UBND Cấp xã
UBND Xã Định Bình
Địa chỉ: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0932318225
Email: binhdinh.yendinh@thanhhoa.gov.vn

Cấp xã - Lĩnh vực Môi trường

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
2 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
3 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký