
222 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Đăng ký
223 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Đăng ký
224 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Đăng ký
225 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Đăng ký
226 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp Đăng ký
227 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Đăng ký
228 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Đăng ký
229 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Đăng ký
230 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
231 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
232 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
233 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
234 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
235 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
236 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
237 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
238 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
239 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
240 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
241 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
242 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
243 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
244 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
245 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
246 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
247 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
248 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
249 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
250 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
251 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
252 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
253 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
254 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
255 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
256 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
257 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
258 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
259 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
260 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
261 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
262 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
263 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
264 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
265 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
266 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
267 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
268 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
269 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
270 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
271 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
272 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
273 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
274 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
275 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
276 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
277 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
278 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
279 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
280 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
281 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
282 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
283 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
284 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
285 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
286 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
287 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
288 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Đăng ký
289 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
290 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
291 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
292 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
293 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
294 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
295 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
296 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
297 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
298 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ), thay đổi hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (VPĐK) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
299 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
300 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
301 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
302 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
303 Đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
304 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
305 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
306 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
307 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
308 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
309 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
310 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
311 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
312 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
313 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
314 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
315 Thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
316 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp Trung ương Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
317 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3 ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
318 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
319 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
320 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
321 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
322 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
323 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
324 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
325 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
326 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
327 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
328 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
329 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
330 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
331 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
332 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
333 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
334 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
335 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
336 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
337 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
338 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
339 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
340 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
341 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
342 Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
343 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
344 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
345 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
346 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
347 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở hoạt động về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên đất liền và vùng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
348 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
349 Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
350 Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
351 Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
352 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
353 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
354 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
355 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
356 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Đăng ký
357 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
358 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Đăng ký
359 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
360 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
361 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Đăng ký
362 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Đăng ký
363 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Đăng ký
364 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Đăng ký
365 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Nội vụ Đăng ký
366 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Đăng ký
367 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trỡ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Đăng ký
368 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
369 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
370 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải Đăng ký
371 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
372 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đăng ký
373 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo. Sở Giao thông vận tải Đăng ký
374 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
375 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
376 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
377 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải Đăng ký
378 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải Đăng ký
379 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Đăng ký
380 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải Đăng ký
381 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Sở Giao thông vận tải Đăng ký
382 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
383 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
384 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đăng ký
385 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đăng ký
386 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
387 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
388 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
389 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải Đăng ký
390 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Đăng ký
391 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia Sở Giao thông vận tải Đăng ký
392 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải Đăng ký
393 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Sở Giao thông vận tải Đăng ký
394 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Sở Giao thông vận tải Đăng ký
395 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
396 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. Sở Giao thông vận tải Đăng ký
397 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đăng ký
398 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Đăng ký
399 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
400 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký