UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Hưng 3 Đăng ký
2 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Đông Hưng 2 Đăng ký
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa 3 Đăng ký
5 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc 3 Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn 3 Đăng ký
7 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bá Thước 3 Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Sầm Sơn 3 Đăng ký
9 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nông Cống 3 Đăng ký
10 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Sơn 3 Đăng ký
12 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hà Trung 3 Đăng ký
13 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
14 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc 3 Đăng ký
15 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Đông Sơn 3 Đăng ký
16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quảng Xương 3 Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Nga Sơn 3 Đăng ký
18 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thiệu Hóa 3 Đăng ký
19 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Triệu Sơn 3 Đăng ký
20 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Yên Định 3 Đăng ký
21 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Nghi Sơn 3 Đăng ký
22 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Ngọc Lặc 3 Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
24 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
25 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
26 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Xuân 3 Đăng ký
27 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân 3 Đăng ký
28 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lang Chánh 3 Đăng ký
29 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Quan Hóa 3 Đăng ký
30 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
31 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Lam Sơn 3 Đăng ký
32 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Phường Lam Sơn 2 Đăng ký
33 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Phường Lam Sơn 2 Đăng ký
34 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lộc Tân 3 Đăng ký
35 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thịnh Lộc 3 Đăng ký
36 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Văn Lộc 3 Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường An Hoạch 3 Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Ba Đình 3 Đăng ký
39 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Điện Biên 3 Đăng ký
40 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Thọ 3 Đăng ký
41 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Cương 3 Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Hải 3 Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Hương 3 Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Sơn 3 Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Vệ 3 Đăng ký
46 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Hàm Rồng 3 Đăng ký
47 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Nam Ngạn 3 Đăng ký
48 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Sơn 3 Đăng ký
49 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Hưng 3 Đăng ký
50 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Thành 3 Đăng ký
51 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Thắng 3 Đăng ký
52 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Tào Xuyên 3 Đăng ký
53 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Tân Sơn 3 Đăng ký
54 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Trường Thi 3 Đăng ký
55 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Lĩnh 3 Đăng ký
56 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Tân 3 Đăng ký
57 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Vinh 3 Đăng ký
58 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Anh 3 Đăng ký
59 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đại 3 Đăng ký
60 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Long 3 Đăng ký
61 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Lý 3 Đăng ký
62 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Quang 3 Đăng ký
63 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Cát 3 Đăng ký
64 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Đông 3 Đăng ký
65 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Phú 3 Đăng ký
66 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Tâm 3 Đăng ký
67 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Thịnh 3 Đăng ký
68 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Thiệu Dương 3 Đăng ký
69 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Thiệu Khánh 3 Đăng ký
70 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thiệu Vân 3 Đăng ký
71 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Bắc Sơn 3 Đăng ký
72 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Châu 3 Đăng ký
73 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Cư 3 Đăng ký
74 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Thọ 3 Đăng ký
75 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Vinh 3 Đăng ký
76 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Quảng Tiến 3 Đăng ký
77 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Trung Sơn 3 Đăng ký
78 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Trường Sơn 3 Đăng ký
79 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Đại 3 Đăng ký
80 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Hùng 3 Đăng ký
81 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Minh 3 Đăng ký
82 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Ba Đình 3 Đăng ký
83 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Bắc Sơn 3 Đăng ký
84 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Đông Sơn 3 Đăng ký
85 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Lam Sơn 3 Đăng ký
86 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Ngọc Trạo 3 Đăng ký
87 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Sơn 3 Đăng ký
88 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Lan 3 Đăng ký
89 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quang Trung 3 Đăng ký
90 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ái Thượng 3 Đăng ký
91 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ban Công 3 Đăng ký
92 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cổ Lũng 3 Đăng ký
93 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Điền Hạ 3 Đăng ký
94 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Điền Lư 3 Đăng ký
95 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Điền Quang 3 Đăng ký
96 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Điền Thượng 3 Đăng ký
97 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Điền Trung 3 Đăng ký
98 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hạ Trung 3 Đăng ký
99 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Kỳ Tân 3 Đăng ký
100 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lâm Sa 3 Đăng ký
101 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lũng Cao 3 Đăng ký
102 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lũng Niêm 3 Đăng ký
103 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lương Ngoại 3 Đăng ký
104 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lương Nội 3 Đăng ký
105 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lương Trung 3 Đăng ký
106 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Lập 3 Đăng ký
107 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thành Lâm 3 Đăng ký
108 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thành Sơn 3 Đăng ký
109 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thiết Kế 3 Đăng ký
110 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thiết Ống 3 Đăng ký
111 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Văn Nho 3 Đăng ký
112 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Cẩm Thủy 3 Đăng ký
113 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Bình 3 Đăng ký
114 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Châu 3 Đăng ký
115 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phúc Do 3 Đăng ký
116 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Yên 3 Đăng ký
117 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Vân 3 Đăng ký
118 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Tú 3 Đăng ký
119 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Thành 3 Đăng ký
120 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Thạch 3 Đăng ký
121 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Tân 3 Đăng ký
122 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Tâm 3 Đăng ký
123 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Sơn 3 Đăng ký
124 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Quý 3 Đăng ký
125 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Phú 3 Đăng ký
126 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Lương 3 Đăng ký
127 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Ngọc 3 Đăng ký
128 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Phong 3 Đăng ký
129 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Long 3 Đăng ký
130 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Liên 3 Đăng ký
131 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Giang 3 Đăng ký
132 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Rừng Thông 3 Đăng ký
133 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Yên 3 Đăng ký
134 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Văn 3 Đăng ký
135 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Tiến 3 Đăng ký
136 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Thịnh 3 Đăng ký
137 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Thanh 3 Đăng ký
138 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Quang 3 Đăng ký
139 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Phú 3 Đăng ký
140 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Ninh 3 Đăng ký
141 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Nam 3 Đăng ký
142 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Minh 3 Đăng ký
143 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Khê 3 Đăng ký
144 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Hoàng 3 Đăng ký
145 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Hòa 3 Đăng ký
146 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đông Anh 3 Đăng ký
147 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Hà Trung 3 Đăng ký
148 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Yên 3 Đăng ký
149 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Vinh 3 Đăng ký
150 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Vân 3 Đăng ký
151 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Toại 3 Đăng ký
152 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Tiến 3 Đăng ký
153 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Thanh 3 Đăng ký
154 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Thái 3 Đăng ký
155 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Tân 3 Đăng ký
156 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Sơn 3 Đăng ký
157 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Phú 3 Đăng ký
158 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Phong 3 Đăng ký
159 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Ninh 3 Đăng ký
160 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Ngọc 3 Đăng ký
161 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Long 3 Đăng ký
162 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Lĩnh 3 Đăng ký
163 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Lâm 3 Đăng ký
164 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Lai 3 Đăng ký
165 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Hải 3 Đăng ký
166 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Giang 3 Đăng ký
167 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Dương 3 Đăng ký
168 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Đông 3 Đăng ký
169 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Châu 3 Đăng ký
170 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Bình 3 Đăng ký
171 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hà Bắc 3 Đăng ký
172 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Bút Sơn 3 Đăng ký
173 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Yến 3 Đăng ký
174 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Xuyên 3 Đăng ký
175 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Xuân 3 Đăng ký
176 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Vinh 3 Đăng ký
177 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Trường 3 Đăng ký
178 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Trung 3 Đăng ký
179 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Trinh 3 Đăng ký
180 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Trạch 3 Đăng ký
181 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Tiến 3 Đăng ký
182 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Thịnh 3 Đăng ký
183 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Thắng 3 Đăng ký
184 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Thành 3 Đăng ký
185 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Thanh 3 Đăng ký
186 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Thái 3 Đăng ký
187 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Tân 3 Đăng ký
188 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Sơn 3 Đăng ký
189 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Quý 3 Đăng ký
190 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Quỷ 3 Đăng ký
191 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Phượng 3 Đăng ký
192 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Phúc 3 Đăng ký
193 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Phụ 3 Đăng ký
194 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Phú 3 Đăng ký
195 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Phong 3 Đăng ký
196 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Ngọc 3 Đăng ký
197 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Minh 3 Đăng ký
198 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Lưu 3 Đăng ký
199 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Lương 3 Đăng ký
200 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Lộc 3 Đăng ký
201 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Kim 3 Đăng ký
202 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Khê 3 Đăng ký
203 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Khánh 3 Đăng ký
204 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Hợp 3 Đăng ký
205 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Hải 3 Đăng ký
206 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Hà 3 Đăng ký
207 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Giang 3 Đăng ký
208 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đức 3 Đăng ký
209 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đồng 3 Đăng ký
210 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đông 3 Đăng ký
211 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đạt 3 Đăng ký
212 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Đạo 3 Đăng ký
213 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Châu 3 Đăng ký
214 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoằng Cát 3 Đăng ký
215 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Lang Chánh 3 Đăng ký
216 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Thắng 3 Đăng ký
217 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Khương 3 Đăng ký
218 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trí Nang 3 Đăng ký
219 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Phúc 3 Đăng ký
220 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tam Văn 3 Đăng ký
221 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quang Hiến 3 Đăng ký
222 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lâm Phú 3 Đăng ký
223 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Giao Thiện 3 Đăng ký
224 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Giao An 3 Đăng ký
225 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đồng Lương 3 Đăng ký
226 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Mường Lát 3 Đăng ký
227 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Mường Chanh 3 Đăng ký
228 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Mường Lý 3 Đăng ký
229 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nhi Sơn 3 Đăng ký
230 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Pù Nhi 3 Đăng ký
231 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quang Chiểu 3 Đăng ký
232 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tam Chung 3 Đăng ký
233 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tén Tằn 3 Đăng ký
234 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Lý 3 Đăng ký
235 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Nga Sơn 3 Đăng ký
236 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Yên 3 Đăng ký
237 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Vinh 3 Đăng ký
238 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Văn 3 Đăng ký
239 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Trường 3 Đăng ký
240 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Trung 3 Đăng ký
241 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Tiến 3 Đăng ký
242 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thủy 3 Đăng ký
243 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thiện 3 Đăng ký
244 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thắng 3 Đăng ký
245 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thành 3 Đăng ký
246 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thanh 3 Đăng ký
247 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thạch 3 Đăng ký
248 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Thái 3 Đăng ký
249 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Tân 3 Đăng ký
250 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Phú 3 Đăng ký
251 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Nhân 3 Đăng ký
252 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Mỹ 3 Đăng ký
253 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Lĩnh 3 Đăng ký
254 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Liên 3 Đăng ký
255 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Hưng 3 Đăng ký
256 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Hải 3 Đăng ký
257 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Giáp 3 Đăng ký
258 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Điền 3 Đăng ký
259 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga Bạch 3 Đăng ký
260 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nga An 3 Đăng ký
261 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ba Đình 3 Đăng ký
262 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Ngọc Lặc 3 Đăng ký
263 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Vân Am 3 Đăng ký
264 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thúy Sơn 3 Đăng ký
265 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thạch Lập 3 Đăng ký
266 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quang Trung 3 Đăng ký
267 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phùng Minh 3 Đăng ký
268 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phùng Giáo 3 Đăng ký
269 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phúc Thịnh 3 Đăng ký
270 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nguyệt Ấn 3 Đăng ký
271 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ngọc Trung 3 Đăng ký
272 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ngọc Sơn 3 Đăng ký
273 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ngọc Liên 3 Đăng ký
274 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Ngọc Khê 3 Đăng ký
275 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Mỹ Tân 3 Đăng ký
276 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Minh Tiến 3 Đăng ký
277 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Minh Sơn 3 Đăng ký
278 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lộc Thịnh 3 Đăng ký
279 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Lam Sơn 3 Đăng ký
280 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Kiên Thọ 3 Đăng ký
281 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Đồng Thịnh 3 Đăng ký
282 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cao Thịnh 3 Đăng ký
283 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cao Ngọc 3 Đăng ký
284 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Bến Sung 3 Đăng ký
285 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Thọ 3 Đăng ký
286 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Lạc 3 Đăng ký
287 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Thọ 3 Đăng ký
288 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Thái 3 Đăng ký
289 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Phúc 3 Đăng ký
290 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Khang 3 Đăng ký
291 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Du 3 Đăng ký
292 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Tân 3 Đăng ký
293 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Kỳ 3 Đăng ký
294 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phượng Nghi 3 Đăng ký
295 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phúc Đường 3 Đăng ký
296 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Nhuận 3 Đăng ký
297 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Mậu Lâm 3 Đăng ký
298 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hải Vân 3 Đăng ký
299 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hải Long 3 Đăng ký
300 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cán Khê 3 Đăng ký
301 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Yên Cát 3 Đăng ký
302 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Lễ 3 Đăng ký
303 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Quỳ 3 Đăng ký
304 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Hòa 3 Đăng ký
305 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Bình 3 Đăng ký
306 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thượng Ninh 3 Đăng ký
307 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Sơn 3 Đăng ký
308 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Xuân 3 Đăng ký
309 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Quân 3 Đăng ký
310 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phong 3 Đăng ký
311 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lâm 3 Đăng ký
312 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Hòa 3 Đăng ký
313 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Bình 3 Đăng ký
314 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hóa Quỳ 3 Đăng ký
315 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cát Vân 3 Đăng ký
316 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cát Tân 3 Đăng ký
317 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Bình Lương 3 Đăng ký
318 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Bãi Trành 3 Đăng ký
319 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Nông Cống 3 Đăng ký
320 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Yên Mỹ 3 Đăng ký
321 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Vạn Thiện 3 Đăng ký
322 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Vạn Thắng 3 Đăng ký
323 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Vạn Hòa 3 Đăng ký
324 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tượng Văn 3 Đăng ký
325 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tượng Sơn 3 Đăng ký
326 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tượng Lĩnh 3 Đăng ký
327 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trường Trung 3 Đăng ký
328 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trường Minh 3 Đăng ký
329 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trường Sơn 3 Đăng ký
330 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trường Giang 3 Đăng ký
331 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Ý 3 Đăng ký
332 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Thành 3 Đăng ký
333 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Chính 3 Đăng ký
334 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thăng Thọ 3 Đăng ký
335 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thăng Long 3 Đăng ký
336 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thăng Bình 3 Đăng ký
337 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tế Thắng 3 Đăng ký
338 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tế Tân 3 Đăng ký
339 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tế Lợi 3 Đăng ký
340 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Thọ 3 Đăng ký
341 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Phúc 3 Đăng ký
342 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tân Khang 3 Đăng ký
343 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Minh Nghĩa 3 Đăng ký
344 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Minh Khôi 3 Đăng ký
345 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoàng Sơn 3 Đăng ký
346 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoàng Giang 3 Đăng ký
347 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hoàng Liêm 3 Đăng ký
348 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Công Liêm 3 Đăng ký
349 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Công Chính 3 Đăng ký
350 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Công Bình 3 Đăng ký
351 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Quan Hóa 3 Đăng ký
352 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Xuân Phú 3 Đăng ký
353 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Thành 3 Đăng ký
354 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Sơn 3 Đăng ký
355 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thiên Phủ 3 Đăng ký
356 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Xuân 3 Đăng ký
357 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Thành Sơn 3 Đăng ký
358 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Xuân 3 Đăng ký
359 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Nghiêm 3 Đăng ký
360 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Lệ 3 Đăng ký
361 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nam Xuân 3 Đăng ký
362 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nam Tiến 3 Đăng ký
363 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Nam Động 3 Đăng ký
364 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hồi Xuân 3 Đăng ký
365 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hiền Kiệt 3 Đăng ký
366 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Hiền Chung 3 Đăng ký
367 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Mường Mìn 3 Đăng ký
368 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Na Mèo 3 Đăng ký
369 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Sơn Điện 3 Đăng ký
370 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Sơn Hà 3 Đăng ký
371 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Sơn Lư 3 Đăng ký
372 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Sơn Thủy 3 Đăng ký
373 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tam Lư 3 Đăng ký
374 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Tam Thanh 3 Đăng ký
375 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Hạ 3 Đăng ký
376 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Thượng 3 Đăng ký
377 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Tiến 3 Đăng ký
378 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Trung Xuân 3 Đăng ký
379 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Thị trấn Quảng Xương 3 Đăng ký
380 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Yên 3 Đăng ký
381 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Vọng 3 Đăng ký
382 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Văn 3 Đăng ký
383 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Trường 3 Đăng ký
384 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Trung 3 Đăng ký
385 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Trạch 3 Đăng ký
386 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Thái 3 Đăng ký
387 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Thạch 3 Đăng ký
388 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Tân 3 Đăng ký
389 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Phúc 3 Đăng ký
390 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Phong 3 Đăng ký
391 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Nhân 3 Đăng ký
392 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Ninh 3 Đăng ký
393 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Ngọc 3 Đăng ký
394 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Lưu 3 Đăng ký
395 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Long 3 Đăng ký
396 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Lợi 3 Đăng ký
397 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Lộc 3 Đăng ký
398 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Lĩnh 3 Đăng ký
399 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Khê 3 Đăng ký
400 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Quảng Hòa 3 Đăng ký