UBND Cấp xã
Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Địa chỉ: Trúc Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.617.237
Email: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Có 66 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
7 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
16 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
17 Giãn tiến độ đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
22 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
24 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
27 Đăng ký thỏa ước lao động trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
28 Đăng ký nội quy lao động trong khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
29 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
30 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
31 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
32 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/ NĐ-CP) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
33 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
34 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
35 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
36 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
37 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
38 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
39 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
40 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
41 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
42 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
43 Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
44 Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
45 Cấp lại giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
46 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng không thuộc nguồn gốc ngân sách nhà nước theo thẩm quyền phê duyệt của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (thuộc ranh giới quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
47 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng không thuộc nguồn gốc ngân sách nhà nước theo thẩm quyền phê duyệt của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (thuộc ranh giới quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
48 Giao lại đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
49 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
50 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
51 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
52 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 Đăng ký
53 Thu hồi Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
54 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
55 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
56 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
57 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
58 Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
59 Hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
60 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
61 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
62 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
63 Cấp giấy phép di dời đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
64 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
65 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
66 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ). Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
Top