UBND Cấp xã
UBND Xã Định Bình
Địa chỉ: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0932318225
Email: binhdinh.yendinh@thanhhoa.gov.vn

Cấp xã - Lĩnh vực Chứng thực

Có 11 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Định Bình Đăng ký
2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Định Bình Đăng ký
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Định Bình Đăng ký
4 Thủ tục chứng thực di chúc UBND Xã Định Bình Đăng ký
5 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Xã Định Bình Đăng ký
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
7 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Định Bình Đăng ký
8 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Định Bình Đăng ký
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Định Bình Đăng ký
10 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký