UBND Cấp xã
UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Có 121 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
2 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
3 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
7 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
10 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
11 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
15 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
16 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
17 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
18 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
19 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
20 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
22 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
23 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
24 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
25 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
26 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
27 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
28 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
29 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
30 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
31 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
33 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
34 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
35 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
36 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
37 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
38 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
39 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
40 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
42 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
44 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
45 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
46 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
47 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
48 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
49 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
50 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
51 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
52 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
53 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
54 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
55 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
56 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
57 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
58 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
59 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
60 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
61 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
64 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
65 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
66 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
67 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
68 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
69 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
70 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
71 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
72 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
73 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
74 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
75 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
76 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
77 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
78 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
79 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
80 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
81 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
82 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
83 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
84 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
85 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
86 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
87 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
88 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
89 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
90 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
91 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
92 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
93 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
94 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
95 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
96 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
97 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
98 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
99 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
100 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
101 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
102 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
103 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
104 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
105 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
106 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
107 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
108 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
109 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
110 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
111 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
112 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
113 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
114 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
115 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
116 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
117 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
118 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
119 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
120 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3 /s trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký
121 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thạch Thành Toàn trình Đăng ký