UBND Cấp xã
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, TP Thanh Hoá.
Số điện thoại: 02376 256168
Email: stnmt@thanhhoa.gov.vn

Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn

Có 27 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
2 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Chi nhánh) Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
3 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
4 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
5 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
6 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
7 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
8 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
9 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
10 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
11 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
12 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
14 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
15 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
16 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
17 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
18 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Đăng ký
19 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
20 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
21 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
22 Cung cấp dữ liệu đất đai Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
23 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
24 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
25 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
26 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký
27 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn Một phần Đăng ký