UBND Cấp xã
UBND Xã Cẩm Tâm
Địa chỉ: Thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0373876525
Email: camtam.camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 62 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
3 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
7 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
8 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
9 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
10 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
11 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
12 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
14 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
15 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
16 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
17 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
18 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
19 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
20 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
21 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
22 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
23 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
24 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
25 Cung cấp dữ liệu đất đai UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
26 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
27 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
28 Thông báo thành lập tổ hợp tác UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
29 Thông báo thay đổi tổ hợp tác UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
30 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
31 Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
32 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
33 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
34 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
36 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
37 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
38 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
39 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
40 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
41 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
42 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
43 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
44 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
45 Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý). UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
46 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
47 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
48 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
49 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
50 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
51 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
52 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
53 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
54 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
55 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
56 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
57 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
58 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho cá nhân, tập thể theo công trạng (Cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
59 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
60 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký