UBND Cấp xã
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373) 713.988
Email: stttt@thanhhoa.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

Có 48 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
2 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
3 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
4 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
5 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
6 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
7 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
8 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
9 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
10 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
11 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
12 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
13 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
14 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
15 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
16 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
17 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
18 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
19 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
20 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
21 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
22 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
23 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
24 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
25 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
26 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
27 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
28 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
29 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
30 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
31 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
32 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
33 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
34 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
35 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
36 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
37 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
38 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
39 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
40 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
41 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
42 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
43 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
44 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
45 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
46 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
47 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
48 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
Top