UBND Cấp xã
UBND Xã Định Bình
Địa chỉ: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0932318225
Email: binhdinh.yendinh@thanhhoa.gov.vn

Cấp xã - Lĩnh vực Hộ tịch

Có 24 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
2 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
3 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
4 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Xã Định Bình Đăng ký
5 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Định Bình Đăng ký
7 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
9 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Xã Định Bình Đăng ký
10 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Định Bình Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND Xã Định Bình Đăng ký
12 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
14 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
15 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
16 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
18 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
19 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
20 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
21 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
22 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
24 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký