UBND Cấp xã
UBND Huyện Cẩm Thủy
Địa chỉ: Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0373)876.002
Email: camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 56 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
2 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
7 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
8 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
12 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
16 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
19 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
20 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
21 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
22 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
24 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
25 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
26 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
27 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
28 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
29 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
30 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
31 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
32 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
33 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
35 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
36 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
39 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
40 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn). UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
41 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm). UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
42 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
43 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
44 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
45 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
46 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
47 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
48 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
49 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
50 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
51 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
52 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
53 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
54 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
55 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký
56 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Cẩm Thủy 3 Đăng ký