Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Địa chỉ: Trúc Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.617.237
Email: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Có 18 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Giãn tiến độ đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
2 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
3 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
4 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
5 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
7 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
8 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
10 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
11 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
12 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
13 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
14 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
15 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
16 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
17 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
18 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
Top