UBND Cấp xã
UBND Xã Cẩm Vân
Địa chỉ: Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373849221
Email: camvan.camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 30 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
2 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
3 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
7 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
9 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
10 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
12 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
14 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
15 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
16 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
18 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
19 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
20 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
21 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
22 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
24 Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý). UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
25 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
26 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
27 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
28 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
29 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký
30 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình UBND Xã Cẩm Vân Một phần Đăng ký