UBND Cấp xã
UBND Xã Cẩm Vân
Địa chỉ: Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373849221
Email: camvan.camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 26 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
3 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
4 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
6 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
7 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
8 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
9 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
11 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
12 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
13 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
14 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
15 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
16 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
17 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
18 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
19 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
20 Cung cấp dữ liệu đất đai UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
21 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
22 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
23 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
24 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
25 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
26 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký